Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

Zakres Programu Operacyjnego

Infrastruktura techniczna kształtuje warunki życia mieszkańców. Rozwój miejskich systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, transportowych, łączności oraz mieszkalnictwa umożliwia zaspokojenie potrzeb materialno-bytowych. Infrastruktura techniczna determinuje również warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do kluczowych elementów rozwoju i wzrostu gospodarczego. W sposób bezpośredni i pośredni decyduje o jakości życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacyjnej Gdańska.

W mieście występują obszary zdegradowane, cechujące się wyeksploatowaną i awaryjną infrastrukturą techniczną, wymagające podjęcia kompleksowych programów naprawczych – w tym rewitalizacyjnych.

Działania przewidziane w Programie odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania rozwojowe. Poprawa efektywności energetycznej, zwłaszcza w obszarze budownictwa (mieszkaniowego oraz publicznego) i ciepłownictwa, wynika z konieczności efektywnego korzystania z zasobów. Będzie ona służyć optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie czystości powietrza.

W odpowiedzi na obserwowane zmiany klimatyczne, zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk powodziowych oraz ekstremalnych zdarzeń pogodowych skutkujących podtopieniami, przewiduje się podjęcie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.

Planowane przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą służyły lepszemu gospodarowaniu zasobami wody pitnej, jak również efektywnemu oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz ograniczeniu zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków opadowych, dzięki czemu zmniejszy się oddziaływanie człowieka na środowisko.

Poprawa czystości przestrzeni publicznej zwiększy jej estetykę. Czystsze i bardziej zadbane chodniki, place, skwery, trasy rowerowe wpłyną na uatrakcyjnienie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej. Większa obecność mieszkańców w przestrzeni publicznej będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa.

Działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej posłużą zwiększeniu dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego. Ich celem jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej dla obecnych i przyszłych mieszkańców miasta. Przedsięwzięcia te będą również skierowane ku osobom potrzebującym wsparcia społecznego.

Konieczne jest podjęcie działań mających na celu pozyskanie terenów pod nowe cmentarze oraz rozbudowę istniejących z powodu ograniczonej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.

Ze względu na duże zagęszczenie na terenie Gdańska infrastruktury sieciowej oraz planowanie remontów i inwestycji, niezbędne jest uspójnienie i zintegrowanie informacji, ułatwiające działania spółek komunalnych i inwestycje rozwojowe.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Infrastruktura (823.69 KB)

 

tobolewicz
tobolewicz
um

Koordynator: Joanna Tobolewicz
Główny specjalista ds. energetyki w Wydziale Gospodarki Komunalnej
tel.: +48 58 323 61 81
e-mail: joanna.tobolewicz@gdansk.gda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:
Lucyna Berendt
Andrzej Chudziak
Małgorzata Górecka
Przemysław Guzow
Rafał Jaworski
Jacek Kaszubowski
Ewa Sienkiewicz
Wojciech Szpakowski
Jacek Wojtczak

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

> Raport Infrastruktura za rok 2016 (12.48 MB)
> Raport Infrastruktura za rok 2017 (5.54 MB)