W jakim kierunku będą rozwijać się dzielnice Gdańska? Gdzie może powstać najwięcej mieszkań? Czy znajdzie się miejsce na nowe drogi? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w studium opracowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska. Prace nad tym dokumentem są bliskie końca, a 7 listopada odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. Nie stanowi jednak prawa miejscowego. Zawiera generalne rozstrzygnięcia, które wiążą władze gminy podczas realizacji polityki przestrzennej. Nowe plany miejscowe, czyli dokumenty, które określają warunki inwestowania i w związku z tym dotyczą wszystkich mieszkańców, nie mogą naruszać jego ustaleń. To od zapisów zawartych w studium zależy, czy w mieście będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, czy znajdzie się miejsce na nowe parki, zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe, czy możliwy będzie rozwój uczelni i wzrost liczby miejsc pracy.

Pomysły na miasto
Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone dziesięć lat temu. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Zanim rozpoczęły się prace, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał Radę Studium – zespół fachowców zajmujących się różnymi kontekstami urbanistyki, który służył projektantom wsparciem merytorycznym. W proces powstawania opracowania od początku byli włączani mieszkańcy – brali udział w warsztatach, spotkaniach, dniach otwartych i seminariach. W sumie zorganizowano 94 różnego rodzaju działania, podczas których projektanci przedstawiali wizje rozwoju Gdańska, a mieszkańcy – swoje oczekiwania. – Studium stanowi efekt wspólnej pracy projektantów naszego Biura, Rady Studium oraz mieszkańców. Razem staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym. To niełatwe zadanie, ponieważ użytkownicy przestrzeni publicznej mają różne oczekiwania, często sprzeczne i rozmijające się z interesem ogólnomiejskim – mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na etapie prac nad projektem gdańszczanie mieli też możliwość składania wniosków. Łącznie wpłynęło ich blisko tysiąc, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono.

Co nowego w studium?
Gdańsk w nowym studium jawi się jako zapewniające wysoką jakość życia serce metropolii. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ludności Gdańska może wzrosnąć do 500 tys. Zostanie zachowana generalna zasada rozwoju miasta do wewnątrz i zwiększona intensywność zabudowy – zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Powierzchnia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nową zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową łącznie w całym mieście może wynieść 3300 ha (co powinno przełożyć się na 11,6 mln m2 powierzchni użytkowej mieszkań).

Koncentracja funkcji portowo-przemysłowo-usługowej będzie kontynuowana w dwóch obszarach: w rejonie portu morskiego (wyspa Ostrów-Nowy Port-Młyniska, Stogi Portowe, Błonia-Płonia) oraz w rejonie lotniska (Kokoszki Przemysłowe, Barniewice). Ogólny przyrost powierzchni pod funkcję portowo-przemysłowo-usługową ma wynieść 220 ha. W studium wskazano trzy bieguny wzrostu miasta (port morski, port lotniczy oraz Centralne Pasmo Usługowe), wokół których będą rozwijać się usługi o znaczeniu metropolitalnym, szkoły wyższe oraz gospodarka oparta na wiedzy. Wyznaczono też lokalizację trzech dzielnic wiedzy: w Górnym Wrzeszczu-Aniołkach, Oliwie  oraz Firodze (tzw. Dolina Krzemowa). Natomiast na Wyspie Sobieszewskiej oraz na żuławskiej części miasta ustalono rolniczą przestrzeń produkcyjną.

Transport zbiorowy, pieszy i rowerowy
W nowym studium została zweryfikowana polityka transportowa. Zrównoważony rozwój systemu transportowego uwzględnia priorytet ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego. W oparciu o istniejące rezerwy terenowe planuje się rozbudowę podstawowego układu uliczno-drogowego z równoczesnym wprowadzeniem na wybranych odcinkach standardu ulicy miejskiej, co poprawi funkcjonalność, estetykę oraz dostępność ulic dla pieszych i rowerzystów. Dobrym przykładem nowego podejścia do układu transportowego jest Zielony Bulwar, który jest obecnie projektowany w klasie ulicy zbiorczej łączącej funkcję transportową z potrzebami lokalnych mieszkańców. Obniżenie klasy technicznej dla tej ulicy umożliwi wprowadzenie większej liczby skrzyżowań i przejść dla pieszych w poziomie jezdni, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych warunków dla rowerzystów. Na atrakcyjność ulicy dodatkowo wpłyną szpalery drzew i mała architektura. Kontynuowana będzie polityka ograniczania ruchu samochodowego w rejonach centralnych m.in. poprzez odpowiednie ustalenie stref wskaźników parkingowych. Na południu Gdańska przewiduje się dalszy rozwój układu linii tramwajowych.

Więcej parków i terenów rekreacyjnych
W nowym studium zweryfikowano dotychczasowe podejście do przestrzeni publicznychbędą one kształtowane w sposób atrakcyjny i przyjazny, będą wyposażone w usługi, a odpowiednie regulacje dotyczące reklam, szyldów, posadzek i kolorystyki będą korygować ich estetykę. W dokumencie wzmocniono funkcję rekreacyjną  Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), zaostrzono warunki inwestowania na jego terenie i zrezygnowano z tworzenia OSTAB na terenach portowo-przemysłowych. Przewidziano także realizację kilkuhektarowych parków i mniejszych zieleńców, które powstaną m.in. wokół zbiorników retencyjnych oraz na terenach leśnych, a także zagospodarowanie strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z kilkunastoma urządzonymi wejściami. Dla wszystkich terenów z zabudową mieszkaniową wielorodzinną wprowadzono dodatkowy wskaźnik zieleni rekreacyjnej, który ma zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki wypoczynku.

Dyskusja publiczna już wkrótce
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 23 października do 21 listopada 2017 roku zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Z dokumentami będzie można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro). 7 listopada o godz. 17:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1) odbędzie się dyskusja publiczna, na którą Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta.