Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk w nowej perspektywie – zaproszenie na drugie warsztaty urbanistyczne

Zapraszamy na warsztaty urbanistyczne w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Warsztaty odbędą się 20 maja. Tematem spotkania będzie określenie wizji rozwoju miasta.

A
A

Zapraszamy na warsztaty urbanistyczne w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Warsztaty odbędą się 20 maja. Tematem spotkania będzie określenie wizji rozwoju miasta.

Już 20 maja, o godz. 17.00 w sali Akwen w budynku Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 (wejście vis a vis „Zieleniaka”) odbędzie się drugi warsztat urbanistyczny „Gdańsk w nowej perspektywie”.

Drugie spotkanie warsztatowe poświęcone będzie określeniu głównych elementów wizji rozwoju przestrzennego miasta. Punktem wyjścia do tego zadania będzie ocena głównych problemów rozwoju przestrzennego Gdańska wskazanych przez uczestników pierwszego spotkania. Każdy uczestnik będzie mógł wskazać te kwestie, które uważa za najważniejsze oraz wymagające pilnego rozwiązania. Katalog problemów znajduje się TUTAJ.

Następnie uczestnicy warsztatów pracując w grupach będą proszeni o przeprowadzenie analizy SWOT (Silne/Słabe strony – Szanse/Zagrożenia) dla miasta. Kolejnym elementem będę prezentacje elementów rozwoju miasta zapisanych obowiązującym Studium oraz w strategii rozwoju miasta „Gdańsk 2030+” oraz wynikających z wybranych projektów partycypacyjnych prowadzonych dotychczas w Gdańsku. Na tej podstawie, korzystając z metody „burzy mózgów”, określone zostaną zapisy wizji rozwoju miasta. Uczestnicy warsztatów określą też sfery, które w których należy uszczegółowić zapisy wizji rozwoju.

Program drugich warsztatów:

1. Sesja warsztatowa 1 – wybór najważniejszych i najpilniejszych problemów do rozwiązania (15 min)

2. Sesja warsztatowa 2 - analiza SWOT dla miasta (praca w grupach) (15 min)

3. Prezentacja BRG – kluczowe elementy rozwoju miasta zapisane w dotychczasowym dokumencie „Studium…” oraz w dokumencie „Strategii…” (10 min)

4. Prezentacja kluczowych projektów partycypacyjnych (FRAG, GFIS) – jakie kluczowe cele rozwoju miasta wynikają z przygotowanych dotychczas opracowań? (20 min)

5. Sesja warsztatowa 3 – warsztatowe określenie zapisów wizji rozwoju miasta (metodą „burzy mózgów”) (30 min)

6    6. Określenie sfer (zagadnień), w stosunku do których nastąpi uszczegółowienie zapisów wizji (10 min)