Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projekt uwarunkowań i założeń do nowego Studium już gotowy!

Po 14 miesiącach intensywnych prac (zgodnie z przyjętym harmonogramem) przedstawiamy projekt uwarunkowań i założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

Kontynuując  dotychczasową współpracę zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem uwarunkowań i założeń, który udostępniony jest na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska  (od 28 kwietnia br. do 30 czerwca br.). Na stronach internetowych dostępna jest również tabela działań partycypacyjnych, które zostały przeprowadzone w okresie 14 miesięcy prac nad studium.

Chcąc ułatwić merytoryczną rozmowę z projektantami Studium zapraszamy wszystkich zainteresowanych  18 maja i 8 czerwca do BRG w godzinach                  8.00-19.00.

Ponadto planowane są spotkania:

5 maja – z radnymi miejskimi

11 maja – z Przewodniczącymi Zarządów Rad Dzielnic.

Pytania i komentarze można kierować bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.

Co to jest studium i jak jest cel jego opracowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG  Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015 ). Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

 

Cel opracowania trzeciej edycji Studium to konieczna weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta, w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. Zmieniły się również potrzeby mieszkańców, a ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim Studium z 2007 roku. Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta jest niezbędna szczególnie w dobie tak szybko zachodzących zmian.

Celem strategicznym przyświecającym opracowaniu trzeciej edycji studium jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju miasta  - miasta solidarności, miasta otwartego ideowo i kulturowo.

 

 

Nowe podejście do prac nad Studium

Na uwagę zasługuje zupełnie nowe podejście do prac nad studium. Prezydent Miasta (organ sporządzający studium) przed formalnym przystąpieniem do prac nad zmianą studium, powołał Radę Studium – w skład której weszli eksperci różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium oraz stanowi merytoryczne wsparcie projektantów z Biura Rozwoju Gdańska sporządzających w imieniu Prezydenta studium.

Nowością jest również wprowadzenie dodatkowych etapów  prac nad studium – etapu informacyjnego i etapu określania wyzwań i problemów  (są to etapy poprzedzające przystąpienie do sporządzania studium). Poświęcone były dyskusji z mieszkańcami na temat gospodarowania przestrzenią miejską, celami i metodami oraz dokumentami regulującymi gospodarkę przestrzenną, w tym studium. Zorganizowano również liczne spotkania, warsztaty, debaty skierowane do mieszkańców Gdańska, którzy uzyskali nowy status – z adresatów do których kierowane są ustalenia studium, stali się aktywnymi  współuczestnikami prac nad studium.

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, projektanci z BRG wspólnie z mieszkańcami podczas 3 kolejnych spotkań określali główne  problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska. Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium. Efektem tych analiz było opracowanie Rekomendacji do studium, które Rada Studium przedstawiła Prezydentowi Gdańska. Wszystkie działania związane z pracami nad studium z udziałem mieszkańców są zgodne z gdańskim modelem partycypacji w planowaniu przestrzennym, stanowią również realizację rekomendacji Rady Studium „Skuteczność polityki miejskiej w zakresie ochrony dóbr publicznych polega na tym, że działając w interesie miasta, działa ona zarazem zgodnie z interesami i potrzebami miejskiej społeczności oraz duchem wspólnoty. W dobie neoliberalizmu chodzi nie tylko o przestrzenie wspólne, lecz także o praktyki społeczne (partycypacyjne), o język w jakim wypowiadamy się na ten temat” (Aneks Rekomendacje Rady Studium).

 

Jaki jest zakres studium?

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej. Jest to jedyny obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń studium.

Analizy wykonane podczas prac nad uwarunkowaniami  do Studium dotyczyły: uwarunkowań wynikających z położenia miasta w regionie, uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu w tym oceny zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców, uwarunkowań demograficznych i społecznych, uwarunkowań kulturowych  i przyrodniczych. Wskazano także czynniki sprzyjające rozwojowi oraz ograniczające możliwości rozwoju Gdańska

Ponadto uwzględniając nowe zapisy art.10 ust.1 pkt.7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wykonano: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Wszystkie analizy i założenia Studium mają perspektywę nie dłuższa niż 30 lat.

Szczegółowo określone uwarunkowania rozwoju Gdańska zostały ujęte w formie opisowej i zawarte w części Uwarunkowania oraz pokazane na mapach problemowych w skali 1:10000 i 1:25000, które należy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu oraz zgodnie ze skalami rysunków[1]. Faktyczne zagospodarowanie,  jak i wielofunkcyjność przestrzeni miejskiej powoduje, że oznaczenia funkcji na mapie uwarunkowań należy odczytywać jako funkcję dominującą.

.

 

 [1] § 7 pkt.2: „granice obszarów […] określa się na rysunku projektu studium w sposób dostosowany do skali mapy, na której jest sporządzony”.