PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Suchanino
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Suchanino
Powierzchnia: 1,44 km2
Liczba ludności: 10146 osób
Gęstość zaludnienia: 7046 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V
tel. 58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Suchanino
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
  Okuniewska Ewa

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
  Lachowska Maria

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy 
  Grabowski Juliusz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

 • Bartczak-Szabat Dorota
 • Borkowska Ewelina
 • Cegliński Tomasz
 • Chrzanowski Mateusz
 • Grygiel Dominik
 • Madany Marcin
 • Stocki Orest
 • Szkiel Paweł
 • Szymańska Oliwia
 • Treder Bartosz
 • Woźniak Małgorzata
 • Wójcik Sebastian
Kontakt

Siedziba
Paderewskiego 4/35, 80-170 Gdańsk

Telefon/fax.
58 573-41-83, 500 596 616

E-mail: 
suchanino@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal

Facebook
Rada Dzielnicy Suchanino 

Dyżury
co drugi wtorek 18:00-19:00

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Suchanino w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Suchanino w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"
„Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” to cykliczne, obywatelskie spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki rozbudowanej formule po raz kolejny udało się nam lepiej poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Tym razem Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Suchanino – to już 62. obywatelskie spotkanie Pana Prezydenta.

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY - miała miejsce 6 września 2016 r. Pan Prezydent odbył spacer po dzielnicy Suchanino w towarzystwie współpracowników oraz inicjatorów powstania Rady Dzielnicy Suchanino.

PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

1. Ulica Paganiniego – wykonanie nowego chodnika po obu stronach drogi, zwiększenie liczby miejsc parkingowych i wykonanie nowego chodnika prowadzącego do ul. Beethovena.

1.1. Remont chodnika wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych zostanie uwzględniony w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku – edycja 2018.

2. Ulica Czajkowskiego (na wysokości budynku nr 4) okolice szkoły – wykonanie nowego chodnika i jego poszerzenie.

2.1. Wykonanie nowego chodnika zostanie uwzględnione w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku – edycja 2018.

3. Oświetlenie drogi wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 42 (od strony głównego wejścia przy

ul. Czajkowskiego), oświetlenie placu do gry w koszykówkę, usunięcie trawy (przy współpracy z GZNK), przycięcie koron drzew.

3.1. W ZDiZ nie odnotowano żadnych zgłoszeń odnośnie braku oświetlenia na ul. Czajkowskiego w obrębie wjazdu do szkoły Podstawowej nr 42. Wzdłuż przedmiotowego wjazdu rozlokowane są trzy słupy oświetleniowe doświetlające zarówno drogę jak i plac do koszykówki. Z zasobów geodezyjnych wynika, że słupy oświetleniowe zasilane są z terenów SP nr 42. Oświetlenie boiska zostało wybudowane bez udziału ZDiZ i nie zostało przekazane na rzecz majątku Gminy Miasta Gdańska. Nie ma również żadnych dokumentów potwierdzających uzgodnienie zaprojektowanego oświetlenia z wymaganiami w postaci warunków projektowania, ani też żadnych dokumentów odbiorowych przedmiotowego oświetlenia. W przypadku braku możliwości uruchomienia istniejącego oświetlenia przez jego właściciela konieczne będzie wybudowanie nowej infrastruktury oświetleniowej. Budowa oświetlenia może zostać zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. ZDiZ skieruje wniosek do Wydziału Programów Rozwojowych UMG o ujęcie budowy oświetlenia przedmiotowego fragmentu ul. Czajkowskiego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i umieści przedmiotową budowę oświetlenia w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata. O kolejności realizacji zadań w procesie inwestycyjnym decyduje Rada Miasta Gdańska. W kwestii usunięcia trawy z placu do gry w koszykówkę ustalono, że część placu znajduje się we władaniu SM „Suchanino”. Teren gminny został oczyszczony w ramach współpracy z GZNK SZB w terminie 20.09.2016 r. natomiast prace związane z przycięciem drzew zostały zakończone w pierwszej połowie października br.

4. Pilna naprawa/wydłużenie wygiętej barierki przy schodach prowadzących do szkoły od strony ul. Czajkowskiego.

4.1. Naprawa barierki przy schodach została wykonana na zlecenie ZDiZ.

5. Wykonanie zatoczek parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 42 (wraz ze zwężeniem części chodnika).

5.1. Przebudowa zatoki postojowej zostanie uwzględniona w planach remontowych ZDiZ na 2017 r.

6. Schody prowadzące do SP 42 od ul. Otwartej - przycięcie koron drzew i odsłonięcie lamp.

6.1. Prace związane z przycięciem drzew zostały zakończone w połowie października br. Ponadto Dział Energetyczny ZDiZ wystąpił z wnioskiem do spółki Energa Oświetlenie (właściciela infrastruktury oświetleniowej w tym rejonie) z wnioskiem o montaż dłuższego wysięgnika do oprawy na słupie energetycznym od strony ul. Otwartej co dodatkowo powinno zapewnić polepszenie parametrów oświetlenia na samych schodach prowadzących do szkoły.

7. Ustalenie zarządcy oraz uporządkowanie i uprzątnięcie terenu po byłych ogródkach działkowych przy ul. Cygańska Góra.

7.1. Część terenu stanowi własność osoby prywatnej. Teren gminny został oczyszczony ze śmieci bytowych w ramach współpracy z GZNK SZB w pierwszej połowie października br.

8. Ulica Cygańska Góra, teren od skrzyżowania z ul. Smoluchowskiego do wjazdu na osiedle (na wysokości ul. Cygańska Góra 10) – przeanalizować możliwość wykonania tymczasowego chodnika.

8.1. Wykonanie tymczasowego chodnika zostanie uwzględnione w planach remontowych ZDiZ na 2017 r. (mowa o odcinku od skrzyżowania z ul. Smoluchowskiego do wjazdu na osiedle – na wysokości Cygańska Góra 10).

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY SUCHANINO - odbyły się w dniu 8 września 2016 r. - udział w nicj wzięli liderzy społeczności lokalnej oraz urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta.

PORUSZONE KWESTIE:

 Pilna potrzeba utworzenia nowych miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie ul. Kamieńskiego – temat poruszony również podczas spaceru PMG po dzielnicy w dniu 6 września br. – dotyczy Ulicy Paganiniego – potrzeby wykonania nowego chodnika po obu stronach drogi, zwiększenia liczby miejsc parkingowych i wykonanie nowego chodnika prowadzącego do ul. Beethovena. ZDiZ poinformował, że remont chodnika wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych zostanie uwzględniony w Programie Modernizacji Chodników w Gdańsku – edycja 2018.

 Brak miejsca wspólnej integracji mieszkańców dzielnicy - stworzonego na wzór domu sąsiedzkiego.

Domy sąsiedzkie, powstają z inicjatywy mieszkańców przy wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Dzielnica Suchanino jest terenem spółdzielni mieszkaniowej, zatem takiego lokum szukać należy w ich zasobach. Do dyspozycji mieszkańców pozostają również budynki placówek oświatowych, nadzorowanych przez WRS. Istnieje możliwość powstania takiego domu sąsiedzkiego przy którejś ze szkół (WRS przygotowując reformę edukacji może wziąć takie rozwiązanie pod uwagę). Pamiętać jednak należy, że musi zostać powołana grupa inicjatywna dla powstania takiego domu oraz minimum jedna organizacja pozarządowa, która podejmie się "prowadzenia" domu oraz skorzysta z możliwości pozyskania środków grantowych na ten cel.

 Potrzeba utworzenia dla mieszkańców parku, miejsca małej rekreacji jako miejsca spotkań i odpoczynku wielu pokoleń. Przykładowym terenem do zaadoptowania pod przestrzeń wypoczynkową -obszar w rejonie ul. Kurpińskiego (za posesją nr 22).

Teren ten nie znajduje się w granicach obowiązującego planu miejscowego. Aktualnie jest to teren zielony, nieurządzany, stanowiący własność gminy. Na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek o sporządzenie na tym obszarze planu miejscowego. W obowiązującym Studium uwarunkowań przedmiotowy obszar znajduje się w strefie o domniemanej funkcji mieszkaniowej. Obecnie trwają prace nad nową edycją Studium, w którym dany obszar ze względu na walory krajobrazowe oraz bogatą rzeźbę terenu wyznaczony został jako strefa zieleni. W związku z powyższym brak jest przeciwskazań planistycznych do zagospodarowania, bądź użytkowania omawianego terenu w celach rekreacyjnych.

 Problem zaśmiecania przez mieszkańców terenów zielonych m.in. po byłych ogródkach działkowych. Potrzeba przeprowadzenia kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców dzielnicy z zakresu segregacji odpadów z uwzględnieniem odpadów zielonych oraz informacji dot. punktów zbiórki selektywnej.

W związku z planowanym wejściem w życie Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (obowiązek zbierania odpadów w podziale na minimum 5 frakcji) zaplanowana jest kampania edukacyjna. Po ogłoszeniu ostatecznej wersji procedowanego obecnie Rozporządzenia, zaplanowano cykl spotkań edukacyjnych ze spółdzielniami na temat nowych zasad selektywnej zbiórki. Ponadto do SM Suchanino, BOM nr 8 GZNK oraz do nowo powołanej Rady Dzielnicy Suchanino rozesłane zostaną informacje o lokalizacji istniejących tzw. „gniazd”, tj. pojemników do selektywnej zbiórki obsługiwanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o.

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY SUCHANINO

Spotkanie odbyło się 20 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 42. Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez Prezydenta, który następnie omówił najważniejsze kwestie dotyczące dzielnicy Suchanino w oparciu o przygotowaną na to spotkanie prezentację multimedialną. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane, jakie są realizowane, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na tym terenie. Pan Prezydent również poświęcił chwilę czasu na omówienie ważnej inicjatywa podjętej przez mieszkańców, tj. powołania Rady Dzielnicy Suchanino (7 września 2016 r. grupa inicjatorów powołania Rady Dzielnicy Suchanino złożył w UMG zebrane 1400 podpisów poparcia dla jej utworzenia). Następnie Prezydent wręczył wyróżnienia za zaangażowanie i prace na rzecz środowiska lokalnego. Wyróżnienie otrzymała: Pani Zofia Rzeźnicka - Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia „Aktywność”.


PORUSZONE KWESTIE:

1. Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

1.1. Wprowadzenie strefy 30 na ulicach Kurpińskiego (cała od Beethovena), Otwarta, Tylewskiego, brak oznakowanych przejść dla pieszych.

1.1.1. Ulice: Kurpińskiego, Otwarta i Tylewskiego objęte są strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Znaki B-43 ,,strefa ograniczonej prędkości” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury umieszczone są na wszystkich wlotach ulic doprowadzających ruch do strefy ograniczonej prędkości tj. na ulicach: Kurpińskiego od ul. Beethovena, Zakopiańskiej, Otwartej od ul. Powstańców Warszawskich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury przejścia dla pieszych, należy lokalizować tylko przez ulice układu podstawowego (uznane za trasy z pierwszeństwem), przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, bądź tam, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych. Zgodnie z powyższym brak jest zasadności wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach.

1.2. Zlikwidowanie linii energetycznych naziemnych, poprowadzenie linii zasilających kanałami podziemnymi.

1.2.1. Wszystkie linie energetyczne są obsługiwane przez firmę ENERGA S.A., która jest jednostką niezależną od Gminy Miasta Gdańska. Przepisy prawa wyraźnie podkreślają, że firma ENERGA S.A. ma obowiązek uiszczania opłat właścicielom, ustanowiona jest służebność i z tego tytułu operator musi na drodze cywilnej regulować z właścicielami wszystkie kwestie.

1.3. Budowa linii tramwajowej do Wrzeszcza (w sąsiedztwie ul. Sobieskiego). Czy planowane jest połączenie tramwajowe do centrum Gdańska?

1.3.1. W obecnej chwili opracowywany jest końcowy etap postępowania środowiskowego, które rozważa dwa warianty (połączenie ul. Do Studzienki ze skrzyżowaniem ul. Miszewskiego lub poprzez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego). Po zakończeniu procedury i przedstawieniu raportu końcowego będzie można ważyć interesy związane z uciążliwościami inwestycji na poszczególnych ulicach.

1.4. Jakie są plany w stosunku do terenów po zlikwidowanych ogródkach działkowych (obszar wokół Gimnazjum nr 29). Teren jest ogólnodostępny, niesprzątany, niebezpieczny.

1.4.1. Jest to teren gminny z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Planowany termin sprzedaży tego obszaru to pierwsze półrocze 2017 r. W momencie ustanowienia nowego właściciela terenu, możliwe będzie egzekwowanie należytego zabezpieczenia terenu. Należy nadmienić również, że sam fakt sprzedaży działki nie jest równoznaczny z rozpoczęciem prac inwestycyjnych.

1.5. Problem dzikiego odcinek Powstańców Warszawskich od ulicy Beethovena do skrzyżowania ulic Sobieskiego i Schuberta.

1.5.1. W ramach planowanych tras Gdańsk-Południe-Wrzeszcz (Nowa Politechniczna) rozważany jest wariant „bocznicy” Suchanino przebiegający w tym śladzie. Obecnie w odległości 400 metrów istnieją trzy równoległe drogi łączące ulicę Beethovena z ul. Sobieskiego i Schuberta.

2. Andrzej Bojanowski – Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej:

2.1. Brak chodnika na Cygańskiej Górze w wąwozie i w kierunku Smoluchowskiego.

2.1.1. Łącznik oraz oświetlenie jest rozwiązaniem tymczasowym. Docelowe prace będą wykonane w ramach projektu Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Układ będzie fizycznie przebudowany.

2.2. Problem gromadzenia się wód opadowych i zalewania piwnic – ul. Noskowskiego 3B.

2.2.1. Problem izolacji budynku i złego drenażu wokół niego leży w gestii zarządcy nieruchomości, tj. SM „Suchanino”. W ulicy Noskowskiego na wysokości klatki B znajdują się dwie studzienki kanalizacji z rurami o dużym przekroju. Sugerowana zmiana profilu skrzyżowania może być kosztowna z uwagi na wspomniany spadek terenu.

2.3. Problem złego stanu ulicy Brukowej (wystające pręty, brak chodnika).

2.3.1. W ulicy Brukowej nie ma instalacji podziemnej dla wód opadowych, gdzie możliwe byłoby ich odprowadzanie. Do momentu rozwiązania problemu odwodnienia ulicy nie ma możliwości wykonania drogi asfaltowe, jednakże prace związane z remontem chodnika zostaną uwzględnione w wykazie zadań remontowych ZDiZ w 2018 roku.

2.4. Brak dojścia przy stawku od strony sklepu Carrefour Market na osiedle na Cygańskiej Górze (teren podtopiony w czasie deszczu).

2.4.1. Prace związane z poprawą stanu technicznego istniejącego ciągu zostaną uwzględni w planach remontowych ZDiZ na 2017 r.

3. Barbara Majewska – Z-ca Dyrektora WGK (wz. Piotra Grzelaka - Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej):

3.1. Czy istnieje możliwość zmiany kursowania linii autobusowej 283 w kierunku Akademii Medycznej? (Proponowana trasa to: Beethovena – Powstańców Warszawskich – Cygańska Góra – Smoluchowskiego – Akademia Medyczna).

3.1.1. Zmiana trasy linii 283 wchodzi w skład pakietu linii obsługujących kompleks UCK. Z uwagi na planowaną zmianę na liniach autobusowych obsługujących UCK oraz konieczną synchronizację i koordynację międzyliniową, proponowana zmiana trasy w/w linii może zostać przedstawiona do konsultacji dopiero po opracowaniu oferty na wszystkich liniach. Aktualnie prace projektowe nie zostały jeszcze zakończone.

3.2. Brak bezpośredniego połączenia dzielnicy Suchanino do centrum Gdańska.

3.2.1. Planowane jest uruchomienie linii 130 przez cały dzień. Potrzeba skonsultowania tematu z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo.

3.3. Problem parkowania samochodów w okolicy szkoły. Kierowcy parkują samochody na chodniku, na trawnikach.

3.3.1. ZDiZ w wyniku podjętych ustaleń, w porozumieniu ze SM „Suchanino” oraz dyrekcją SP 42 podjął działania zmierzające do zlokalizowania zjazdu z ul. Czajkowskiego do utwardzonego terenu znajdującego się przed szkołą i przeznaczenia go na miejsca postojowe dla rodziców dowożących dzieci do szkoły.

3.4. Zła jakość usług firmy sprzątającej w budynku komunalnym przy ul. Cygańska Góra 26.

3.4.1. Zostało zorganizowane spotkanie z udziałem administratora, firmy sprzątającej oraz mieszkańców. Według umowy i harmonogramu, zamiatanie klatek schodowych odbywa się raz w tygodniu, natomiast mycie raz w miesiącu. Podczas wizji pouczono firmę „BROMIX” o dokładnym i systematycznym wykonywaniu usługi sprzątania, natomiast mieszkańców poinformowano, że na kolejny 2017 rok przy organizowaniu kolejnego przetargu zostanie wzięta pod uwagę konieczność zmiany harmonogramu w miarę posiadanych środków finansowych.

3.5. Ustalić właściciela terenu deptaku przy ul. Kamieńskiego 1 do 5. Problem złej nawierzchni chodnika.

3.5.1. Deptak administrowany jest przez ZDiZ, który po analizie stwierdza, że aktualnie stan techniczny nawierzchni chodnika deptaku jest dostateczny i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Niemniej jednak dla poprawy komfortu użytkowników remont nawierzchni deptaka zostanie wpisany do Programu Modernizacji Chodników – edycja 2019.

3.6. Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych 199 i 115.

3.6.1. Zmiana trasy linii 115 weszła w życie z dniem 10.10.2016 r. Została zwiększona liczba połączeń bezpośrednich ul. Powstańców Warszawskich zarówno z Wrzeszczem, jak i z Centrum.

3.7. Prośba o odmalowanie/odświeżenie znaków poziomych na skrzyżowaniu ulic Czajkowskiego i Paderewskiego.

3.7.1. ZDiZ wykona zadanie do końca listopada br. W przypadku braku sprzyjających warunków atmosferycznych w br. przedmiotowe oznakowanie zostanie wykonane na wiosnę 2017 roku z chwilą nastania odpowiednich warunków atmosferycznych

4. Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej:

4.1. Prośba o usunięcie drzew (wysokich topoli), które podczas ostatnich silnie wiejących wiatrów zostały częściowo połamane – zagrożenie dla ludzi i budynku (teren Gimnazjum nr 29; ul. Beethovena 20).

4.1.1. Wskazany teren nie jest administrowany przez ZDiZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator terenu odpowiedzialny jest za zachowanie bezpieczeństwa na w/w.

4.2. Potrzeba modernizacji placu zabaw, wymiana podłoża. Obecnie plac jest za mały dla tak dużej ilości dzieci (Przedszkole nr 73; ul. Czajkowskiego 1).

4.2.1. Modernizacja placu zabaw wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej. DRMG ujmie to zadanie w projekcie planu na rok 2017.

Magdalena TrederUrząd Miejski w GdańskuWydział Promocji i Komunikacji SpołecznejReferat Komunikacji Społecznej
Magdalena Treder - najnowsze