Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Strategia Rozwoju Gdańska do 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

A
A

Strategia rozwoju to dokument charakteryzujący długookresowy proces rozwoju miasta poprzez ustalenie celów strategicznych oraz wyznaczenie usystematyzowanych i zsynchronizowanych działań. Strategia zawiera sformułowaną wizję i misję, wskazuje ukierunkowane działania prowadzące do realizacji wyznaczonych celów strategicznych z uwzględnieniem potencjału miasta, istniejących zasobów miasta, potrzeb mieszkańców, poprawie jakości życia w mieście oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Konieczność aktualizacji zapisów obowiązującej Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015 przyjętej uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 2004 r., wynika ze stale zmieniających się trendów gospodarczych, za czym idzie potrzeba przedefiniowania dotychczasowych celów strategicznych, weryfikacja dotychczasowych oraz identyfikacja nowych potrzeb i wyzwań, ponownym określeniem kierunków przemian i procesów zachodzących w mieście, skonstruowanie mierników i wskaźników umożliwiające dokonanie ewaluacji realizacji wyznaczonych celów strategicznych. 

Nieodzownym elementem w procesie budowy nowej startegii będą szeroko pojęte konsultacje społeczne.