Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak wdrażane są Programy Operacyjne

A
A

Główne założenia przyjęte dla wszystkich etapów procesu wdrażania Programów Operacyjnych zakładają, iż będą one:

  • realizowane w sposób przejrzysty, otwarty, możliwie szeroko włączający mieszkańców oraz różne środowiska gdańskiej społeczności, tj. organizacje pozarządowe, świat nauki i gospodarki, liderów lokalnych i innych interesariuszy, w proces podejmowania decyzji realizacyjnych, zacieśniający jednocześnie współpracę w wymiarze metropolitalnym,
  • oparte na przyczynowo-skutkowej ocenie efektów, analizie zachodzących trendów, do-świadczeń i opcji rozwojowych, tak aby na bieżąco dostosowywać działania do zmieniających się możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych w myśl zasady: cel pozostaje niezmienny, natomiast sposoby na jego osiągnięcie mogą się zmieniać,
  • ukierunkowane na osiąganie dobra wspólnego gdańskiej społeczności, a więc silnie osadzone w wypracowanych w Strategii priorytetach strategicznego rozwoju, stanowiących system wartości i zasad – trwałych fundamentów długofalowego rozwoju Gdańska.

Określone priorytety i cele strategiczne rozpisane zostały w Programach Operacyjnych na zadania, a te skonkretyzowano w formie bardziej szczegółowych działań. Przełożą się one na poszczególne przedsięwzięcia i projekty, które znajdą odzwierciedlenie w Budżecie Miasta, Bazie Priorytetów Inwestycyjnych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Narzędzia te pozwalają efektywnie planować ich finansowanie.

Poszczególne działania rozwojowe, w tym projekty, regulacje i inwestycje realizowane będą przez wskazane podmioty, tj. biura i wydziały Urzędu Miasta, miejskie jednostki organizacyjne, spółki z udziałem miasta, przy współpracy przedstawicieli środowisk społecznych, kulturalnych, biznesowych, czy naukowych.

Jacek Zabłotny (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej