Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak powstawała Strategia i Programy Operacyjne

A
A

Strategia GDAŃSK 2030 PLUS od początku przygotowywana była w procesie partycypacyjnym z szerokim udziałem społeczności lokalnej. Na wstępie nie zostały narzucone żadne odgórne priorytety, czy działania. W ramach moderowanych przez eksperta zewnętrznego spotkań i warsztatów podjęto próbę zachęcenia mieszkańców oraz różnych środowisk branżowych do refleksji strategicznej mającej na celu wskazywanie kluczowych zagadnień rozwojowych. Cykl 26 warsztatów przeprowadzonych w roku 2013 obejmował spotkania z:

  • mieszkańcami i Radnymi Jednostek Pomocniczych (12 warsztatów w 12 dzielnicach Gdańska oraz spotkanie podsumowujące ten cykl),
  • studentami gdańskich uczelni i uczniami gdańskich szkół ponadgimnazjalnych,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • środowiskami: biznesowym, kultury, profilaktyki zdrowotnej, integracji społecznej i mobilności.

Cykl dalszych warsztatów przeprowadzony został w roku 2014 i obejmował spotkania z: mieszkańcami, Radnymi Jednostek Pomocniczych, środowiskiem biznesowym oraz z grupami osób związanych ze światem kultury, innowacyjną przedsiębiorczością, organizacjami pozarządowymi.

Na przestrzeni czasowej całego procesu odbywały się spotkania z Radnymi Miasta Gdańska, mediami oraz posiedzenia Rady Programowej Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Każdy mieszkaniec mógł również wypełnić ankietę Jaki będzie Twój Gdańsk w 2030 roku?, która dostępna była na stronie www.gdansk.pl. Ankietowanie pt. Jaki będzie Gdańsk w 2030 roku? przeprowadzono również wśród liderów opinii i ekspertów. Na próbie 1000 mieszkańców Gdańska zrealizowano badanie opinii nt. Postrzegania miasta i zmian rozwojowych zachodzących w mieście.

Wypracowany projekt dokumentu Strategii został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 14 maja do 13 czerwca 2014 roku.  W tym okresie zrealizowano również spotkanie konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta Gdańska, z komisją GOM ds. Strategii Metropolii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Cały proces powstawania Strategii obejmował blisko 40 spotkań i warsztatów, w które łącznie zaangażowało się ok. 1000 osób.

Dodatkowym przedsięwzięciem był konkurs „MÓJ GDAŃSK 2030”, przeprowadzony we współpracy z Pałacem Młodzieży w Gdańsku. Pozwolił on zaangażować także młodsze pokolenie w proces strategiczny i myślenie o przyszłości naszego miasta. Konkurs skierowanych został do uczniów gdańskich szkół, a jego uczestnicy wykorzystując różnorodność technik plastycznych, grafiki komputerowej i prac multimedialnych w sposób kreatywny przedstawili wizję Gdańska w roku 2030. Laureatami konkursu zostało 47 dzieci.

 

 

Strategia Gdańsk 2030 Plus wraz z Programami Operacyjnymi stanowią nadrzędne w mieście instrumenty planistyczne determinujące priorytety strategiczne dla Gdańska. Wdrażanie Strategii ma służyć dla osiągania trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska.

Faktem godnym podkreślenia jest innowatorski proces konstruowania założeń do Programów Operacyjnych. Zasadniczymi czynnikami tworzenia Programów Operacyjnych była współpraca i otwartość. Koordynatorzy Programów Operacyjnych współpracowali zarówno z Zespołami Operacyjnymi, w skład których wchodzili eksperci merytoryczni, jak i konsultowali propozycje założeń z pozostałymi Koordynatorami celem zarysowania koncepcji wzajemnego oddziaływania Programów na siebie. Proces budowy Programów Operacyjnych charakteryzował się również szerokim współudziałem różnych środowisk w tworzeniu dokumentu, w tym: mieszkańców, Radnych Miasta Gdańska, Radnych Dzielnic oraz przedstawicieli organizacji społecznych i biznesowych. Podczas licznych spotkań, warsztatów oraz konsultacji społecznych zgłoszono szereg propozycji działań i inicjatyw służących rozwojowi Gdańska. W marcu 2015 roku zrealizowano dziewięć warsztatów dla mieszkańców Gdańska, każdy dedykowany odrębnemu Programowi. W oparciu o pomysły i propozycje zaprezentowane przez mieszkańców podczas warsztatów, opracowano ostateczny projekt dokumentu. W dniach 21.10 - 19.11.2015 projekt Programów Operacyjnych został przedłożony do konsultacji społecznych. Była to okazja do zaprezentowania swoich sugestii odnoszących się do dokumentu. Wszystkie uwagi były przedmiotem rzetelnej analizy, a kryterium ich zasadności była zgodność z przyjętą metodologią prac nad Programami Operacyjnymi. Uzupełniony o sugerowane zmiany projekt Programów został przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia podczas sesji w grudniu 2015 roku.

Więcej informacji nt. procesu powstawania Strategii znaleźć można pod poniższymi linkami: