Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mieszkańcy zapoznali się z projektem Studium

6 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy zaprezentowało publicznie projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

A
A

Projektanci sporządzając ten strategiczny dokument, przy współudziale Rady Studium oraz zaangażowaniu mieszkańców, poszukiwali rozwiązań godzących indywidualne wnioski i interesy z dobrem wspólnym. Proces ten nie zawsze był łatwy, ponieważ użytkownicy przestrzeni miejskiej mają różne oczekiwania, często rozmijające się z rozstrzygnięciami zabezpieczającymi interes ogólnomiejski – tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Od godziny 8:00 do 19:00 wszyscy mieszkańcy Gdańska mieli okazję uzyskać informacje bezpośrednio od projektantów m.in. na temat zmian, jakie zostaną wprowadzone w ich miejscu zamieszkania i kierunków rozwoju ich dzielnic.

- Mieszkańcy zainteresowani byli głównie rozwojem sieci transportowej, zmianami jakie mogą zajść w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz czy i gdzie wyznaczono nowe tereny pod funkcję mieszkaniową – tłumaczy Edyta Damszel-Turek.

Dodatkowo od 17:00 do 19:00 zorganizowano oficjalną prezentację skierowaną dla Rad Dzielnic i Radnych Miejskich oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowano najważniejsze elementy Studium oraz główne kierunki i możliwości rozwoju miasta na najbliższe lata. Wizja rozwoju Gdańska została opracowana na podstawie zmian uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych, zachodzących na przestrzeni ostatnich lat. Jest to półmilionowe, policentryczne, rozwijające się do wewnątrz centrum społeczne, gospodarcze i kulturowe metropolii, o wysokiej jakości przestrzeniach publicznych, mieszkaniowych, usługowych i produkcyjnych, gotowych na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom rozwojowym, chroniącym walory kulturowe i przyrodnicze stanowiące o jego tożsamości, zapewniające wysoką jaskość życia mieszkańców. Gdańsk to również silny, świetnie powiązany z Europą ośrodek przemysłowo-usługowy, oparty na gospodarce morskiej i nowych technologiach oraz usługach metropolitalnych.

Standard ulicy miejskiej
Zupełnie nowym elementem Studium jest wprowadzenie „gdańskiego standardu ulicy miejskiej” w projektowaniu i realizacji nowych inwestycji drogowo-ulicznych. Dokument zostanie opracowany w najbliższym czasie przez Biuro Rozwoju Gdańska i opierać się będzie na otwartym zbiorze zasad dotyczących kształtowania przestrzeni ulicy, jej dostępności dla pieszych i rowerzystów oraz funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej.

- Zaproponowane rekomendacje nie stanowią listy zamkniętej, mogą być uzupełniane o dodatkowe elementy, a także stosowane wybiorczo, w zależności od konkretnych uwarunkowań. Stanowią jedynie wstępne propozycje i zalecenia do opracowania tzw. dobrych praktyk, które należy wprowadzać z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa – informuje Edyta Damszel-Turek.

Nowe podejście do projektowania  
Na szczególną uwagę zasługuje także zupełnie nowe podejście do sposobu sporządzania projektu studium oraz odformalizowanie sposobów komunikacji społecznej, dzięki czemu w czasie przygotowywania dokumentu zbudowano platformę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu planowania. Natomiast ustawowa forma partycypacji społecznej została rozszerzona o atrakcyjne formy i narzędzia tj. warsztaty, seminaria, konferencje, ankiety (więcej na ten temat tutaj). W sumie zorganizowało 78 różnych działań partycypacyjnych, wpisujących się w gdański model partycypacji. W czerwcu dokument zostanie przekazany do ustawowego opiniowania i uzgadniania.

- To już ostatni etap prac nad Studium. W przypadku uzyskania pozytywnych stanowisk instytucji opiniująco-uzgadniających oraz po wprowadzeniu korekt i poprawek, zakładam, że dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu jesienią br. W przypadku odmowy uzgodnień proces ten może się wydłużyć i wyłożenie zostanie przesunięte na późniejszy termin. Podobnie jak w ubiegłym roku, przy prezentacji projektu uwarunkowań i założeń, chcemy zaangażować w rozmowy jak największą liczbę osób. Każdy głos jest dla nas bardzo istotny, a my chcemy rozmawiać i przede wszystkim słuchać, dlatego tak bardzo zależy nam na spotkaniach. Dziś usłyszeliśmy  cenne uwagi i opinie – dodaje Edyta Damszel-Turek.

Równolegle z ustawowymi czynnościami, projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostanie jeszcze zaprezentowany specjalistom z zakresu architektury, urbanistyki i infrastruktury drogowej oraz organizacjom pozarządowym.

- Wszystkie Rady Dzielnicowe otrzymają wydrukowany egzemplarz tekstu dokumentu z mapą na płycie, co powinno umożliwić zapoznanie się z nim mieszkańcom w siedzibach poszczególnych Rad. Udostępniony zostanie również wykaz wniosków do studium z ich rozstrzygnięciem –informuje Edyta Damszel-Turek.

Gdzie można zapoznać się z projektem?

Projekt dostępny jest od 6 czerwca do 31 lipca 2017 roku w:

- siedzibach Rad Dzielnic,

- siedzibie Biura Rozwoju Gdańska ul Wały Piastowskie 24 w godzinach od 8:00 do 15:00,

- na stronie internetowej brg.gda.pl.

W czerwcu zostały jeszcze zaplanowane następujące spotkania informacyjne:

  • 12 czerwca 2017r. – spotkanie, na które szczególne zapraszamy społeczne organizacje pozarządowe. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00
  • 13 czerwca 2017r. – spotkanie, na które szczególne zapraszamy specjalistów z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24, w godzinach 17.00-19.00
  • 28 czerwca br. w godzinach 8:00-19:00 – dzień otwarty BRG (IV piętro). W tym czasie cały zespół autorski będzie do dyspozycji mieszkańców.