Jak Gdańsk dba o zasoby wody pitnej?

Podczas konferencji prasowej „Monitoring wód podziemnych” zaprezentowane zostały główne założenia wyjątkowego w skali kraju projektu, realizowanego przez miejską Spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna we współpracy z Gminą Miasta Gdańska, AQUA-Sopot Sp. z o.o., Eksploatator Sp. z o.o.

Jak Gdańsk dba o zasoby wody pitnej?
A
A
data publikacji: 08 listopada 2017 r.

Bezcenna wiedza - główne założenia projektu

Priorytetem władz każdego miasta jest zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody swoim mieszkańcom w długookresowej perspektywie. Realizacja tego zadania wymaga kompleksowego i ciągłego monitorowania wód podziemnych. Od kilku lat na terenie Gdańska i Sopotu prowadzono szerokie badania hydrogeologiczne mające na celu wszechstronne rozpoznanie stanu wód podziemnych oraz zapewnienie ochrony zasobów tych wód dla przyszłych pokoleń. Obecnie realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”, którego zakres obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk i Pruszcz Gdański, oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, zmianach zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.

- Wieloletnie prace badawcze realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji gdańskiej i wyjątkowe w skali kraju. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli kontrolę nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, lecz również poznamy, jakie faktycznie są zasoby wody i na jak długo tych zasobów wystarczy – podkreśla Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

100 nowych piezometrów - fakty

Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych. Poszerzenie zakresu monitoringu poprzez budowę nowych piezometrów pozwoli na dokonanie oceny przemian zachodzących w wodach podziemnych oraz pozwoli na podjęcie określonych działań, mających na celu ograniczenie zagrożeń i właściwe zarządzanie gospodarka wodną.

– Dzięki gęstej siatce piezometrów, możemy nie tylko ocenić jakość wody w danym miejscu. Możemy również przewidzieć migrację ewentualnych zanieczyszczeń wewnątrz warstwy wodonośnej – zwraca uwagę Jacek Skarbek, Prezes GIWK.

Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na kolejne lata

Mając możliwość obserwacji „ruchu” wody w warstwie wodonośnej możemy wdrożyć określone procedury zapobiegawcze lub naprawcze. W przypadku zaobserwowania zanieczyszczeń, możemy przewidzieć, w którym kierunku będą się przemieszczać i w jakim czasie, co pozwoli w odpowiednim czasie podjąć decyzje o ewentualnych działaniach wspomagających procesy samooczyszczania (m.in. utrzymanie pracy bądź budowa nowych studni barierowych na ujęciach zagrożonych, stanowiących zaporę przed ekspansją zanieczyszczeń na kolejne studnie) lub remediację wód podziemnych. W ramach projektu zostaną również ustalone zasady eksploatacji wód podziemnych oraz zweryfikowane warunki utrzymania stref ochronnych na ujęciach komunalnych. Dodatkowo, ocena zasobów wody, pozwoli z dużym wyprzedzeniem wdrożyć plan, który zabezpieczy mieszkańców Miasta w wodę pitną na dalsze lata.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszty projektu to 9 877 959,00 zł, dofinansowanie maksymalnie 7 236 900,00 zł. Projekt zakończy się w 2020 roku.

Prezentacja Monitoring Wód Podziemnych (1.29 MB)

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora