PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

7 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się dyskusja publiczna na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W spotkaniu na temat przyszłości Gdańska wzięło udział ponad 150 osób.

Prace nad studium zostały zapoczątkowane ponad dwa lata temu. Obecnie zbliżają się ku końcowi. W ciągu dwóch lat Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało blisko sto różnego rodzaju spotkań partycypacyjnych, w których w sumie wzięło udział prawie trzy tysiące osób. Ostatnie wydarzenie miało miejsce 7 listopada. Była to dyskusja publiczna na temat projektu studium. Wzięli w niej udział mieszkańcy niemal wszystkich części Gdańska, radni miejscy i dzielnicowi, przedstawiciele wielu instytucji, władze Gdańska oraz zespół autorski studium. Spotkanie rozpoczął Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska. – Gdańsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast Europy Środkowo-Wschodniej. Zależy nam na tym, aby odważnie patrzeć w przyszłość Gdańska. Studium stanowi sumę naszych doświadczeń, jest naszym świadectwem tego, jak widzimy miasto w przyszłości – mówił Prezydent Adamowicz.

- Studium jest aktem polityki przestrzennej. Rozwój przestrzenny to strefa nieustannych konfliktów, ponieważ większość inwestycji budzi opór, co jest rzeczą naturalną. Naszym zadaniem jest ich łagodzenie i ograniczenie nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestowania – tłumaczył z kolei Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej.

 Priorytetowy transport zbiorowy
Zanim rozpoczęła się dyskusja, główne założenia studium przedstawiła Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkańców interesowało szerokie spektrum zagadnień. Wiele mówiono na temat układu transportowego, jego rozbudowy, planowanych inwestycji i powiązań komunikacyjnych z pozostałą częścią metropolii oraz całym województwem. – Zdajemy sobie sprawę, że ile by nowych dróg nie powstało, to i tak okazałoby się to za mało. Priorytetem dla nas jest transport zbiorowy. W pierwszej kolejności będziemy zachęcać do korzystania właśnie z tego sposobu przemieszczania się – mówiła Karolina Rospęk-Aszyk, Kierownik Zespołu Transportu. W obecnie programowanych inwestycjach kładzie się nacisk przede wszystkim na zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju transportu zbiorowego. Na przykład w korytarzu tzw. Nowej Warszawskiej będzie realizowana tylko trasa tramwajowa, a zewnętrzne pasy tzw. Nowej Świętokrzyskiej będą przeznaczone dla autobusów. Studium zakłada również zachowanie rezerw pod dalszy rozwój transportu zbiorowego i węzłów integracyjnych. Kolejnym tematem budzącym zainteresowanie podczas dyskusji okazała się tzw. Nowa Spacerowa. Trasa ta ma składać się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z przeznaczeniem pasa zewnętrznego dla autobusów. Obecnie dla jej przebiegu został wyznaczony korytarz, który częściowo przebiega w tunelu pod Pachołkiem. Podczas dyskusji pytano także o planowane rozwiązania komunikacyjne dotyczące Młodego Miasta. W nowym studium pozostawiono zaplanowaną w poprzednim dokumencie trasę tramwajową biegnącą tzw. Nową Wałową. Ponadto przewidziano powstanie kolejnej trasy tramwajowej, która poprzez ul. Podwale Staromiejskie i ul. Grodzką połączy Hucisko z Nową Wałową.

Pytania mieszkańców
W trakcie spotkania padło pytanie o możliwe lokalizacje sklepów wielkopowierzchniowych. W studium znajdują się zapisy na ten temat, chociaż ze względu na skalę dokumentu, nie są to ustalenia odnoszące się do konkretnych działek. Tego rodzaju zapisy można natomiast znaleźć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Większość z zaplanowanych w Gdańsku sklepów o powierzchni ponad 2 tys. m2 została już zrealizowana, a nowych, wykraczających poza przyjęte dotychczas ustalenia, nie przewiduje się.

Obecni na sali działkowcy z kolei wyrazili obawy związane z możliwością likwidacji ich ogródków. – Ogrody działkowe znajdują się pod szczególną ochroną. Ich właścicieli można wywłaszczyć jedynie w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego. W takim przypadku Miasto ma jednak obowiązek odtworzenia ogrodu w innym miejscu. To jedyna możliwość. Właściciele ogrodów działkowych na Niedźwiedniku nie mają więc czego się obawiać, bo w ich przypadku nie ma mowy o tego rodzaju inwestycji – wyjaśniał Prezydent Wiesław Bielawski.

Podczas dyskusji padły też odniesienia do zaprezentowanej na wstępie prognozy demograficznej. W optymistycznej wersji Gdańsk w niedalekiej przyszłości miałby stać się miastem półmilionowym. – Oby stało się tak jak najprędzej. Liczba mieszkańców przekraczająca 500 tys. ma kolosalne znaczenie wizerunkowe – zauważył jeden z obecnych na sali przedsiębiorców.

Problemy dzielnicowe
Radni dzielnicy Orunia–Święty Wojciech–Lipce wnioskowali natomiast, aby na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową dopuścić funkcję mieszkaniowo-usługową. – Ten postulat został zrealizowany na powierzchni około 40 ha. Nie ma możliwości, aby powstało tam więcej mieszkań. Istotne jest, aby zostały zachowane miejsca pracy, czyli zostało zachowane przeznaczenie produkcyjno-usługowe – wyjaśniała Monika Rościszewska, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście. Podobny temat został zgłoszony przez radnych z Przeróbki, którzy chcieliby odsunięcia zabudowań przemysłowych od budynków mieszkalnych poprzez otoczenie tych pierwszych zabudowaniami o charakterze usługowym. Autorzy studium tłumaczyli, że powstanie nowych zakładów przemysłowych na tych terenach nie jest przesądzone, jest natomiast wskazane ze względu na bliskość akwenu. Pytania z sali dotyczyły także rozwoju portu centralnego; czy nie odbędzie się on kosztem plaży na Stogach. Mieszkańcy otrzymali zapewnienie, że tak się nie stanie.

Mieszkańcy Osowej z kolei chcieliby, aby ich dzielnica, która z racji swojego odseparowania od reszty miasta stanowi głównie sypialnię, stała się bardziej samodzielna. – Zmierzamy w tym kierunku. W studium wprowadziliśmy nowe pojęcie: ulice usługowe. Zostały wskazane ich konkretne lokalizacje, również w Osowej – tłumaczyła Małgorzata Momont, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Zachód. Mieszkańcy Osowej byli również zainteresowani możliwością przeznaczenia terenów wokół dwóch jezior na cele rekreacyjne. Dowiedzieli się, że takie właśnie są zamierzenia, a tereny przeznaczone pod funkcje rekreacyjne zostały już częściowo zabezpieczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie spotkania była także mowa o terenach rolniczych na Olszynce. Zmiana, którą wprowadza studium, dotyczy dopuszczenia realizacji na tym terenie farm fotowoltaicznych. Zapis ten stanowi spełnienie postulatów części mieszkańców. Nie ma natomiast możliwości, aby na Olszynce mogły powstać osiedla mieszkaniowe (nie jest to obszar zwartej zabudowy). Mieszkańcy Olszynki pytali też o możliwy przebieg linii energetycznej. Dowiedzieli się, że w studium nie została zdeterminowana technologia wykonania linii, wybór konkretnego rozwiązania będzie należeć do jej właściciela.

Uwagi – do 12 grudnia
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu (od 23 października do 21 listopada 2017 r.). Z dokumentami można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plbądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wnioski i uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można wnosić w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r.

Protokół z dyskusji publicznej oraz inne dokumenty dostępne są tutaj.