Stypendia dla studentów

A
A
Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2018 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wypełnienie przez uczelnię lub osobę fizyczną wniosku o stypendium. W przypadku osoby fizycznej wniosek winien być potwierdzony przez uczelnię. Wniosek winien być podpisany przez rektora lub prorektora uczelni.

  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów:
    • potwierdzające osiągnięcia studenta za dany rok akademicki (dla studentów ubiegających się o stypendium za wybitne osiągnięcia),
    • potwierdzona średnia ocen studenta za ostatnie 2 lata (dla studenta ubiegającego się o stypendium za wyniki w nauce),
    • Dokumenty potwierdzające wyjazd studenta zagranicę w przypadku ubiegania się o stypendium za granicą.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Każdego roku akademickiego dokumenty należy składać do 15 października. Komisja wnioski rozpatruje do końca października. Wydział Rozwoju Społecznego przygotowuje umowy z uczelniami lub osobami fizycznym o przyznanym stypendium, jednocześnie przekazuje dokument od Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanym stypendium, oraz informacje, kiedy i gdzie nastąpi wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta Gdańska. Rozliczenie przyznanych stypendiów następuje w dwóch okresach tj. za ostanie 3 miesiące roku, oraz za siedem miesięcy kolejnego roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 304
tel. 58 323 67 27

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji
tel. 58 526 81 00

Informacji udziela pracownik WRS:
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 304
tel. 58 323 67 27
fax 58 323 67 57

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Organizacji Oświaty
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 301
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • uchwała Nr XXIII/635/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1644/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 roku, dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym