Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pierwsze z trzech seminariów przewidzianych dla mieszkańców dot. Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w ramach prac nad Studium za nami.

W ramach prac nad nową edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek 14 stycznia pierwsze z trzech Seminariów przewidzianych dla mieszkańców. Spotkanie dotyczyło Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

A
A

OSTAB stanowi system terenów zielonych i otwartych, wynikający z analizy struktury przyrodniczej miasta i stanowiący rodzaj szkieletu będącego punktem wyjścia do kształtowania pozostałej przestrzeni miasta. Dotychczasowe doświadczenia
z obecnymi zapisami w Studium OSTAB, wskazują na potrzebę dokonania weryfikacji jego założeń: definicji, zasad wyznaczania jego struktury i granic oraz zasad gospodarowania w jego granicach.

 

Na Seminarium zaproszono m.in. wszystkie Rady Dzielnic Gdańska, Radę Studium, Wydział Programów Rozwojowych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego,  Organizacje Pozarządowe związane z ochroną środowiska czy też mieszkańców Gdańska zainteresowanych tematyką. Cel był jeden, wypracować wspólne założenia OSTAB do procedowanego obecnie Studium.

 

Przybyłych gości przywitała Pani Irena Romasiuk z BRG, natomiast prelegentem Seminarium był Bogusław Grechuta, kierownik Zespołu Ochrony Środowiska. Podczas spotkania zaproszeni eksperci, reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne środowiska, mieli możliwość zapoznania się z projektem założeń Biura Rozwoju Gdańska, które zostały przedstawione w formie prezentacji.

 

W czasie rozmów na temat proponowanych zmian Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek, zaprosiła do dyskusji nad metodą określania przez BRG OSTAB-u. Zapytała również, czy zaproponowane ograniczenia są wystarczające dla zachowania ciągłości biologicznej i strukturalnej terenów zielonych w mieście. Bogusław Grechuta zaznaczył także, że jednym z ważniejszych celów kształtowania struktury OSTAB-u jest poprawa jakości życia mieszkańców. Padło wiele słów poparcia, ale i wątpliwości. Zgromadzeni przedstawili swoje pomysły na temat założeń w OSTAB-ie, również kontrowersyjne jak np.:

 

- wyznaczenie w płatach strukturalnych OSTAB terenów wyłączonych spod zabudowy, a nawet wnioskowali o całkowity zakaz zabudowy na obszarze OSTAB,

- wyodrębnienie niewielkich obszarów ścisłej ochrony ze względu na wartości przyrodnicze w osnowie OSTAB,

- włączyć tereny Żuław Wiślanych do płatu strukturalnego OSTAB,

- poparcie pomysłu przekształcenia wybranych lasów komunalnych w parki leśne np. Jaśkowy Las.

 

Natomiast w ramach płatów strukturalnych OSTAB postulowano o:

- przyjęcie zasady realizacji zieleni zgodnie z warunkami siedliskowymi,

- wyznaczenie nowych terenów zieleni, także na obszarach o niskich walorach przyrodniczych,

- tworzenie terenów zieleni na terenach niebędących własnością gminy z pełną konsekwencją skutków finansowych.

Z kolei Rada Dzielnicy Osowa wystosowała postulat o przeprowadzenie warsztatów tematycznych we współpracy z wszystkimi Radami Dzielnic. Wszystkie sugestie zostały zapisane, by Zespół Ochrony Środowiska mógł je przeanalizować i zarekomendować organowi sporządzającemu Studium.  

 

Biuro Rozwoju Gdańska przypomina, że wszelkie uwagi i wnioski, dotyczące założeń OSTAB, można składać do 10 lutego 2016 roku. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: brg@brg.gda.pl