Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

A
A

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 została przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Jest to dokument strategiczny obowiązujący do 2015 r., który posiada przejrzystą strukturSkładają się na nią: priorytety, cele strategiczne i szczegółowe. Celem przygotowanej strategii jest określenie kierunków przemian Miasta, spełniających oczekiwania możliwie największej liczby mieszkańców naszego Miasta. Zapisy strategii mają posłużyć świadomym i kompetentnym sterowaniem procesami zachodzącymi w Gdańsku przy optymalnym wykorzystaniu jego walorów i zasobów. Za główne kierunki rozwoju Miasta uznano w dokumencie: poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy, w tym rozwój gospodarki morskiej oraz logistyki, wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego oraz integrację Metropolii Gdańskiej. 

Z racji zmieniającej się na przestrzeni lat sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska, na mocy uchwały Nr XXV/516/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r., zaktualizowano i skonsolidowano Programy Operacyjne zawarte w poprzedniej strategii oraz zdefiniowano mierniki i wskaźniki umożliwiające dokonanie ewaluacji realizacji wyznaczonych wówczas celów strategicznych. Programy Operacyjne obejmują teraz wizję rozwoju w poszczególnych obszarach funkcjonowania Miasta, cele operacyjne oraz działania zaplanowane na następne lata. Programy ujęto w pięciu blokach tematycznych: Czas na Gdańsk (zakres programu obejmuje: rozwój gospodarczy miasta poprzez kulturę, sport i turystykę; prowadzonych przez Gdańsk zarówno działań inwestycyjnych, jak i działań o tzw. charakterze miękkim), Gdańsk Moje Miasto (to obywatelsko-społeczny program podkreślający spójną identyfikację, zarówno dla ruchu społecznego, jak i obywatelskiego, podejmuje wyzwania sfery społecznej Miasta z zakresu edukacji, zdrowia, aktywności społecznej oraz integracji społecznej), Gdańsk – tu mieszkam (program określa potrzebę skumulowania sił i środków służących poprawie warunków zamieszkania mieszkańców Gdańska, w tym korzystania z nieruchomości komunalnych, swobodnego dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych, zamieszkania w otoczeniu zdrowego środowiska naturalnego przy zachowaniu ochrony i bezpieczeństwa dla mieszkańców), Mobilny Gdańsk (program obejmuje działania prowadzące do budowy nowej mobilności miejskiej, kreowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej w Gdańsku oraz zrównoważonego, efektywnego i bezpiecznego systemu komunikacji publicznej) oraz Innowacyjny Gdańsk (program przedstawia działania związane ze zwiększeniem spójności i możliwości społecznych poprzez innowacje, politykę kreowania Gospodarki opartej na wiedzy oraz budowie Społeczeństwa wiedzy, wyznacza kierunki tworzenia innowacyjnej infrastruktury informacyjnej, czyli sieci współpracy pomiędzy sferą gospodarczą a sferą naukowo-badawczą). 

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 (3.13 MB)