Integracja społeczna i aktywność obywatelska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2018 r.

Zakres Programu Operacyjnego

Sfera relacji i więzi oraz bezpieczeństwa społecznego ma bardzo istotny wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska. Czynniki takie jak: poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania, poczucie przynależności do wspólnoty, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności odpowiadają w dużym stopniu za poziom odczuwanego dobrostanu.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego zadania rozbudują i uspójnią system działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska, podniosą jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego. W ramach realizacji Programu upowszechni się wolontariat i inne formy aktywności społecznej, zwiększające potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Gdańszczanie oraz organizacje czy instytucje działające w Gdańsku zyskają lepsze warunki partycypacji w procesie kreowania polityk miejskich. Otwartość procesu kształtowania miejskiej polityki wymaga istnienia silnego partnera społecznego, dlatego też podejmowane będą działania, mające na celu poprawę warunków rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.

Szczególnym wyzwaniem podejmowanym w ramach realizacji Programu jest skoordynowanie interdyscyplinarnego procesu rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Gdańska, w szczególności o charakterze społecznym. Programy społeczne, które za cel stawiają sobie wsparcie społeczności lokalnych zdegradowanych dzielnic Gdańska, realizowane będą z wykorzystaniem wszystkich wymienionych w Programie działań, łączonych ze sobą w zależności od potrzeb dzielnicy i samych mieszkańców.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobież:

> Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska 936.01 KB

olech

Koordynator: Piotr Olech
Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
tel.: +48 58 323 67 27
e-mail: piotr.olech@gdansk.gda.pl

  

Skład Zespołu Programowego:
Sylwia Betlej
Agnieszka Buczyńska
Magdalena Chełstowska
Ewa Kamińska
Marcin Męczykowski
Magdalena Skiba
Marianna Sitek-Wróblewska
Grzegorz Szczuka 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska 2016 12.48 MB