Prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2018 r.

Formularze do pobrania:

Formularz wniosku 83 KB

Regulamin przydzielania miejsc plastykom do powadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku 97.74 KB

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

1) wniosek wg załączonego wzoru zawierający: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail wnioskodawcy, datę sporządzenia wniosku, kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie plastyczne (dyplom ukończenia studiów/ legitymacja studencka/ legitymacja szkolna/ zaświadczenia), informacje dotyczące szczególnych osiągnięć artystycznych, opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży;

2) przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w formie fotografii, kolorowego wydruku, albumu lub portfolio wnioskodawcy;

3) projekt zagospodarowania całej przestrzeni wystawienniczej (o maksymalnych wymiarach 2m2), zawierający:
- rozmieszczenie mebli ekspozycyjnych i innych mebli (jak np. krzesła),
- sposób przechowywania dzieł na sprzedaż (dodatkowych ponad wyeksponowane) i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności,
- informację o wykorzystanych materiałach, kolorystyce, wymiarach wszystkich elementów przestrzeni wystawienniczej.;

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków ustala się na okres od 1 do 28 lutego danego roku.

Wnioski rozpatruje komisja w składzie zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Potwierdzenia przydzielenia lokalizacji wydawane są przez Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Otrzymanie w BPK potwierdzenia przydzielenia miejsca na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ:

- decyzji administracyjnej wydanej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w sprawie zajęcia pasa ruchu drogowego.  Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat,

- akceptacji wyglądu punktu wystawienniczo-handlowego w formie uzgodnienia wydanego przez GZDiZ,

- identyfikator stoiska z numerem nadanym przez GZDiZ.

Miejsce złożenia wniosków:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko nr 7
tel. 58 526 81 00

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Prezydenta ds. Kultury – Referat Polityki Kulturalnej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 155
tel. 58 323 65 17

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875, zm. poz. 2232).

 

Krystian Kujda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury