Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Woda i Zieleń, ważny temat w kierunkach Studium

Biuro Rozwoju Gdańska, 13 października 2016 roku, zorganizowało warsztaty z Radnymi i Radami Dzielnic w celu omówienia i wypracowania wspólnej wizji dla terenów zieleni i wody w mieście. Wnioski z warsztatów będą wspierać prace nad wyznaczeniem kierunków w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

A
A

Spotkanie zaplanowano w formie warsztatów, gdzie uczestników rozmieszczono zgodnie z podziałem na Zespoły Urbanistyczne: Południe, Port, Śródmieście, Zachód, Wrzeszcz oraz Oliwa. Po wysłuchaniu prezentacji, przygotowanej przez Biuro Rozwoju Gdańska, każda z grup roboczych rozpoczęła pracę nad dwoma zadaniami. W pierwszej kolejności należało wskazać miejsca zieleni w Gdańsku i zadecydować, które z nich zainteresowani odwiedzają kolejno: sporadycznie, często i  bardzo często.

Następnie na podstawie otrzymanych materiałów i wyciągniętych wniosków z prezentacji, uczestnicy na podkładach z mapą topograficzną, zaznaczali swoją wizję elementów Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Wyniki zostały porównane z koncepcją przygotowaną przez projektantów BRG w ramach prac nad Studium, a powstałe różnice zostały omówione.

Po wykonaniu zadań, przystąpiono do podsumowania. Zespoły w pierwszej kolejności prezentowały wyniki swoich prac, następnie odpowiadały na przygotowane wcześniej trzy pytania:

  1. Czy idea OSTAB jest zrozumiała?
  2. Jakie elementy OSTAB występują w dzielnicy?
  3. Czy wystąpiły różnice między koncepcjami obszaru OSTAB? Jeżeli tak, to jakie?

Wyniki prac wszystkich zespołów zostaną przeanalizowane przez Zespół Studium w celu wypracowania najlepszych zapisów w kierunkach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszą zmianą w zakresie zieleni, jaką niesie ze sobą nowe Studium, to docenienie roli małych terenwów zieleni urządzonej o obszarze poniżej 2 ha. Biuro Rozwoju Gdańska wyodrębniło obszary zamieszkania, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do terenów zielonych - czyli powyżej 15 minut spacerem. Kierunki w nowym Studium mają tak organizować zieleń w mieście, by czas ten został znacznie skrócony, np. poprzez nowe tereny zieleni urządzonej tworzącej cały system OSTAB.

 

Co to jest OSTAB?

OSTAB stanowi system terenów zielonych i otwartych, wynikający z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiący rodzaj szkieletu będącego punktem wyjścia do kształtowania pozostałej przestrzeni miasta. Celem OSTAB jest zachowanie, odtworzenie lub wzmocnienie ekologicznego ładu przestrzennego miasta i dążenie do powiązania ze sobą najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczym terenów, zapewniając ich ochronę planistyczną, dla stworzenia odpowiednio wysokich standardów zamieszkania, rekreacji i wypoczynku jego mieszkańców. Struktura OSTAB powinna stanowić wzmocnienie osnowy przyrodniczej miasta tworząc z nią w miarę ciągły system przyrodniczy.

Kolejne spotkania

Spotkanie dotyczące wody i zieleni było pierwszym z cyklu spotkań skierowanych do Radnych Miejskich, Rad Dzielnic i ekspertów. Kolejne zaplanowane tematy to:

„Funkcje miasta” – Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 roku o godzinie 17:00 w Sali Akwen przy ul. Wały Piastowskie 24. Podczas seminarium poruszone będą następujące zagadnienia: demografia gdańska, rozmieszczenie terenów o funkcjach miejskich (takich jak mieszkalnictwo, usługi, produkcja, itp.) oraz biegunach rozwoju (port, lotnisko, Centralne Pasmo Usługowe). 

„Krajobraz i tożsamość”Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 roku o godzinie 16:45 w Sali Akwen przy ul. Wały Piastowskie 24. Celem warsztatów będzie rozmowa o krajobrazie i tożsamości Gdańska w powiązaniu z przestrzenią publiczną. W czasie prac w grupach, uczestnicy będą m.in. weryfikować lokalne ogólnodostępne punkty widokowe oraz identyfikować dobra kultury współczesnej.

„Mobilność”Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2016 roku o godzinie 17:00 w Sali Akwen przy ul. Wały Piastowskie 24. Na seminarium omówione zostaną m.in. zachowania transportowe mieszkańców Gdańska, kierunki rozwoju układu transportowego i ulice miejskie.