Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy

A
A
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018 r.Data publikacji: 17 września 2018 r.

Raport podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Strzyża w ramach cyklu spotkań "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"

Spacer badawczy po dzielnicy Strzyża – 5 czerwca 2018 r.

 • Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
 • Przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej „Gdańsk-Strzyża” – zwrócić się z prośbą do Marszałka Województwa Pomorskiego o wybudowanie toalety publicznej przy przystanku PKM. Ustawić tymczasową toaletę przenośną TOI TOI.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zlecił postawienie toalety w pobliżu przystanku PKM Strzyża na okres od 18.06.2018 r. do 31.12.2018 r. Jeśli będzie taka potrzeba, okres ten zostanie przedłużony. Poza tym toalety publiczne dostępne są w pociągach SKM obsługujących linię PKM. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w rejonie przystanku Strzyża zaplanowany jest przebieg drogi „Nowa Abrahama”. Z tego względu należy ostrożnie lokować infrastrukturę trwałą w tym obszarze.

 • Odmalowanie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza.

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br.

 • Przeanalizować możliwość modernizacji ul. Chopina i utworzenia chodnika (miejsc parkingowych) między skrzyżowaniami z ulicą Moniuszki, a aleją Wojska Polskiego wraz z renowacją pozostałego pasa zieleni i ochroną drzew.

Remont nawierzchni jezdni  wraz z modernizacją chodnika  ul. Chopina (na odcinku od  ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego)  jest uwzględniony w Programie  modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2019. Realizacja zadania została powierzona DRMG. Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Chopina (na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego)  zostanie uwzględnione  w planie zamierzeń remontowych GZDiZ  w 2019 roku. Realizacja tego  zadania  będzie zależna od wielkości środków finansowych,  jakie Miasto będzie mogło  przeznaczyć  na remonty  ulic,  w przyszłorocznym  budżecie  Miasta. Renowacja zieleni w rejonie ulicy Chopina i Moniuszki może być realizowana jedynie w ramach prac modernizacyjnych i budowy miejsc postojowych, a wykonanie może nastąpić dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

 • Przeanalizować możliwość przywrócenia tzw. „zielonych strzałek” na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego z ul. Chopina.

Z uwagi na funkcjonujące śluzy rowerowe na wlotach ulicy Chopina, a tym samy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu, nie jest możliwe przywrócenie komór sygnalizacyjnych z tzw. „zieloną strzałką”.

 • Uzupełnić tablicę z nazwą „Zajezdnia” na wiacie przystankowej w kierunku Wrzeszcza.

Tablica „Zajezdnia” zostanie uzupełniona w terminie do 31.07.2018 r.

 • Wita Stwosza - wydzielone miejsca postojowe w ciągu chodnika na wysokości budynku nr 112 - zwrócić się do GAiT z prośbą o ich likwidację.

GAiT zlikwidował miejsca zastrzeżonego postoju (zamalowano oznaczenia) i będzie korzystał  z tych miejsc na zasadach ogólnych. Miejsca zastrzeżonego postoju były oznaczone ze względu na błędnie wyznaczoną granicę własności.

 • Oczyszczenie chodnika wraz z pielęgnacyjnym koszeniem traw przy ul. Wita Stwosza – na wysokości terenu po sklepie ogrodniczym Okaz. Ustalić administratora, który uprzątnie teren.

Chodnik (na wysokości terenu po sklepie ogrodniczym Okaz) wzdłuż ul. Wita Stwosza oczyszczany jest zgodnie z harmonogramem 2 x w tygodniu – w poniedziałek i piątek. Inspektor GZDiZ szczególnie dopilnuje wykonawcę w najbliższym terminie oczyszczania. Natomiast pas drogowy na przedmiotowej ulicy jest koszony systematycznie ok. 6 razy w sezonie w ramach koszenia dzielnicy Strzyża.

 

 • Straż Miejska
 • Bieżące kontrole pojazdów parkujących na trawnikach. Kontrola prawidłowego parkowania pojazdów przy skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Szymańskiego.

Przeprowadzono kolejne działania w tym rejonie w okresie od 12.06.2018 r. do 05.07.2018 r. na ulicy Szymanowskiego/Zamenhofa uzyskano następujące wyniki: 14 informacji  o popełnionym wykroczeniu, 4 mandaty karne na kwotę 1200 zł, 2 pouczenia. Interwencje dotyczyły parkowania w odległości mniejszej niż  10 m od skrzyżowania.

 

 • Biuro Rady Miasta Gdańska
 • Przeanalizować możliwość ufundowania przez Radę Dzielnicy Strzyża tablicy upamiętniającej Krzysztofa Kolbergera.

Rada Dzielnicy Strzyża na sesji w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XX/97/2018
w sprawie wykorzystania środków finansowych na działalność statutową. Uchwała powyższa została dostarczona organowi nadzoru dnia 4 maja 2018 roku. W §1 pkt.4 Uchwały przeznaczono kwotę 2000 zł na „4. Tablica upamiętniająca Krzysztofa Kolbergera – inicjatywa lokalna w zakresie edukacji, kultury oraz drobnych inwestycji”. W wyjaśnieniach przesłanych organowi nadzoru wskazano, że na tablicy tej miały by być podane „imię, nazwisko, lata życia i to, że mieszkał na Strzyży w domu obok skweru oraz 50 lat temu ukończył IX LO”. Wskazano jednocześnie, że projekt tablicy nie został jeszcze opracowany. Organ nadzoru analizując treść uchwały jak również przesłane wyjaśnienia stwierdza, że ufundowanie tablicy zawierającej w/w dane nie mieści się w katalogu przedsięwzięć, których zakres opisany został w §34 ust.3 Statutu Dzielnicy Strzyża. W szczególności w ocenie organu nadzoru nie jest możliwe uznanie, że przeznaczenie środków będących w dyspozycji Dzielnicy Strzyża na tablicę zawierającą podstawowe dane dotyczące Krzysztofa Kolbergera, aktora o niewątpliwym dorobku artystycznym, jest przedsięwzięciem z zakresu edukacji czy też kultury. Nie można również zaliczyć tablicy upamiętniającej daną osobę do kategorii drobnych inwestycji . Z powyższych przyczyn stwierdzenie nieważności w części Uchwały XX/97/2018 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 25 stycznia 2018 roku jako sprzecznej z prawem jest konieczne i uzasadnione.

W kwestii tablicy upamiętniającej Krzysztofa Kolbergera Rada Dzielnicy może zwrócić się do Biuro Prezydenta ds. Kultury.

 • Wydział Programów Rozwojowych
 • Przeanalizować możliwość montażu tablic multimedialnych na przystankach tramwajowych „Zajezdnia” (w obu kierunkach) w ramach projektu GPKM IVA

Zakres rzeczowy Projektu GPKM IVA i wpływ poszczególnych jego elementów na osiągnięcie celu Projektu był szczegółowo badany na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez instytucję udzielającą dofinansowania. Każdy element Projektu był poddany analizom w Studium Wykonalności, które potwierdziło, że zakres budowy i przebudowy infrastruktury komunikacyjnej wskazany przez Beneficjenta jest optymalny pod względem ekonomicznym dla osiągnięcia zakładanych celów. Na obecnym etapie - po podpisaniu umowy  o dofinansowanie - nie ma możliwości zwiększania zakresu projektu, m.in. dlatego, że zbyt wysokie oferty przetargowe na dużych zadaniach w Projekcie spowodowały wykorzystanie rezerwy finansowej Projektu. Jakiekolwiek zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu możliwe by było wyłącznie w sytuacji, gdy pod koniec realizacji Projektu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w projekcie zamówień publicznych wygenerowane zostaną oszczędności poprzetargowe. Zakres rzeczowy ewentualnego zwiększenia zakresu określa GZDiZ przy udziale ZTM mając wiedzę na temat kwoty oszczędności poprzetargowych  i potrzeb modernizacji infrastruktury na obszarze całego miasta. Na chwilę obecną Projekt GPKM IV A przewiduje montaż tablic informacji pasażerskiej m.in na przystankach: Strzyża PKM (2033,2034).

 • Chopina – odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego – przeanalizować możliwość wykonania miejsc postojowych przy realizacji projektu remontu odcinka chodnika i nawierzchni bitumicznej jezdni w 2019 r.

W Programie Modernizacji Chodników na 2019 rok została ujęta ul. Chopina odc. od  ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego w zakresie modernizacji chodników oraz nawierzchni bitumicznej jezdni. W uwagach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zaznaczył, że przy realizacji zadania należy uwzględnić przystosowanie chodnika do parkowania pojazdów - miejsca postojowe mają być wyróżnione innym kolorem i rodzajem materiału.

 • Gdańskie Nieruchomości
 • Sprawdzić kwestie własnościowe działek na Placu J. Piłsudskiego.

- Działka nr 809/8 obr. 31 – działka Gminy Miasta Gdańska Placu Piłsudskiego w administracji – GZDiZ

- Działka 657/3 obr. 31 – działka Gminy Miasta Gdańska administrator – Gdańskie Nieruchomości

- Działka 809/7 obr. 31 teren sprzedany jako grunt przyległy do wspólnoty mieszkaniowej

- Działka nr 809/5 obr. 31 działka Gminy Miasta Gdańska

- Działka nr 809/4 obr. 31 – działka Gminy Miasta Gdańska - zawarte są umowy dzierżawy ogrodów przydomowych Karłowicza od nr 3 do nr 13 oraz Szymanowskiego 5

 

 6) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna / Gdańskie Wody

 • Plac gen. Maczka – wykonanie przeglądu technicznego fontanny (poprawa jej funkcjonowania, dodanie falownika) oraz przeanalizowanie możliwości wykonania zdroju

Poprawiono funkcjonowanie fontanny poprzez zamontowanie oświetlenia.  Montaż falownika będzie możliwy po wygaśnięciu gwarancji na wykonanie fontanny (sierpień 2019). Na spotkaniu Prezydenta z mieszkańcami dzielnicy Strzyża GIWK zadeklarował, że jest gotowy wykonać zdrój na placu gen. Maczka. Uszczegółowienia wymaga lokalizacja, która powinna wynikać zarówno z potrzeb mieszkańców, jak i możliwości technicznych przyłączenia zdroju do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dołożone zostaną wszelkie starania, aby zdrój został postawiony w możliwie jak najkrótszym czasie.

 • Gdańskie Autobusy i Tramwaje
 • Zwrócić się do GAiT z prośbą o zmianę nazwy zajezdni tramwajowej na Strzyża - wniosek Rady Dzielnicy Strzyża.

GAiT analizuje i prowadzi przegląd dostępnych materiałów archiwalnych pod kątem sprawdzenia czy w okresie funkcjonowania zajezdni tramwajowej Wrzeszcz, istniała jej inna nazwa. Jeżeli taka nazwa istniała, zaproponuje jej użycie, w celu zachowania tradycji i ciągłości historycznej. Jeżeli takiej nazwy nie było, nie będzie przeciwskazań do zmiany nazwy zajezdni.

 

SPOTKANIE GŁÓWNE PREZYDENTA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY STRZYŻA

20 czerwca 2018 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wilka - Krzyżanowskiego 8

w Gdańsku

PORUSZONE KWESTIE:

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej:

 

 • Czy planowany jest odstrzał/odławianie dzików w rejonie ul. Słowackiego?

Dziki przychodzą na teren dzielnicy  z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) w poszukiwaniu łatwego pokarmu (śmietniki, trawniki, klomby, dziko rosnące drzewa owocowe, źle ogrodzone  ogródki, itp.). Niejednokrotnie podczas przeprowadzanych wizji lokalnych stwierdzano dokarmianie dzików przez mieszkańców, mimo zakazu ich dokarmiania na terenie miasta, wprowadzonego Uchwałą Nr V/52/06 Rady Miasta Gdańska  z dnia 21 grudnia 2006 r. Na terenie TPK znajduje się Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) stanowiący obwód łowiecki Nadleśnictwa Gdańsk i tylko Nadleśnictwo poprzez zintensyfikowanie polowań może skutecznie zredukować ilość dzików przychodzących na teren dzielnicy. Wielokrotnie występowaliśmy do NLG z prośbą o redukcję dzików w OHZ do poziomu 5 szt./1000 ha (rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego). Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego w związku z drastycznym zwiększeniem ilości dzików bytujących w mieście, stanowiących zagrożenie dla mieszkańców i ruchu drogowego oraz powodujących bardzo duże szkody w infrastrukturze miejskiej – podjął decyzję  o odstrzale redukcyjnym dzików na obrzeżach miasta Gdańska. Zadanie to powierzono grupie doświadczonych myśliwych . W wyniku prowadzonego odstrzału redukcyjnego populację dzików w mieście  zmniejszono już o kilkadziesiąt  sztuk. Odstrzał redukcyjny prowadzony jest nadal. Na terenie osiedli,  ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców odstrzał jest niemożliwy, a wręcz zakazany. Ponadto zatrudnieni myśliwi w wielu miejscach lasów komunalnych utworzyli stałe punkty dokarmiania mające na celu sukcesywne odciąganie dzików z terenów zamieszkałych. Odnośnie odłowów dzików - obecnie w Gdańsku nie prowadzi się odłowów dzików. Spowodowane to jest brakiem możliwości ich odbioru i wywozu poza Gdańsk. Obowiązuje zakaz przemieszczania dzików wprowadzony przez służby weterynaryjne z powodu Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Po cofnięciu zakazu przystąpimy do odławiania dzików.  W przypadku „problemów” z dzikami należy dzwonić do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.: 58- 778-60-00, lub do Straży Miejskiej - tel. 986.                                       

 • Słowackiego - kiedy przewidywany jest remont? Czy GIWK planuje wymianę sieci zlokalizowanej w ulicy?

W ramach zadania GIWK „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki”  przewidziana jest:

- przebudowa w ulicy Słowackiego kolektora sanitarnego DN600 na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego dł. 900m,

- likwidacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej DN400 i DN250 na trasie nowobudowanego kolektora DN600,

 - przebudowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego i  DN 110 w ul. Srebrniki dł. 1020m,

 - wykonanie likwidacji istniejącego wodociągu DN100 w ul. Słowackiego i DN100 w ul. Srebrniki na całej trasie nowobudowanych wodociągów,

 - odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym w miejscach gdzie wcześniej została wykonana nowa nawierzchnia; odtworzenia elementów środowiska.

Zakres dokumentacji projektowej branży drogowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki realizowanej na podstawie porozumienia z Miastem obejmuje:

 - budowę nowej nawierzchni na całej szerokości ulicy Słowackiego, na której pozostała do dzisiaj zniszczona nawierzchnia bitumiczna tj. około 650 m, w tym wykonanie nowej nawierzchni wraz z przebudową zatok autobusowych od ul. Trawki (na wysokości Słowackiego 84) do ul. Chrzanowskiego (na wysokości Słowackiego 40),

- mini rondo o średnicy 15 m (zgodnie z sugestiami Rady Osiedla) na skrzyżowaniu  ul. Słowackiego z ulicą Reymonta,

- budowę nowych chodników z płyt betonowych oraz przebudowę wiat przystankowych.

Na odcinku od końcówki ul. Srebrniki do  starej ul. Słowackiego zakres planowanych robót:

 - nowy chodnik po lewej stronie,

- odtworzenie nawierzchni z kostek betonowych,

- otworzenie zieleni nad wodociągiem,

- częściowa likwidacja ślepego sięgacza poprzez zamknięcie krawężnikiem istniejącej nawierzchni.

Dokumentacja projektowa zamienna branży drogowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki realizowana na podstawie porozumienia z Miastem została złożona w czerwcu br. do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMG w celu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji: od połowy 2019 r. do połowy 2021 r.

 • Mieszkaniec ul. Szymanowskiego zgłosił zalany w jezdni zawór wody i problem z zastawianiem wjazdu na posesje i do garaży.

Saur Neptun Gdańsk w dniach 12-13.06.2018 r. odszukało i wyprowadziło spod nawierzchni asfaltowej zasuwę na przyłączu wodociągowym zasilającym budynek przy ulicy Szymanowskiego 37 (budynek szeregowy 11-57). SNG wystąpiło do GZDiZ o wskazanie danych firmy wykonującej nawierzchnię asfaltową celem obciążenia kosztami za powyższe prace wykonane przez SNG.

 • Usytuowanie przystanku autobusowego przy ul. Chrzanowskiego w kierunku Wrzeszcza bliżej centrum dzielnicy.

Wniosek zostanie zweryfikowany pod kątem fizycznej i finansowo-inwestycyjnej możliwości organizacji przystanku. W przypadku pozytywnego wyniku analizy informacje zostaną przekazane do Rady Dzielnicy Strzyża.

 • Mieszkaniec ul. Szymanowskiego 41 zgłosił (w imieniu mieszkańców) problem z budową Garnizonu (podrzucane śmieci z budowy; fruwający styropian, folie itp.) prośba o interwencję.

Pas drogowy ul. Szymanowskiego znajduje się w stałym utrzymaniu tut. Zarządu. Oczyszczanie odbywa się zgodnie z harmonogramem, z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Kontrola ww. pasa drogowego przeprowadzona w dniu 28.06.2018 r. nie wykazała uchybień,      w szczególności nie odnotowano styropianu, folii, ani innych odpadów z budowy. Tereny samej budowy należą do właścicieli prywatnych.

 • Różyckiego - brak oświetlenia, mieszkanka pyta kiedy zostanie wykonane? Czy jest planowany remont nawierzchni?

Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na przedmiotowej ulicy w programie budowy oświetlenia  w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Na wymienioną lokalizację zostały wydane dla DRMG warunki projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia. Została ona zakwalifikowana do III etapu realizacji programu „Jaśniejszy Gdańsk” łącznie z fragmentem ul. Bernarda Sychty przy posesjach nr 1, 3, 5 co oznacza, że oświetlenie na przedmiotowym obszarze powinno zostać wybudowane do końca 2019 r. Aktualnie z uwagi na realizację innych pilnych zadań w zakresie budowy lub modernizacji ulic o podstawowym znaczeniu komunikacyjnym dla funkcjonowania miasta nie jest planowany remont przedmiotowej ulicy. Staraniem GZDiZ ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic będą wykonywane naprawy nawierzchni jezdni w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego korzystania z ulicy.

 • Ludowa - mieszkaniec poruszył kwestię postawienia dodatkowych koszy na śmieci na trasie do lasu gdyż kosze są przepełnione, rzadko opróżniane, mieszkańcy wyrzucają wtedy śmieci w lesie. Kiedy zostaną postawione dodatkowe kosze?

Zgodnie z sugestią Z-cy Prezydenta Miasta ds. polityki komunalnej Pana P. Grzelaka GZDiZ nie przychyla się do prośby mieszkańca o postawienie koszy we wskazanej lokalizacji.

 • Problem z zasłoniętymi przez drzewa lampami (od ul. Chrzanowskiego do Gomółki) kiedy zostaną przycięte?

Wykonanie zadania - lipiec 2018 r.

 • Kolberga i Hubala - prośba mieszkańców, żeby ustawić lustro

W lipcu br. przeprowadzono wizję w terenie pod kątem parkowania pojazdów w obrębie skrzyżowania. Do końca sierpnia br. zostanie wykonany projekt uwzględniający montaż słupków uniemożliwiających parkowanie pojazdów w obrębie skrzyżowania. Zdaniem GZDiZ tylko fizyczne wyeliminowanie parkowania pojazdów w tym miejscu pozwoli na poprawę widoczności na skrzyżowaniu. Dodatkowo wykonane zostaną na wlotach skrzyżowania linie warunkowego zatrzymania, które podkreślą  panujące zasady ruchu na skrzyżowaniu.

