Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejny etap prac nad Studium – spotkania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 5 maja w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie z Radnymi Miejskimi. Kolejne – z Przewodniczącymi Zarządów Dzielnic – odbędzie się 11 maja, a mieszkańców zaproszono na otwarte środy – 18 maja i 8 czerwca.

A
A

Po 14 miesiącach  intensywnych prac, 28 kwietnia 2016 roku udostępniony został projekt „uwarunkowań i założeń” do nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” (nie są to jeszcze kierunki zagospodarowania przestrzennego). Realizując harmonogram prac nad Studium, gdzie za nami są już: „kampania informacyjna”, „wyzwania i problemy”  oraz „założenia i uwarunkowania”, Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło kolejny etap – publiczną prezentację najważniejszych założeń dokumentu.

 

Na uwagę zasługuję fakt, że po raz pierwszy miasto przy opracowaniu tak ważnego dokumentu, w szerokim zakresie współpracuje i omawia wszystkie założenia z mieszkańcami oraz szeroką grupą ekspertów. Wszystkie te działania zaplanowano  zgodnie z gdańskim modelem partycypacji w planowaniu przestrzennym. Stanowią one również realizację rekomendacji Rady Studium. W ciągu 14 miesięcy odbyły się liczne spotkania, warsztaty i debaty skierowane do mieszkańców Gdańska, którzy uzyskali nowy status – z adresatów studium, stali się aktywnymi  współuczestnikami prac nad tym dokumentem. W czasie tych spotkań, Członkowie Rady Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi oraz projektanci z BRG, wspólnie z mieszkańcami określali główne  problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska. Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium a ich efektem było opracowanie Rekomendacji do studium, przedstawionych następnie Prezydentowi Gdańska.

 

To jednak nie koniec współpracy. Wszyscy zainteresowani merytoryczną rozmową, mogą spotkać się z projektantami Zespołu Studium 18 maja i 8 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska w godzinach od 8:00-19:00. Z dokumentem można zapoznać się również na stronie internetowej brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska  (do 30 czerwca 2016 r.). Na stronie BRG dostępna jest również tabela dotychczasowych działań partycypacyjnych w związku z pracami nad Studium.

 

Wnioski i sugestie można kierować bezpośrednio na adres mailowy brg@brg.gda.pl lub pisemnie na adres Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk.

 

Po co nowe Studium?

Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta była konieczna w dobie tak szybko zachodzących zmian uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. W ostatnich latach oddano do użytku Pomorską Kolej Metropolitalną, powstał tunel drogowy pod Martwą Wisłą – a to tylko niektóre z inwestycji zmieniających nasze miasto. Zmieniły się również potrzeby mieszkańców, a ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim Studium z 2007 roku. Celem strategicznym przyświecającym opracowaniu trzeciej edycji dokumentu jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju miasta. Warto zaznaczyć, że opracowanie określa politykę przestrzenną dla całego obszaru Gdańska uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

 

Podstawa prawna i formalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska sporządza się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG  Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015).