Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

ROZWÓJ UKŁADU TRANSPORTOWEGO GDAŃSKA - WARSZTATY EKSPERCKIE SUiKZP

4 września 2015 (piątek) odbyły się pierwsze (z pięciu) warsztaty eksperckie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gdańska (do którego przystąpiono na sesji RMG dnia 27.08.2015).

A
A

Tematem warsztatów był Rozwój układu transportowego Gdańska. Zaproszonymi panelistami byli mgr inż. Maciej Berendt (Rada Studium), mgr inż. Grzegorz Długosz (MKUA-Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna),  inż. Mateusz Hoppe (Rada Studium), mgr inż.arch. Marek  Nakonieczny (Zastępca Przewodniczącego MKUA), dr inż.arch. Karolina Krośnicka (Towarzystwo Urbanistów Polskich) oraz  dr Jan Bogusławski (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji).  Wystąpienia i dyskusja dot. następujących zagadnień (efekt wiosennych warsztatów urbanistycznych z mieszkańcami):

1.   zasadności utrzymania rezerw terenu pod rozwój podsystemów transportowych, w szczególności drogowego, do realizacji w dalszej przyszłości, ustalone w dokumentach planistycznych, w kontekście kosztów (finansowych, społecznych i przestrzennych) ich podtrzymania, jako konieczny/wskazany/ zbędny element polityki przestrzennej miasta.

2.   aktualności zaplanowanego układu drogowego miasta:

a.   czy jest on zaplanowany właściwie i należy go zrealizować;

b.   czy też jest on nadmiernie rozbudowany i należy go ograniczyć, godząc się na pogorszenie warunków ruchu samochodowego, przy świadomości, że usunięta rezerwacja gruntu nie będzie możliwa do przywrócenia;

c.   czy też we współczesnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, żadnego stanu nie można uznać za docelowy i nie jest wykluczone wprowadzanie nowych rezerw drogowych jeśli będzie to uzasadnione prognozami rozwojowymi miasta, ze świadomością późniejszych kosztów z tym się wiążących?

3.   Istnienia bezpośredniego/pośredniego związku między dostępnością drogową terenów inwestycyjnych, a rozwojem gospodarki miasta. Czy może następować rozwój ekonomiczny miasta bez rozwoju połączeń wewnętrznych, w tym międzydzielnicowych (nie chodzi tu o ulice bezpośrednio obsługujące tereny inwestycyjne)?

4.   Możliwości realizacji połączeń drogowych międzydzielnicowych przez sieć ulic niskich klas o przekroju jednojezdniowym (1x2) czyli ewentualna rezygnacja z segregacji ruchu kołowego. Wszystkie podróże tranzytowe, międzydzielnicowe i osiedlowe odbywałyby się po jednolitej sieci ulic lokalnych.

5.   Nadania priorytetowego znaczenia transportowi publicznemu/zbiorowemu w kształtowaniu układu komunikacyjnego oraz konsekwencje tegoż dla standardów  dostępu transportowego, w tym drogowego.

6.   Dopuszczalności realizacji linii tramwajowych wbudowanych w jezdnie na długich odcinkach (gdzie ruch kołowy i tramwajowy odbywa się po wspólnym pasie).

7.   Wyposażenia w podsystem P&R węzłów integracyjnych zlokalizowanych w Centralnym Paśmie Usługowym.

Prof. Piotr Lorens przewodniczący Rady Studium podsumował spotkanie stwierdzając, że  konieczne jest przeanalizowanie nie tylko stanu istniejącego zagospodarowanie ale również wszystkich dokumentów strategicznych. W Studium nie powinien być określony stan docelowy ale cele strategiczne, dotychczasowe koncepcje rzutują na rozwój miasta, trzeba jednak brać pod uwagę zmianę uwarunkowań.  Analizując rozwój układu transportowego Gdańska nie można  myśleć tylko o komunikacji kołowej ale także o innych przejawach mobilności: ruch pieszy, rowerowy.  Co do pytań nad którymi dyskutowano wypracowano następujące stanowiska:

Ad.1. Opowiedziano się za utrzymaniem rezerw terenowych pod komunikację, lecz w przypadku rezygnacji rezerwacje powinny być wykorzystane np. na przestrzenie publiczne.

Ad.2 Układ drogowy wymaga daleko idącej weryfikacji.

Ad.3 Nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi.

Ad.4 Uznano, że zarówno połączenia tranzytowe oraz spowolniony ruch przez sieć ulic lokalnych są zależne i potrzeba obu rozwiązań.

Ad.5 Transport zbiorowy publiczny  jest priorytetem.

Ad.6 Uznano, że pozytywne są wspólne pasy dla pojazdów tramwajowych, autobusowych, uprzywilejowanych ale nie dla ogólnego ruchu samochodowego.

Ad.7 Podsystem P&R przy węzłach integracyjnych w CPU – zdecydowanie negatywnie oceniono tę propozycję.

Już wkrótce na stronie  www.brg.gda.pl w zakładce prace nad nowym Studium dostępne będą materiały z warsztatów.

Następne warsztaty 18 września w Sali Akwen w godz. 12-15,  tematem będzie rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.