Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Co to jest Studium?

A
A

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

  • to podstawowy instrument polityki przestrzennej gminy, uchwalany przez radę gminy;
  • to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający lokalne zasady zagospodarowania;
  • służy koordynacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być z nim zgodne;
  • zawiera diagnozę aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju;
  • określa kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej miasta.

 

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska znajduje się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska:

http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?artykul=studium