 • Skwer prof. Gałuszki - prośba mieszkańców o zlikwidowanie metalowego ogrodzenia (ma dużo braków)

Niskie gazonowe ogrodzenie uniemożliwia parkowanie samochodów na skwerze i tym samym niszczenie zieleni. Obecnie wygrodzenie zostało  wyremontowane w ramach porządkowania terenu po zakończonej inwestycji.

 • Kiedy będzie dokończony remont ul. Hubala (od Skweru prof. Gałuszki)?

Remont przedmiotowego odcinka ulicy jest uwzględniony w Programie modernizacji ulic
w Gdańsku na poz. 179 na łączną ilość 443 ulic uwzględnionych w programie. Tempo modernizacji ulic uwzględnionych w ww. programie jest zależne od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.

 • Zamenhofa przy skrzyżowaniu z ul. Szymanowskiego - mieszkaniec prosił o namalowanie linii/pasów

Oznakowanie zostało wykonane w sierpniu br.

 • Wielokrotnie ponawiane wnioski o wycinkę drzew iglastych posadzonych bez zgody zarządcy drogi w pasach drogowych na Strzyży, w szczególności przy Gomółki i al. Wojska Polskiego.

GZDiZ nadal oczekuje (od jesieni ubiegłego roku) na oficjalne pismo Rady Dzielnicy Strzyża odnośnie usunięcia drzew, w którym doprecyzowany zostanie postulowany zakres prac.

 • Przebudowa ul. Lipińskiego wraz z wymianą infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem oświetlenia.

Realizacja zadania została wpisana do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i oczekuje
na przyjęcie do realizacji. W Programie Jaśniejszy Gdańsk sklasyfikowana jest na pozycji 181 co oznacza planowaną realizację w roku 2020.

 • Rada dzielnicy - oczekuje zobowiązania GZDiZ do przesyłania wiadomości odnośnie wniosków o uzgodnienia większych inwestycji na terenach miejskich

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa w zakresie informacji publicznej oraz RODO GZDiZ nie może udostępniać treści wniosków o uzgodnienie inwestycji na terenach dzielnicy Strzyża. Dokumentacji projektowej również nie może udostępniać, ponieważ jest ona chroniona prawami autorskimi. Dokumentacja projektowa staje się informacją publiczną dopiero po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę jako integralna część tej decyzji. Istnieje możliwość przesyłania na pisemny wniosek Rady Dzielnicy zestawienia dokumentacji projektowych dotyczących dzielnicy Strzyża, które są w toku uzgadniania. Taki wniosek mógłby być składany przez Radę Dzielnicy np. co kwartał. Rada Dzielnicy w pierwszym takim złożonym wniosku musiałaby jednak doprecyzować co rozumie pod pojęciem „większych inwestycji”. Czy np. przebudowa odcinka chodnika, oświetlenia lub ścieżki rowerowej albo budowa zatoki postojowej jest już „większą inwestycją”.

 • Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Szymanowskiego przy końcu placu marszałka J. Piłsudskiego

GZDiZ nie przewiduje wyznaczenia przejścia dla pieszych w tym miejscu. Zgodnie
z przepisami, przejścia dla pieszych wyznacza się na układzie podstawowym, przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczenie przejść w rejonach szkół i innych obiektów do których uczęszczają dzieci lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszego.

 • Podczas spotkania PMG z mieszkańcami dzielnicy Strzyża poruszono kwestię dokończenia modernizacji wnętrz podwórkowych przy al. Wojska Polskiego 31-37.

Wspólnoty Mieszkaniowe Wojska Polskiego 31, 33, 35, 37 złożyły dwa wnioski do konkursu „Wspólne Podwórko 2018” (31 i 33 oraz 35 i 37), jednak zostały one odrzucone z przyczyn formalnych – brak dołączonej decyzji na wycinkę drzew. Teren dzierżawiony przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Istnieje możliwość złożenia wniosków w roku następnym do konkursu „Wspólne Podwórko 2019” pod warunkiem uzyskania i załączenia wymaganych opinii i decyzji. Tereny te zostały wydzierżawione w latach 2015/2016. Gmina Miasta Gdańska nie może ponosić kosztów na terenach, do których przekazała tytuł prawny.

 • Mieszkaniec zgłosił problem z odbiorem śmieci od ciągu domów ul. Zamenhofa do Chrzanowskiego.

Z informacji uzyskanych z WGK, zgłoszenie zostało przesłane do wykonawcy w celu weryfikacji. Zgłoszenie dotyczyło worków z odpadami zielonymi.

 • Mieszkaniec zgłosił problem z koszami na śmieci wzdłuż al. Wojska Polskiego od nr 31-39 (firma odbierająca śmieci nie sprząta/nie zbiera śmieci, które leżą obok koszy - zostawia bałagan). Czy miasto zamierza coś z tym zrobić?

Kosze uliczne wzdłuż al. Wojska Polskiego opróżniane są zgodnie z założonym harmonogramem określonym w umowie – tj. codziennie. Częstotliwość oczyszczania pasa drogowego jest mniejsza – tj. 2 x w tygodniu, stąd mogą wystąpić lokalne zanieczyszczenia pasów drogowych. W trakcie kontroli inspektor nie zaobserwował problemu rozrzuconych odpadków wokół koszy – niemniej w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z umowy Dział Oczyszczania GZDiZ nałoży na niego karę.

 • Montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Zamenhofa oraz oświetlenie przejścia dla pieszych.

W chwili obecnej w rejonie skrzyżowania znajduje się przejście dla pieszych wyposażone
w azyl oraz progi wyspowe, które skutecznie ograniczają prędkość przejazdu przez skrzyżowanie. W związku z powyższym nie ma uzasadnienia dla budowy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Budowa oświetlenia w tym budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na ulicy Szymanowskiego w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Na wymienioną lokalizację zostały wydane dla DRMG warunki projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia. Inwestycja została zakwalifikowana do III etapu realizacji programu „Jaśniejszy Gdańsk” co oznacza, że oświetlenie drogowe wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania  ul. Szymanowskiego i Zamenhofa powinno zostać wybudowane do końca 2019 r.

 • Usytuowanie przystanku autobusowego przy ul. Chrzanowskiego w kierunku Wrzeszcza bliżej centrum dzielnicy.

