Rozwój transportu szynowego w Gdańsku

Development of rail transport in Gdańsk

EN PL

GPKM

Projekt realizowany w latach 2002-2003 obejmował:

1) Roboty modernizacyjne (torowe i w zasilaniu trakcji tramwajowej) na odcinku 29,1 km trakcji i na kilku kluczowych skrzyżowaniach.
2) Zakup 33 autobusów oraz modernizację 7 wagonów tramwajowych (na łączną kwotę brutto 35,6 mln PLN).

Całkowita wartość projektu to 58,1 mln zł.

GPKM II

Projekt zrealizowany w okresie od października 2004 do lipca 2008 obejmował:

1) Modernizację sieci (tzw. duża pętla) o łącznej długości ok. 19,9 km sieci torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem w dzielnicach Wrzeszcz, Oliwa, Żabianka, Przymorze i Zaspa (dokończenie modernizacji podstawowego układu sieci tramwajowej w Gdańsku).
2) Budowę nowej linii tramwajowej do dzielnicy Chełm, o długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem oraz urządzeniami towarzyszącymi, zakończonej przesiadkowym węzłem autobusowo-tramwajowym.
3) Zakup taboru do obsługi nowego węzła autobusowo-tramwajowego obejmujący 3 tramwaje oraz 28 autobusów.

Całkowita wartość projektu to 241,1 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 77,91 mln zł.

GPKM III A

Projekt zrealizowany w okresie od listopada 2010 do grudnia 2012 obejmował:

1) Wydłużenie linii tramwajowej z dzielnicy Chełm do nowej pętli tramwajowej na skrzyżowaniu al. Havla i ul. Świętokrzyskiej w dzielnicy Gdańsk Południe, która przebiega ul. Witosa i al. Havla (odcinek o długości 3,35 km).
2) Modernizację 12 odcinków istniejących torowisk, o łącznej długości 12,06 km.
3) Budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych zasilających trakcję tramwajową.
4) Przebudowę zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.
5) Zakup taboru tramwajowego – 35 nowoczesnych składów tramwajowych PESA Swing.

W ramach projektu został także wybudowany na pętli Świętokrzyska parking samochodowy „park & ride” na ok. 200 pojazdów oraz parking rowerowy „bike & ride” na ok. 270 jednośladów.

Całkowita wartość Projektu to 667,02 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 407,93 mln zł.

GPKM III B

Projekt zrealizowany w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2015 obejmował:

1) Budowę linii tramwajowej na odcinku od pętli Siedlce do przystanku– Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo (długość 3,7 km).
2) Budowę odgałęzienia linii w ciągu ul. Bulońskiej od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (długość 569 m).
3) Remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (długość ok 2 km).

W ramach projektu sfinansowano także zakup pięciu nowoczesnych tramwajów dwukierunkowych PESA Jazz Duo oraz kontynuowano przebudowę zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.

Całkowita wartość projektu to 222,37 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 151,47 mln zł.

GPKM III C

Projekt realizowany w okresie od lutego 2014 do października 2015 objął budowę:

1) Dojazdów do dwóch przystanków kolejowych PKM Jasień i PKM Kiełpinek.
2) Węzłów integracyjnych z przystankami i pętlami dla autobusów oraz miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów na przystankach PKM Brętowo, PKM Jasień i PKM Kiełpinek.
3) Budynku socjalnego dla kierowców autobusów na węźle integracyjnym PKM Jasień.

W ramach drugiego zadania gruntownie przebudowano torowiska i istniejącą infrastrukturę tramwajową w dzielnicy Przeróbka w ciągu ulic Siennickiej i Lenartowicza na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą tramwajową Przeróbka. Łącznie wymieniono tu 4,4 km torów, wykonano przystanki typu wiedeńskiego oraz zmodernizowano infrastrukturę towarzyszącą.

Całkowita wartość projektu to 124,53 mln zł.

Łączna wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 75 mln zł.

GPKM IV A

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2020 obejmujący:

1) Budowę nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej.
2) Zakup 15 sztuk taboru tramwajowego do obsługi nowej linii tramwajowej (inwestycja partner projektu – GAiT).
3) Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej.
4) Budowę nowej linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe w ul. Nowa Warszawska.
5) Montaż nowych wiat przystankowych i tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta.

