Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

1. Jakie są prawne podstawy tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Podstawą sporządzania Studium jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

W szczególności określa to art. 9 ustawy, który mówi o celach sporządzenia Studium, art. 10 określający elementy uwzględniane w Studium oraz art. 11 opisujący procedurę sporządzenia i uchwalenia Studium.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępna TUTAJ.

2. Po co uchwalane jest Studium?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że studium sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

3. Kto sporządza Studium, a kto je uchwala?

Studium sporządzane jest przez prezydenta miasta, natomiast uchwalane jest przez radę miasta. Biuro Rozwoju Gdańska jako jednostka organizacyjna miasta Gdańska odpowiedzialne jest za wykonywanie projektów dokumentów planistycznych, w tym projektu Studium.

4. Jaki jest obszar opracowania Studium?

Zgodnie z prawem Studium musi być sporządzone dla całego obszaru leżącego w granicach miasta.

5. Co to znaczy, że Studium nie jest aktem prawa miejscowego?

Oznacza to, że Studium nie jest dokumentem powszechnie obowiązującym wszystkich obywateli miasta. Moc wiążąca Studium ograniczona jest organów samorządowych, tj. prezydenta miasta i rady miasta.

6. Jaka jest relacja pomiędzy Studium a miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego?

Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy stanowi uszczegółowienie zapisów zawartych w Studium i może on zostać uchwalony przez Radę Miasta, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. W planie miejscowym znajdują się zapisy ustalające przeznaczenie określonych terenów, określające sposób ich zagospodarowania i zabudowy.  W odróżnieniu od Studium plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a jego zapisy obowiązują wszystkich obywateli i osoby prawne na terenie miasta (np. firmy i organizacje pozarządowe).

7. Jaka jest procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Procedurę sporządzania i uchwalania Studium precyzuje art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.