PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym do harmonijne-go rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna nie powinna mieć charakteru tylko komunikacyjnego, ułatwiającego przemieszczanie się osób i towarów, ale powinna stanowić miejsce spędzania czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni – głównie w dzielnicach takich jak: Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port. Umożliwia to – poza powstaniem pełnych życia przestrzeni publicznych – efektywne zarządzanie miastem: racjonalne zorganizowanie transportu zbiorowego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami itp. Działania przewidziane w Programie Operacyjnym mają prowadzić do podniesienia jakości przestrzeni publicznej tak, aby stała się ona bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, stanowiąca jednocześnie wyróżnik tożsamości miasta. Podejmowane będą również działania przekształcające tereny poprzemysłowe i powojskowe, na których będą mogły powstać nowe przestrzenie publiczne. Z uwagi na dużą atrakcyjność środowiska przyrodniczego prowadzone będą działania zwiększające dostępność do obszarów zielonych i nadbrzeżnych, aby wykorzystać ich walory rekreacyjne i sportowe. Całościowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych doprowadzi do poprawy jej funkcjonalności i atrakcyjności, angażując w ten proces wszystkich jej użytkowników. Szczególną rolę powinni odegrać mieszkańcy. Dlatego poszerzony zostanie zakres uspołecznienia planowania przestrzennego poprzez popularyzację problematyki kształtowania przestrzeni publicznych oraz doskonalenie narzędzi partycypacyjnych.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna

 

damszel-turek

Koordynator: Edyta Damszel-Turek
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
tel.: +48 58 308 44 44
e-mail: brg@brg.gda.pl

 

Skład Zespołu Programowego:

Paulina Borysewicz – Biuro Architekta Miasta  
Aleksandra Friedel  – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
Wioleta Holender – Gdańskie Nieruchomości 
Aleksandra Jończyk-Rozpędowska – Biuro Prezydenta – Referat Marki Miasta                                    
Przemysła Kluz – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej   
Kamil Koniuszewski  – Gdański Ośrodek Sportu  
Grzegorz Krajewski  – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych 
Krzysztof Maciejewicz – Wydział Polityki Gospodarczej               
Joanna Miler – Gdańskie Nieruchomości 
Bernard Nalewajko – Wydział Projektów Inwestycyjnych
Monika Nkome–Evini – Menadżer Śródmieścia          
Eliza Poznańska  – Gdańskie Wody                     
Milena Radziszewska – Biuro Rozwoju Gdańska                   
Aldona Remelska – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni                         
Grzegorz Szczuka – Wydział Rozwoju Społecznego                         
Lidia Urbańska – Wydział Urbanistyki i Architektury                                
Bożena Żmijewska – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2016
>
Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2017
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2018
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2019
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2020
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2021
> Raport Przestrzeń Publiczna za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo