Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozwój a ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego - II warsztaty w ramach SUiKZP

18 września odbyły się II warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego”.

A
A

 Podczas warsztatów zaproszeni eksperci przedstawili swoje stanowiska dotyczące poniższych zagadnień:

1.   Kompromis między ochroną walorów przyrodniczych i zabytków (niechronionych przepisami odrębnymi), a innymi celami rozwojowymi miasta: ekonomicznymi, społecznymi, przestrzennymi. Czy dopuszczalne jest ograniczenie, a nawet rezygnacja z ochrony ze względu na cele rozwojowe?

2.   Określenie zasad polityki miasta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych: likwidacja w rejonach zurbanizowanych na terenach przydatnych dla inwestycji, relokacja na tereny Wyspy Sobieszewskiej, warunki tworzenia nowych.

3.      Określenie znaczenia interesariuszy procesów rozwojowych Pasa Nadmorskiego Zachodniego (od granicy z Sopotem do Nowego Portu): mieszkańcy pobliskich osiedli, mieszkańcy całego miasta i metropolii,  turyści krajowi i zagraniczni.

 

W trakcie wystąpień poruszano takie kwestie jak strefa przymorska od ujścia przekopu Wisły, aż do Sopotu gdzie powinien powstać wielki park rekreacyjny, aby podkreślić to co jest unikatowe czyli niepowtarzalny, zielony front wodny. Na Wyspie Sobieszewskiej powinien powstać park rekreacyjny o znaczeniu metropolitalnym. Kolejną sprawą były rzeki: Wisła, Martwa Wisła, Radunia, Motława, które są ostatnimi powiazaniami przyrodniczymi miasta z otoczeniem. Pas Nadmorski i ogrody działkowe powinny być atrakcją dla wszystkich mieszkańców Gdańska. W kwestii ochrony środowiska kulturowego skupiono się na tym aby nie przyjmować bezmyślnie wzorców zachodnich, nie upiększać  nic na siłę, należy skupić się na tym co istnieje , dbać o to i zachowywać to w takim kształcie w jakim zastaliśmy. W kulturze nie chodzi o wciąż nowe fakty, idee lecz o dowartościowywanie tego co istnieje. Stwierdzono również, że dziedzictwo należy chronić albo wykorzystywać  jego dobre reguły i kontynuować je.  Niektóre stare obiekty tracą swoje wartości i chronione mogą hamować rozwój dziedzictwa.

Kolejne warsztaty już 25 września jak zawsze w sali AKwen przy ul. Wały Piastowskie 24, na których eksperci będą rozważać temat dot. dobra publicznego i dobra prywatnego.