Wniosek zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. bezpieczeństwa  i organizacji ruchu drogowego, w której pracach bierze udział również Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • Renowacja zieleni na pętli tramwajowej Strzyża

Renowacja zieleni w rejonie pętli tramwajowej Strzyża będzie możliwa po zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc postojowych o które zabiega Rada Dzielnicy.

 • Zapewnienie miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego przy przystanku PKM Strzyża

Opracowana został koncepcja zagospodarowania terenu znajdującego się na pętli tramwajowej w rejonie PKM Strzyża. W chwili obecnej trwa procedura uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci. W przypadku terenów zlokalizowanych pod wiaduktem PKM to z  posiadanych przez GZDiZ informacji wynika, że są to tereny znajdujące się poza kompetencjami Miasta Gdańska.

 • Modernizacja chodników wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz ul. Chrzanowskiego, Szymanowskiego, Glinki i Fitelberga

Modernizacja chodników na wskazanych ulicach zostanie uwzględniona przy tworzeniu kolejnej edycji Programu modernizacji chodników w Gdańsku. Z uwagi na fakt, że ilość chodników zakwalifikowanych do modernizacji w ww. programie wyczerpuje już limit środków finansowych przeznaczonych na remonty chodników w Gdańsku do 2020 roku remonty wskazanych chodników zostaną uwzględnione w Programie modernizacji chodników w 2021 roku.

 • Propozycje miejsc parkingowych po stronie południowo - wschodniej ul. Chopina między skrzyżowaniami z ul. Moniuszki, a al. Wojska Polskiego wraz z renowacją pozostałego pasa zieleni i ochroną drzew

Z inicjatywy Rady Dzielnicy Strzyża kilka lat temu pełniący wówczas funkcje zarządzającego ruchem Gdański Zarząd Dróg i Zieleni analizował możliwość wykonania we wskazanej lokalizacji miejsc postojowych. Rozpatrywano różne warianty ich wykonania uwzględniające m.in. różne sposoby parkowania. Analizie poddano ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego. Na tej podstawie została wykonana koncepcja zatok postojowych wzdłuż ul. Chopina, a Rada Dzielnicy podjęła się skonsultowania przygotowanych propozycji
z mieszkańcami. Niestety propozycje te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem części mieszkańców ul. Chopina. Biorąc pod uwagę brak możliwości uzyskania akceptacji jakichkolwiek kompromisowych rozwiązań prace nad tym tematem zostały zawieszone.

Niezależnie od powyższego GZDiZ nie wyklucza powrotu do tego tematu. Wydaje się jednak, że powodzenie tego zadania musi być oparte o konsensus społeczny i poszukanie rozwiązania, na które będzie zgoda większości mieszkańców.

Renowacja zieleni w pasie drogowym ul. Chopina ma uzasadnienie jedynie w przypadku uregulowania kwestii miejsc postojowych, co rozwiąże problem niszczenia zieleni przez parkujące samochody. Do tego czasu działania GZDiZ będą ograniczać się do bieżącego utrzymania trawników polegającego na koszeniu i jesiennym grabieniu liści.

 • Wykonanie miejsc parkingowych w układzie prostopadłym z wykorzystaniem istniejącej zatoki parkingowej po północno - zachodniej stronie Szymanowskiego na odcinku między budynkami nr 15-52 wraz z renowacją pozostałego pasa zieleni i ochroną drzew

Z uwagi na ilość zadań przewidzianych do realizacji przez GZDiZ w 2019 roku, zadanie zostanie umieszczone w planie remontowym GZDiZ w 2020 roku. Sposób ochrony drzew uzgodniony zostanie przez Dział Utrzymania Zieleni GZDiZ po przedstawieniu do uzgodnienia projektu miejsc postojowych, renowacja zieleni w pasie drogowym ul. Szymanowskiego będzie możliwa po wykonaniu miejsc parkingowych.

 • Uspokojenie ruchu na Strzyży, w szczególności przy przejściu dla pieszych przez ul. Chrzanowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Żeleńskiego

Przyjęta procedura w takich przypadkach zakłada w pierwszej kolejności wykonanie pomiarów ruchu uwzględniających natężenie w przekroju ulicy oraz prędkość. Pomiary ruchu przeprowadzone zostaną do końca sierpnia. Kolejne działania będą uzależnione od analizy wyników pomiarów ruchu.

 • Mieszkanka zgłosiła problem z nierównymi, niebezpiecznymi chodnikami na Wojska Polskiego

Przegląd stanu technicznego chodników wykonany został w lipcu br. Remont chodnika na    ul. Wojska Polskiego zostanie wpisany do Programu modernizacji chodników w Gdańsku.         Z uwagi na fakt ,że ilość chodników zatwierdzonych do remontu w ww. programie wyczerpuje już limit środków przeznaczonych na remonty chodników do 2020 roku, remont przedmiotowego chodnika zostanie wpisany do PMCH w 2021 roku.

 • Oświetlenie ul. Różyckiego, Sygietyńskiego i drogi dojazdowej między Chrzanowskiego a Zamenhofa (pomiędzy Sychty a Karłowicza)

- ul. Różyckiego - Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia
na budowę.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na przedmiotowej ulicy w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”.

Na wymienioną lokalizację zostały wydane dla DRMG warunki projektowania, wykonania  i przekazania w użytkowanie oświetlenia. Została ona zakwalifikowana do III etapu realizacji programu „Jaśniejszy Gdańsk” łącznie z fragmentem ul. Bernarda Sychty przy posesjach nr 1, 3, 5 co oznacza, że oświetlenie na przedmiotowym obszarze powinno zostać wybudowane do końca 2019 r.

- ul. Sygietyńskiego - Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku i po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Gdańska na budowę oświetlenia w poszczególnych latach.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na ulicy Sygietyńskiego
w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Została jej przypisana nr 253 na ogólną liczbę 508 pozycji wymagających budowy oświetlenia co oznacza, że oświetlenie powinno zostać wybudowane do końca 2025 r.  (ok. 2021 r.). O końcowej kolejności realizacji zadań w procesie inwestycyjnym decyduje Rada Miasta Gdańska.

- droga dojazdowa między ul. Chrzanowskiego, a Zamenhofa (pomiędzy ul. Sychty, a Karłowicza) - Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni umieścił budowę oświetlenia na przedmiotowej ulicy
w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Na wymienioną lokalizację zostały wydane dla DRMG warunki projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia. Została ona zakwalifikowana do III etapu realizacji programu „Jaśniejszy Gdańsk” pod nazwą: Bernarda Sychty przy posesjach nr 1, 3, 5. Oznacza to, że oświetlenie na przedmiotowym obszarze powinno zostać wybudowane do końca 2019 r.

 • Budowa ścieżek rowerowych: wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza (poza pasem jezdni), wzdłuż ul. Szymanowskiego oraz równolegle do linii kolejowej PKM

Brak zadania w BPI. Wzdłuż al. Wojska Polskiego i ul. Wita Stwosza istnieją pasy
i śluzy rowerowe, brak zasadności dublowania tras rowerowych. Wzdłuż
ul. Szymanowskiego obowiązuje strefa tempo 30, w związku z czym, zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta na takim obszarze nie stosuje się dodatkowych wydzieleń ruchu, a rowerzyści poruszają się na zasadach ogólnych po jezdni. Równolegle do linii kolejowej PKM utworzona jest droga technologiczna na której wg deklaracji PKM można poruszać się pieszo i rowerami.

 • Słowackiego 55-57 trawa nie jest koszona, przez to wzrasta niebezpieczeństwo związane z pojawianiem się dzików

Trawa została skoszona.

 • Monitoring okolic pieszego przejścia od ul. Chrzanowskiego (rejon posesji nr 86) do SP Nr 70

Koszt rozbudowy monitoringu w tej lokalizacji to ok 150 tys, złotych największe koszty pochłaniają prace budowlane związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej. Rozbudowa monitoringu w tej dzielnicy nie znajduje się w 5-letnim planie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Z danych otrzymanych z KMP Gdańsk dotyczących analizy zagrożeń i przestępczości wynika, że w przedmiotowej dzielnicy nie dochodzi do przestępstw, nie występuje tutaj także wzmożony ruch turystów.

 • Zabezpieczenie przeciwpodtopieniowe Strzyży i remont kolektora deszczowego w al. Grunwaldzkiej.

W br. planuje się budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lindego i łączniku ul. Kmieca 5a,7a. Miasto nie planuje na chwilę obecną przebudowy kolektora kd w ul. Grunwaldzkiej  i odwodnienia części osiedla Strzyża ciążącej do ul. Grunwaldzkiej. Uruchomiona zostanie koncepcja na powyższy obszar, tak aby określić zakres i ewentualne etapy do projektowania, a potem do realizacji. W 2017 r. zakończono budowę kanalizacji deszczowej w części osiedla (zlewnia ciążąca do ul. Słowackiego) - etap III i etap IV osiedle Strzyża.

 • Zgłoszono potrzebę montażu tabliczek z nazwami ulic w jednolitej konwencji SIM

GZDiZ przygotuje do połowy 2019 roku koncepcję oznakowania SIM dla dzielnic Gdańska. Natomiast realizacja zadania jest uzależniona od środków finansowych, jakie Miasto zabezpieczy na ten cel.

Aleksandra Dulkiewicz – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki gospodarczej:

 • Na polecenie Z-cy Prezydenta ds. polityki gospodarczej A. Dulkiewicz: realizując wniosek mieszkańców wykonać gruntowny przegląd stanu ul. Hubala

GZDiZ wykonał przegląd stanu technicznego ul. Hubala (na odcinku niezmodernizowanym). Aktualnie stan techniczny nawierzchni jezdni jest dostateczny, nie wymaga napraw interwencyjnych i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Do czasu modernizacji ulic staraniem GZDiZ będą wykonywane przeglądy stanu technicznego jezdni i w przypadku stwierdzenia stanów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zostaną wykonane naprawy w ramach środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.

 • Plac Piłsudskiego - stoi tam szpecąca i nieczynna toaleta publiczna. Czy można ją zlikwidować? Obok stoi również "budka" w której co chwilę jest inny najemca. Czy można z tym coś zrobić ? Zlikwidować?

Toaleta administrowana jest przez Gdańskie Nieruchomości, a obsługiwana przez Gdańską Spółdzielnie Socjalną zgodnie z zawartą umową. Szalet czynny jest sezonowo przez 5 miesięcy w roku od maja do września w godzinach od 10-18. W związku z uwagami mieszkańców Gdańskie Nieruchomości podejmą rozmowy z GSS nt. funkcjonowania obiektu.

Teren pod punktem usługowym jest użytkowany przez jednego dzierżawcę na podstawie umowy dzierżawy prowadzonej przez GZDiZ. Dotychczas dzierżawa nie stwarzała żadnych problemów. Nie wpłynęły do tut. Zarządu żadne uwagi o uciążliwości dzierżawy ani wnioski o usunięcie tego punktu usługowego. Estetyka budynku nie budzi zastrzeżeń i nie odbiega od standardu tego rejonu miasta. W związku z tym nie analizowano dzierżawy tego punktu pod kątem jej zakończenia i zlikwidowania.

 • Prośba mieszkańców o wykonanie chodnika między kościołem przy ul. Gomółki 9, a skwerem prof. Gałuszki.

Budowa chodnika we wskazanej lokalizacji zostanie wpisana do Programu modernizacji chodników w Gdańsku. Z uwagi na fakt, że ilość chodników zakwalifikowanych
do modernizacji ww. programie wyczerpuje już limit środków finansowych przeznaczonych na remonty chodników w Gdańsku do 2020 roku zadanie zostanie uwzględnione w Programie modernizacji chodników w 2021 roku.

 • Mieszkańcy poruszyli kwestię braku całorocznej hali lekkoatletycznej na stadionie GOS, przez co sam stadion wydaje się niekompletny. Prośba o budowę hali. Dyrektor WPR M. Dawidowski przekazał wizytówkę mieszkańcom, którzy mieli umówić się na spotkanie w powyższej sprawie z Dyrektorem GOS   Paszkowskim i Dyrektorem M. Dawidowskim.

W dniu 13.07.2018r. na prośbę mieszkańca odbyło się spotkanie z Dyrektorem Dawidowskim i Dyrektorem Paszkowskim. Przedyskutowano szczegóły pomysłu pod kątem możliwości realizacyjnych i umówiono się na kolejne spotkanie.

 • Drożyny (wzdłuż torów PKM) - brak chodnika po prawej stronie ulicy, brak odwodnienia, kanalizacji deszczowej

Budowa brakującego odcinka chodnika na ulicy zostanie wpisana do Programu modernizacji chodników. Z uwagi na fakt, że ilość chodników zakwalifikowanych do modernizacji wyczerpuje już limit środków finansowych przeznaczonych na remonty chodników w Gdańsku do 2020 roku zadanie zostanie uwzględnione w Programie modernizacji chodników w 2021 roku. Zarządca drogi potwierdził zasadność wpisania do Programu budowy i modernizacji chodników budowę chodnika po prawej stronie ul. Drożyny. WPR zaproponuje wpisanie budowy chodnika w ul. Drożyny wzdłuż torów kolejowych do PMCH 2022 rok. W ul. Drożyny istnieje kanalizacja deszczowa.

