Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Na wczorajszej sesji przystąpiono do sporządzenia najważniejszego dokumentu planistycznego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

27 sierpnia br. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska najważniejszego dokumentu kreującego politykę przestrzenną miasta.

A
A

27 sierpnia br. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska najważniejszego dokumentu kreującego politykę przestrzenną miasta. Formalne przystąpienie do prac nad nowym Studium Prezydent Miasta poprzedził wielomiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W ramach kampanii informacyjnej odbyły się  liczne spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami dużych spółdzielni mieszkaniowych, organizacjami pozarządowymi, konferencje i seminaria,  konferencje prasowe, cykl warsztatów dla mieszkańców oraz 28 radami dzielnic. W czasie tych spotkań, oprócz informacji o obowiązującym Studium, urbaniści  razem z mieszkańcami rozmawiali o wyzwaniach rozwojowych naszego miasta. Sformułowane przez mieszkańców cele i wyzwania (znajdujące się na  www.brg.gda.pl w zakładce prace nad nowym Studium) zostaną teraz przeanalizowane przez ekspertów. Zgodnie z harmonogramem prac nad Studium w miesiącu wrześniu i październiku br. zaplanowano 5 tematycznych warsztatów eksperckich. Podczas tych warsztatów eksperci zajmą się: rozwojem układu transportowego (4 września br.), ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września br.), tematem dobro publiczne a dobro prywatne w planowaniu przestrzennym (25 września), rozwojem policentrycznym Gdańska (16 października), a 30 października zastanawiać się będą jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska. Równocześnie w październiku i listopadzie br. odbędą się spotkania z radami dzielnic w trakcie których urbaniści z BRG będą pomagać przedstawicielom mieszkańców w formułowaniu wniosków do Studium. Efektem tych prac ma być wypracowanie modeli rozwojowych miasta, uwarunkowań i założeń do nowego Studium. Kolejny etap prac nad Studium zakończy się wiosną przyszłego roku publiczną prezentacją założeń do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.