Szacunkowy koszt projektu: 540,3 mln zł.

Kwota dofinansowania: 286,12 mln zł.

GPKM

The project was executed in years 2002-2003 and it involved:

1) Modernization of the track and traction power supply along a 29.1 km long traction section and on several key intersections.
2) Purchase of 33 buses and modernization of 7 tram cars (total gross value: 35.6 million PLN).

Total value of the project: 58.1 million PLN.

GPKM II

The project was executed between October 2004 and July 2008 and it involved:

1) Modernization of a tram track with a total length of 19.9 km (so-called large loop line) along with the traction and traction power network in Wrzeszcz, Oliwa, Zabianka, Przymorze and Zaspa (completion of modernization of the basic tram network in Gdansk).
2) Construction of a new tram line in Gdansk-Chelm, that ends with a tram-bus transfer node, including 2.9 km of track with traction network, power supply line and accompanying devices.
3) Purchase of 28 buses and 3 trams for a new tram-bus transfer node.

Total value of the project: 241.1 million PLN.

Total value of EU funding: 77.91 million PLN.

GPKM III A

The project was executed between November 2010 and December 2012 and it involved:

1) Extension of a tram line running from Gdansk-Chelm to a new tram terminal located at the intersection of Havla Avenue and Swietokrzyska St. in Gdansk-Poludnie, along the Witosa St. and Havla Avenue (3.35 km).
2) Modernization of 12 sections of several already-existing tracks with a total length of 12.06 km.
3) Construction and reconstruction of power generation equipment of the traction.
4) Reconstruction of the Wrzeszcz tram depot.
5) purchase of 35 modern PESA Swing trams.

Within the project there was also the „park & ride” car park constructed near the Swietokrzyska terminal for approximately 200 cars and the „bike & ride” bike parking lot for approximately 270 bicycles.

Total value of the project: 667.02 million PLN.

Total value of EU funding: 407.93 million PLN.

GPKM III B

The project was executed between January 2011 and December 2015 and it involved:

1) Construction of a tram line between the Siedlce terminal and the Bretowo stop of the Pomeranian Metropolitan Railway (total length of 3.7 km).
2) Construction of a branch line between the F. Rakoczego St. to the Mysliwska St. (total length of 569 m).
3) Renovation of the infrastructure of the tram line running along the Jana z Kolna St. (length of approx. 2 km).

Within the project there were also five modern PESA Jazz Duo trams purchased and the reconstruction of the Wrzeszcz tram depot was continued.

Total value of the project: 222.37 million PLN.

Total value of EU funding: 151.47 million PLN.

GPKM III C

The project was executed between February 2014 and October 2015 and it involved:

1) Construction of the track running to two stops of the Pomeranian Metropolitan Railway – Jasien and Kielpinek.
2) Construction of nodes with stops and terminals for buses, as well as parking lots for cars and bicycles on the Brętowo, Jasien and Kielpinek stops of the Pomeranian Metropolitan Railway.
3) Construction of an amenity building for bus drivers at the Jasien stop of the Pomeranian Metropolitan Railway.

The tram tracks and infrastructure in Gdansk-Przerobka, along Siennicka and Lenartowicza Streets were also thoroughly reconstructed (section between Elblaska St. to Sucharskiego St., including the Przerobka tram terminal). A total of 4.4 km of track was replaced, Vienna-like tram stop were constructed and the accompanying infrastructure was modernized.

Total value of the project: 124.53 million PLN.

Total value of EU funding: 75 million PLN.

GPKM IV A

The project will be executed in years 2017-2020 and it will involve:

1) Construction of a new tram line along with its accompanying infrastructure, running along the Nowa Bulonska Polnocna St.
2) Purchase of 15 trams for a new tram line (project partner: GAiT).
3) Reconstruction of the tram infrastructure running along the Budzysza, Stryjewskiego and Nowotnej Streets.
4) Construction of a new tram line in Gdansk-Poludnie, running along the Nowa Warszawska St.
5) Installation of new bus/tram shelters and information boards for passengers in the entire city.

Estimated cost of the project: 540.3 million PLN.

Amount granted: 286.12 million PLN.

/