 • Na polecenie Z-cy Prezydenta ds. polityki gospodarczej A. Dulkiewicz prośba o uzupełnienie informacji (aktualizację) na stronie internetowej DRMG  w zakładce  "Jaśniejszy Gdańsk".

Strona internetowa jest już aktualna http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=814

Wiesław Bielawski – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej:

 • Mieszkaniec w imieniu własnym i innych mieszkańców zgłosił protest przeciwko powstanie malarni pojazdów na terenie zajezdni tramwajowej Strzyża.

Planowana realizacja przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych” organizuje w znacznym stopniu technologię malowania wykonywaną już w części w istniejącej Zajezdni. Zorganizowanie procesu malowania wykonywanego obecnie w Zajezdni w sposób rozproszony i umieszczenie tego procesu w kontenerowej lakierni modułowej pracującej w obiegu zamkniętym, powinno spowodować zmniejszenie obecnego dopuszczalnego poziomu emisja LZO o ok. 50%. Planowana inwestycja wzbudza jednak kontrowersje niektórych mieszkańców bezpośredniego sąsiedztwa Zajezdni Tramwajowej, ponieważ w odczuciu tych mieszkańców pojawiłaby się nowa funkcja malowania pojazdów. Biorąc powyższe pod uwagę,  GAiT Sp. z o.o. wyraziła zgodę na objęcie procedurą mediacji postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oprócz mediacji wyznaczonych Postanowieniem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, odbyły się również konsultacje zorganizowane przez Radę Dzielnicy Strzyża oraz spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami w ramach 79. spotkania z cyklu "Twoja dzielnica – Twój Gdańsk". W toku tych spotkań wyjaśniano okoliczności faktyczne i prawne realizacji inwestycji oraz dyskutowano na temat uwag mieszkańców. Wychodząc naprzeciw żądaniom strony społecznej, GAiT zobowiązał się m.in. do następujących ustępstw:

- stosowanie lakierów o obniżonej zawartości LZO (tzw. lakierów niskoemisyjnych spełniających dyrektywę 2004/42/WE do stosowania której nie jest zobligowany),

- ograniczyć wykorzystywanie malarni do tramwajów, tj. z wykluczeniem autobusów,

- monitoring on-line emisji wybranej przez stronę społeczną substancji czynnej,

- docelowe przeniesienie lakierni do nowej zajezdni tramwajowej poza dzielnicę Strzyża, a w toku prac projektowych GAiT zobowiązał się do zakupu i użytkowania dodatkowych, kosztownych urządzeń nie objętych podstawowym przetargiem, w tym:

- mieszalnika farb

- myjki pistoletów

- destylarki do odzysku rozpuszczalnika

- kabiny do przechowywania farb

- centralnego systemu odpylania z narzędzi. 

Ponieważ mediacje powinny opierać się na otwartości obu stron to GAiT wydawało się, że ustępstwa spełniły w 100% oczekiwania strony społecznej. Niestety od drugiej strony mediacji spotkano się z żądaniem, bezwzględnego usunięcia funkcji malowania i likwidacji Zajezdni jako takiej. Należy uznać, że cel mediacji został osiągnięty i obecnie oczekujemy od Mediatora sporządzenia Protokołu końcowego z mediacji oraz zawarcie ugody. Jednocześnie uznaliśmy, że dalsze przedłużanie bezowocnych mediacji może spowodować wycofanie się GAiT Sp. z o.o. z mediacji i żądanie wydania Decyzji środowiskowej, z pełną świadomością ryzyka jej zaskarżenia przez niektóre osoby z bliskiego sąsiedztwa Zajezdni.

 

Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej:

 • Pani zajmująca się osobami starszymi zgłosiła wniosek o zwiększenie dostępności transportu dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z dnia
25 czerwca 2013 r.  w sprawie ustalenia rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami, organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska. Zgodnie z zapisami w załączniku do uchwały Rozdz. 4, § 5 ust. 2 osobami uprawnionymi do korzystania z przewozów okresowych abonamentowych płatnych są osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  w szczególności o następujących schorzeniach:

 • upośledzenia umysłowego (symbol 01-U);
 • choroby psychicznej (symbol 02-P);
 • choroby narządu wzroku (symbol 04-O);
 • epilepsji (symbol 06-E);
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (symbol 12-C).

Wniosek o przyznanie przewozu mikrobusami osoba zainteresowana składa do dnia 30 kwietnia lub nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przewozu. Osoba składająca wniosek powinna posiadać decyzję kierująca do ośrodka wsparcia, gdyż jest to podstawa do ubiegania się o transport. Nadmienić trzeba, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, co roku występuje o zapotrzebowanie na ilość miejsc przewozowych. Zapotrzebowanie to jest zawsze konsultowane z Placówkami, które wskazują ilość osób objętych przewozami. Przewozy ustalane są na dany rok szkolny ze względu na ułożenie tras przejazdów także według dzieci i młodzieży uczącej się. I tak w roku szkolnym 2017/2018 z przewozów na dzień 09.07.2018 r. skorzystało 136 osób. Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano 125 miejsc przewozowych. Jednakże na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie przewozów mikrobusami w ramach systemu pomocy społecznej, na podstawie Zarządzenia Nr 299/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2014 r. (z późn. zm.), która odbyła się w dniu 15 maja 2018 roku, transportem objęto 132 osoby na 132 złożone wnioski. Według informacji zebranych  z placówek w roku szkolnym 2019/2020 z przewozu mikrobusami chciałoby skorzystać 140 osób. MOPR w Gdańsku przekazał zapotrzebowanie przewozowe na najbliższy rok budżetowy do Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Pracownik Wydziału Integracji i Rehabilitacji MOPR w Gdańsku skontaktowała się telefonicznie z Prezes  Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Strzyży” (osobą, która zgłosiła wniosek podczas spotkania) Pani została poinformowana, że pomimo ustalonych terminów składania wniosków o przyznanie przewozów mikrobusami oraz przekroczenie możliwości przewozowych i zakresu przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska środków, MOPR w Gdańsku na bieżąco przez cały rok przyjmuje wpływające wnioski. W uzgodnieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w miarę możliwości stara się zabezpieczać pojawiające się potrzeby. W związku z powyższym osoba niepełnosprawna a jednocześnie w podeszłym wieku legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (schorzenia wymienione powyżej) oraz posiadająca decyzję kierującą do ośrodka wsparcia, po złożeniu wniosku o przyznanie przewozu mikrobusami ma szansę uzyskać taką pomoc. Ponadto na kolejny rok budżetowy zgłoszono zapotrzebowanie na przewóz mikrobusami dla 5 osób z placówek dla osób niepełnosprawnych w podeszłym wieku
z dzielnicy Strzyża.

 • Mieszkanka przedstawiła problem braku miejsc w żłobkach i wakacyjnej opieki nad dziećmi w przedszkolach. Są tylko przedszkola zapewniające opiekę nad dziećmi tylko przez 3 tygodnie w okresie wakacyjnym.

Kompleksowe podejście do dyżurów gdańskich przedszkoli w dużej mierze pozwala na zapewnienie opieki dzieciom przedszkolnym przez 2 miesiące wakacji. Przerwy wakacyjne w funkcjonowaniu przedszkola najpierw ustala rada rodziców  i dyrektor przedszkola, kolejnym krokiem jest ustalenie dyżuru z organem prowadzącym. Gmina Miasta Gdańska podejmuje wszelkie kroki i starannie analizuje ofertę dyżurów w celu zapewnienia optymalnej oferty na wakacje. Oferta ta musi być z jednej strony ofertą dla rodziców, ale również musi uwzględniać wynikającą z przepisów konieczność realizacji planów urlopowych pracowników przedszkoli, jak i konieczne naprawy i bieżące remonty.  Dlatego każde przedszkole pełni dyżur wakacyjny przez 3 tygodnie, a oferta jednego przedszkola uzupełniana jest ofertą innych przedszkoli w dzielnicy lub najbliższej okolicy. Przedszkola w dzielnicy Strzyża pełnią dyżury w następujących terminach: Przedszkole  Nr 17: 2 - 20 lipca 2018 r., Przedszkole Nr 81: 23 - 10 sierpnia 2018 r., ofertę sierpniową uzupełnia Przedszkole Nr 52 z Wrzeszcza w terminie: 13 - 31 sierpnia 2018 r. Na Strzyży działa także 1 klub dziecięcy znajdujący się na ul. Żeleńskiego 41 - Klub Malucha Mini Mini na 15 dzieci plus 2 dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad 10 dzieci. Najbliższy klub dziecięcy znajduje się na Chrzanowskiego 6 SMYKOWO na 30 dzieci. Planowany jest rozwój sieci żłobków na terenie miast Gdańska - analizy lokalizacji w toku.

 • Mieszkanka przedstawiła problem korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Gdańsku. Wg opinii mieszkanki Gdańsk jest jednym z nielicznych dużych polskich miast, które nie mają zniżek. Miasta takie jak Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Szczecin i Warszawa mają 50 % zniżkę na przejazdy komunikacją miejską dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, natomiast Radom ma bezpłatne przejazdy dla takich osób.

Miasto Gdańsk na dużą skalę (w porównaniu z innymi miastami) realizuje przewozy mikrobusami dla osób niepełnosprawnych nie mogących korzystać z gminnego transportu miejskiego na podstawie Uchwały nr XXXIX/885/13. W chwili obecnej z przewozu mikrobusem w systemie „drzwi w drzwi”  korzysta około 600 osób  od poniedziałku do piątku. Ponadto prowadzona jest tzw. usługa  jednorazowa  na telefon i w miarę możliwości przewozowych osoba niepełnosprawna korzysta z w/w przewozu.

 • Mieszkanka przedstawiła prośbę o wydzielenie i pomalowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe przy fundacji „Podaruj mi serce” to jest za daleko dla osoby niepełnosprawnej. Prośba o 2 miejsca dla niepełnosprawnych vis a vis kiosku ruchu. Pani wspomniała o niespełnionej obietnicy oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Rolnej.

Wszystkie kwestie związane z organizacją miejsc zastrzeżonego postoju dla osób niepełnosprawnych zostaną zweryfikowane w możliwie najszybszym czasie.

 • Pani prowadząca klub sąsiedzki na Strzyży chciałaby pozyskać lokal na stałe aby móc rozwijać ofertę swojego klubu. W organizowanych warsztatach uczestniczyło 50 osób, są to osoby w różnym wieku i wg niej istnieje zapotrzebowanie na tego typu działalność. Dotychczas lokalu do jej działalności użyczyła jej m.in. rada dzielnicy. Wg niej jest silna potrzeba stworzenia domu sąsiedzkiego.

Powstanie Domu Sąsiedzkiego - WRS potwierdza lokalną potrzebę stworzenia w dzielnicy takiego miejsca. Obecnie w ramach dotacji z UMG (w wysokości 10 000 zł na 2018 r. / WRS) prowadzony jest przez Fundację Nasza Przestrzeń Klub Sąsiedzki „Włóczkowe Rewolucje” – Strzyża VII Dwór vol. 3. Bardzo dobrym pomysłem jest rozszerzenie formuły na Dom Sąsiedzki, kluczowe jest znalezienie odpowiedniego lokalu w dobrym punkcie w dzielnicy, który pozwoli na prowadzenie działań dla różnych grup odbiorców.

 

 • Mieszkańcy zgłosili brak Szkoły Podstawowej - czy jest w planach?

Dokonano analizy dzieci zamieszkałych w dzielnicy (tabela poniżej) oraz odległości od miejsca zamieszkania do szkół obwodowych tj. SP 27, 39,70 które mieszczą się w odległości wskazanej ustawą Prawo oświatowe tj. poniżej 3 kilometrów. Dodatkowo należy dodać, że średnio 58 % dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych szkół to dzieci spoza obwodu. Wszystkie te argumenty wskazują, że nie ma potrzeby tworzenia w dzielnicy Strzyża szkoły podstawowej.

 

liczba dzieci w dzielnicy

wiek

strzyża

oliwa

VII Dwór

wrzeszcz d

wrzeszcz g

1

48

118

26

187

226

2

61

137

23

212

208

3

53

123

24

209

206

4

52

127

31

205

204

5

58

135

27

210

202

6

49

130

26

190

191

7

57

135

32

188

178

8

54

137

27

186

189

9

56

138

24

236

189

10

56

129

22

203

209

11

53

119

22

202

170

12

43

126

30

186

178

13

44

105

24

167

154

14

38

110

19

156

158

15

40

110

21

174

155

16

39

103

16

163

148

17

40

110

26

177

188

18

40

113

16

174

197

razem

881

2205

436

3425

3350

 

 

***