Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rewitalizacja płaszczyzną współpracy

A
A

Koordynatorzy Programów Operacyjnych spotkali się, aby wspólnie omówić wyzwania związane z problematyką rewitalizacji, będącej istotnym zagadnieniem dla poprawy warunków życia oraz jakości przestrzeni publicznej. Miejscem debaty było Biuro Rozwoju Gdańska.

Wiele działań ujętych w poszczególnych Programach Operacyjnych łączy przekrojowo różne płaszczyzny rozwoju, przez co są one ze sobą ściśle powiązane i przenikają się wzajemnie. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jest jednym z zagadnień horyzontalnych, które wymagają właśnie takiego kompleksowego i skoordynowanego podejścia.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR), nad którym prace podjęte zostały przez Biuro Rozwoju Gdańska, połączy i zintegruje wszelkie inicjatywy oraz przedsięwzięcia kierowane do obszarów miasta wymagających wsparcia. Dokument odzwierciedlać będzie również działania dotyczące rewitalizacji ujęte w Programach Operacyjnych. Klucz do wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi więc szeroka współpraca różnorodnych środowisk zaangażowanych w rozwoju Gdańska.

W ramach przeciwdziałania koncentracji negatywnych zjawisk w przestrzeni miejskiej podstawowe znaczenie mają jednak działania w szeroko pojętej sferze społecznej. Główne akcenty położone zostaną zatem na walkę z wykluczeniem, aktywizację zawodową i obywatelską oraz integrację społeczną. Priorytet w procesie rewitalizacji stanowią przede wszystkim potrzeby rozwojowe mieszkańców, nadrzędne wobec czysto technicznej odnowy tkanki infrastrukturalnej.

Jacek Zabłotny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej