Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w sprawie Studium

Ogrom pracy i dziesiątki spotkań – tak w skrócie można opisać dotychczasowe działania związane z opracowaniem nowego Studium dla Gdańska11 maja br. odbyło się kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic w celu przedstawienia projektu uwarunkowań i założeń. Ale o co tak właściwie chodzi w tym dokumencie? Dlaczego jest tak ważny dla naszego miasta i co w nim znajdziemy?

A
A

Analizy w czasie prac nad Studium wskazały, że okres od 2007 do 2015 roku charakteryzował się w Gdańsku wyraźnym ożywieniem inwestycyjnym w wielu dziedzinach: zrealizowano mnóstwo inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych (m.in. związanych z wykorzystywaniem środków unijnych, w tym w ramach przygotowań do EURO 2012). Praktycznie wszystkie większe inwestycje budowlane realizowały ustalenia SUiKZP – zarówno w zakresie celów rozwoju miasta (gospodarczych, społecznych, ochronnych, przestrzennych), jak i założeń rozwojowych oraz zasad polityki przestrzennej (w tym rozwoju do wewnątrz) oraz konkretnych lokalizacji w przestrzeni. Był to w dużej mierze wynik wysokiego pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi, które są realizacją ustaleń studium. Nawet tempo przemian generalnie odpowiadało prognozom i założeniom SUiKZP z jednym – pozytywnym – wyjątkiem, dotyczącym liczby ludności. Wbrew bardzo pesymistycznym prognozom GUS i znacznie mniej pesymistycznym zapisom w obowiązującym studium, liczba ludności nie spadła, ale po okresie niewielkiego wzrostu utrzymała się na poziomie ok. 460 tys.

 

Ośrodek gospodarczy

Gdańsk jest w północnej Polsce największym ośrodkiem gospodarczym, usługowym i kulturowym, o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest stolicą województwa pomorskiego, a także najważniejszą częścią Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W nowym Studium cechy te zostały uwzględnione, dlatego zakłada się wytworzenie silnego ośrodka ponadregionalnego/metropolii w oparciu o rozwój ośrodków centralnych działających na dwóch poziomach: wewnętrznym - sieć zhierarchizowanych węzłów, zapewniająca relacje między rdzeniem metropolii a otoczeniem i zewnętrznym  - połączenie możliwości portów morskich z lotniskiem, zapewniając tym samym wykorzystanie potencjału nadmorskiej lokalizacji. Idea ta sprawdziła się w poprzednim Studium i będzie kontynuowana w najbliższych latach. Elementem łączącym te dwa poziomy jest znak nieskończoności wyznaczony na przebiegu  PKM   i  SKM  (zachodnia  część)  oraz  jednoczący  centrum  z  portem (wschodnia część), stanowiący schemat ideowy przyjętego modelu przestrzennego. Proponuje się wprowadzenie modelu tripolarnego z trzecim ośrodkiem  przy  lotnisku tzw.  Aeropolis.

Potencjał nadmorskiej lokalizacji

Nadmorskie położenie Gdańska, które wyróżnia miasto na tle innych, jest wykorzystywane przede wszystkim przez gospodarkę morską i kontynentalną. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju portu do 2027 roku trwa jego ciągła rozbudowa i modernizacja, szczególnie nowoczesnych, wyspecjalizowanych baz przeładunkowych w rejonie Portu Północnego. Port dysponuje także możliwościami rozwoju w dzielnicach Nowy Port i Młyniska-Letnica, gdzie w miejscowych planach zarezerwowano tereny na cele portowo-przemysłowe. Rozważana jest jego dalsza rozbudowa przez zalądowienie wód Zatoki Gdańskiej i budowę tzw. Portu Centralnego w rejonie Westerplatte, na północny-zachód od Portu Północnego.

Również turystyka jest jedną z czołowych gałęzi gospodarki Gdańska ze względu na walory przyrodnicze i rekreacyjne związane z nadmorskim położeniem i bogatą spuściznę kulturową. W nowym Studium zakłada się dalsze wzmacnianie różnorodnego zagospodarowania pasa nadmorskiego, który dzieli się na trzy części o różnym przeznaczeniu.

 

- Pas Nadmorski Zachodni –  wielofunkcyjne zagospodarowanie z dominacją turystyki, sportu i rekreacji skierowanej głównie dla mieszkańców Gdańska. Przewiduje się także ograniczenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

- Wyspa Stogi – w tym rejonie funkcjonuje głównie gospodarka portowo-przemysłowa. Zabezpieczono jednocześnie tereny plaż, by nadal podtrzymywać możliwość rozwoju rekreacji dla mieszkańców miasta.

- Wyspa Sobieszewska – przeznaczona będzie na turystykę, rekreację i wypoczynek adresowany przede wszystkim do turystów zamiejscowych. Przewidywana jest również niska intensywność zabudowy mieszkaniowej i rolnictwo.

Funkcja mieszkaniowa i układ transportowy

W dalszym ciągu stawia się na realizowanie polityki rozwoju miasta do wewnątrz. W dolnym tarasie przewiduje się dogęszczanie zabudowy, a w górnym – wzmacnianie funkcji metropolitalnej. Natomiast dla dzielnic Południe i Zachód,  przewiduje się racjonalizację zagospodarowania obszarów rozwojowych. Warto zaznaczyć, że zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 9 października 2015 roku, mająca na celu przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy, uniemożliwia w Gdańsku wyznaczenie kolejnych terenów mieszkaniowych.

 

W nowym Studium znajdziemy również plany rozwoju układu transportowego, w tym  przebiegu nowych ścieżek rowerowych czy linii tramwajowych. Dotychczasowa realizacja układu drogowego wzbudziła sprzeciw niektórych grup społecznych, ponieważ nie dostosowano przyjętych rozwiązań do istniejącego zagospodarowania i nie dbano o przestrzenie publiczne w takim stopniu, jak oczekiwali tego mieszkańcy.  W związku z tym w nowym Studium sformułowano standard ulicy miejskiej, który respektuje m.in. trasy rowerowe czy komfort pieszych z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi, zgodnie ze Strategią Gdańsk 2030+ oraz dostosowywanie układu transportowego do planowanych terenów inwestycyjnych. Zakłada się także weryfikację dotychczasowych wskaźników zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe ustalane w planach miejscowych, oraz zwiększenie zasięgu stref ograniczonego parkowania w stosunku do Studium z 2007 r.

Jakie zapisy zawiera Studium?

Studium nie stanowi bezpośredniej podstawy do wydawania pozwoleń na budowę i samo w sobie nie jest aktem prawa miejscowego. Jest za to punktem wyjścia dla sporządzania planów miejscowych. Zawarte jest w nim wiele istotnych kwestii dla mieszkańców Gdańska. Określa np. kierunki zmian w przeznaczeniu poszczególnych fragmentów miasta, ogólne zasady kształtowania zabudowy, kierunki ochrony zabytków i środowiska przyrodniczego, kierunki poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia czy potrzeb i możliwości rozwoju gminy, które podlegają dalszemu uszczegółowieniu w planach miejscowych.