Oliwa i Kokoszki. W czwartek dwie dyskusje na temat planów miejscowych

W czwartek, 11 stycznia, Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dwie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych: Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej i Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej. Dyskusje odbędą się w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) o godz. 17.00.

Oliwa i Kokoszki. W czwartek dwie dyskusje na temat planów miejscowych
A
A
data publikacji: 10 stycznia 2018 r.

Oliwa Górna w rejonie pętli tramwajowej   

Projekt planu obejmuje teren, który w większości zajmuje pętla tramwajowa wraz z przystankami, budynkami obsługi pasażerów i pawilonami usługowymi. W południowo-zachodnim narożniku znajdują się dwa domy jednorodzinne. Celem sporządzenia opracowania jest umożliwienie modernizacji pętli tramwajowej, integracji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz zmiana zapisów odnoszących się do kształtowania zabudowy w rejonie pętli. Funkcja węzła integracyjnego zostanie uzupełniona przez usługi, których zakres zostanie uzależniony od zasięgu przebudowanego torowiska. Ponadto zmiana przepisów dot. wymogów akustycznych dla poszczególnych funkcji umożliwi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy zapewnieniu odpowiedniego standardu akustycznego) na terenie sąsiadującym z węzłem integracyjnym. W projekcie ustalono linie zabudowy na przedłużeniu pierzei wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, zaś na jej zakończeniu zalecono dominantę. Kształt przestrzeni publicznej będzie zależeć od zastosowanego rozwiązania układu torowiska. Przebudowa węzła wpłynie na usprawnienie ruchu pieszych zarówno w jego obrębie, jak i w powiązaniu z terenami sąsiednimi, a w szczególności w rejonie ul. Obrońców Westerplatte, gdzie ustalono wlot ciągu pieszego jako utrwalenie obecnego przejścia. Główne kierunki ruchu pieszego i rowerowego zostaną utrzymane, ale ostateczny przebieg ścieżek rowerowych i chodników będzie wynikać z projektu przebudowy pętli.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej   

Obszar objęty projektem planu miejscowego w większości stanowi nieużytek i jest porośnięty przez roślinność. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej – zabudowania zakładu produkcyjno-usługowego. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach (dzielnicy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi) funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Jej parametry i warunki zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. W projekcie wprowadzono zapisy dotyczące kolorystyki zabudowy oraz sposobu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zastosowano zalecenie o wprowadzeniu szpaleru drzew na granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej.

 

Wyłożenie planów do 31 stycznia

Projekty planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-rejon-petli-tramwajowej, http://www.brg.gda.pl/plany/plan/kokoszki-mieszkaniowe-rejon-ul-osiedlowej oraz na bip.brg.gda.pl.

 

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 

 

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora