Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inauguracja prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska na lutowej sesji Rady Miejskiej poinformował o planowanym na ten rok przystąpieniu do prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace te realizowane będą z szeroko zakrojonymi elementami partycypacji społecznej. Całość poprzedzi kampania informacyjna.

A
A

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska na lutowej sesji Rady Miejskiej poinformował o planowanym na ten rok przystąpieniu do prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace te realizowane będą z szeroko zakrojonymi elementami partycypacji społecznej. Całość poprzedzi kampania informacyjna. 

Inauguracja prac nad nowym Studium

W czwartek, 26 lutego podczas sesji Rady Miejskiej Prezydent Adamowicz przestawił prezentację, dotyczącą obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, oraz harmonogram prac nad nowym dokumentem.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest dokumentem określającym najważniejsze założenia polityki przestrzennej naszego miasta – mówił Prezydent.

 Studium jest podstawowym instrumentem polityki przestrzennej gminy, uchwalane jest przez Radę Miasta. Studium sporządza się dla całego obszaru gminy i określa ono lokalne zasady zagospodarowania terenów. Zapisy tego dokumentu służą koordynacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze Studium.

- Studium zawiera diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowania dalszego rozwoju. Określa również kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej miasta – mówił na sesji Prezydent Paweł Adamowicz.

W czasie prezentacji Prezydent przedstawił harmonogram prac nad zmianą Studium. Formalne przystąpienie do prac nad Studium nastąpi w sierpniu 2015 r. Poprzedzi je kampania informacyjna.

Prace zaplanowane są na najbliższe 3 lata. Zgodnie z harmonogramem mają zakończyć się w listopadzie 2017 roku przyjęciem przez Radę Miasta uchwały o zmianie Studium.