Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r., wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r. wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, zobowiązane są do ich uzupełnienia za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, po uzupełnieniu braków, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć do kancelarii MOPR w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 16-18 maja 2018 roku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek - od 7.30 do 14.30. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej „Potwierdzenia złożenia oferty”, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

 Przekroczenie terminu skutkuje odrzuceniem oferty pod względem formalnym.

Do pobrania: 

Wykaz ofert (2.16 MB)
Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku