Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Debata ekspercka w sprawie nowego Studium

5 kwietnia 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Inicjatywa Śródmieście”, zorganizowanego w Dworze Bractwa św. Jerzego wspólnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

A
A

Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na głosy środowisk branżowych z poprzedniej dyskusji cyklu (23.02.2016 roku), dotyczącej oceny stanu aktualnego i możliwości zagospodarowania śródmieścia Gdańska. Wówczas prof. Wiesław Gruszkowski wskazał dyskusję nad Studium jako wartą do zaangażowania się TUP, SARP i NOT.

 

Debata skierowana do środowisk eksperckich poświęcona została uwarunkowaniom
i założeniom do nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Wzięli w niej udział m.in. Karolina Krośnicka – Prezes TUP, Paweł Wład Kowalski – Prezes SARP, Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska czy dr Jacek Friedrich – członek Rady Studium.

 

Ekspertów w szczegóły uwarunkowań i założeń nowego Studium wprowadziła dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, zaznaczając, iż jest to nadal otwarty projekt, który zanim stanie się ostatecznym, obowiązującym dokumentem, wciąż można udoskonalać. Zaapelowała jednocześnie o składanie konstruktywnych wniosków do tego etapu prac. Szczegółowo omówione zostały m.in. nowe uwarunkowania prawne, elementy struktury kształtujące tożsamość urbanistyczną miasta, system przestrzeni publicznych, strukturę funkcjonalno-przestrzenną, rozwój układu transportowego czy przesłanki rozwoju funkcji przemysłowej i portowej. Ponadto przybliżone zostały dotychczasowe działania związane z pracami nad Studium. Podsumowując prezentację, Edyta Damszel-Turek przedstawiła również model rozwoju miasta, zakładającego wytworzenie silnego ośrodka ponadregionalnego/metropolii w oparciu o rozwój policentryczny sieci hierarchicznej.

 

Co na spotkaniu wzbudziło największe zainteresowanie?

Pierwszym elementem był brak polityki rozwoju, która konkretyzuje scenariusze realizacyjne. Postulowano  utworzenie programu procesów inwestycyjnych, gdyż obecne są niewystarczające. Zasugerowano jednocześnie, że wdrażanie idei hasła rozwoju miasta do wewnątrz wymaga „ostrego pazura” w  sterowaniu procesami inwestycyjnymi. Profesor Tomasz Parteka postulował wręcz, aby miasto było graczem w obrocie nieruchomości.

 

Podkreślano także znaczenie funkcji metropolitalnych, decydujących o randze Gdańska jako lidera rozwoju metropolii i regionu. W szczególności chodzi
o realizację dzielnicy wiedzy, dla której idealną lokalizacją jest oś ulicy Sobieskiego, gdzie ulokowane są Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Park Naukowo Technologiczny. Warto zauważyć, że mieszczą się tam rozległe, choć trudne do zagospodarowania tereny rozwojowe. Wrzeszcz staje się dzielnicą wiedzy, gdzie funkcje edukacyjne powinny być wzmacniane biznesem i rozwojem nowych technologii.

 

Wielką dyskusję wzbudziło również interpretowanie tożsamości i historyczności Gdańska na wiele, niesprecyzowanych sposobów. Profesor Tomasz Parteka zwrócił uwagę, że środowiska chętniej dyskutują o przeszłości, którą łatwiej scharakteryzować, niż moderują przyszłość, co jest dużo bardziej skomplikowanym procesem. Potwierdza tę tezę niska frekwencja na spotkaniu w porównaniu z dyskusją 23 lutego, gdzie prof. Gruszkowski opowiadał o swoich doświadczeniach z czasów powojennej odbudowy Gdańska. Pochwalił jednocześnie Biuro Rozwoju Gdańska za tytaniczną pracę, którą wykonuje dla miasta.

 

Ciekawą opinię zaprezentowała również profesor Danuta Kochanowska. Zauważyła, że liczne pojedyncze głosy mieszkańców wcale nie wyrażają opinii większości. Ludzie krytykują np. rozwój układu transportowego, ale to właśnie oni są przyczynkiem do jego rozwoju, bo przecież dążą do wygód, kupują samochody, domagają się kolejnych parkingów pod swoimi domami i bezpłatnych parkingów w śródmieściu. Wskazała również, że Biuro Rozwoju Gdańska powinno brać w większym stopniu odpowiedzialność za kreowanie polityki rozwoju miasta i przyjmować w szerszym zakresie rolę stratega z pełnymi konsekwencjami tej odpowiedzialności.

 

Co dalej?

Do końca kwietnia trwają prace nad ostatecznym sformułowaniem uwarunkowań
i założeń do nowego Studium, które zakończą się akceptacją dokumentu przez Prezydenta Miasta Gdańska. W maju i czerwcu Biuro Rozwoju Gdańska  będzie prezentowało wypracowany materiał Radnym Miejskim i Radnym Dzielnicowym. Natomiast każdy z mieszkańców będzie mógł zapoznać się z projektem Studium na stronie internetowej brg.gda.pl. W związku z tym zachęcamy do śledzenia Facebooka BRG, gdzie na bieżąco umieszczane są ważne, z punktu widzenia mieszkańców
i metropolii,  aktualne informacje związane nie tylko z prowadzeniem projektu nowego Studium, ale również z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.