PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Programy Operacyjne z nadanymi priorytetami inwestycyjnymi

Programy Operacyjne z nadanymi priorytetami inwestycyjnymi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rada Miasta Gdańska uchwaliła Bazę Priorytetów Inwestycyjnych (BPI), czyli listę kluczowych przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.

Ujęte w BPI przedsięwzięcia inwestycyjne były natomiast głównym tematem serii spotkań, które odbywały się na przełomie roku 2016 i 2017. W spotkaniach uczestniczyli m.in. Koordynatorzy Programów Operacyjnych oraz przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych, będącego komórką odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór nad Bazą Priorytetów Inwestycyjnych. Podjęte ustalenia miały na celu nadanie priorytetów inwestycjom ujętym we wnioskach złożonych do BPI. Koordynatorzy hierarchizowali projekty według szczegółowych kryteriów, które również poddane zostały wspólnej dyskusji i analizie.

Procedura BPI obejmuje zebranie danych dotyczących potrzeb inwestycyjnych i wyłonienie z nich priorytetów, które realizowane będą sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych miasta ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Baza Priorytetów Inwestycyjnych systematyzuje listę przedsięwzięć według trzech kategorii. Są to inwestycje zaprogramowane w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, zadania uzupełniające planowane do realizacji w dalszej perspektywie oraz projekty planowane do wdrożenia w formie partnerstwa z podmiotami gospodarczymi i partnerami publicznymi. Wnioski do BPI składane były w roku 2016 przez mieszkańców za pośrednictwem Rad Dzielnic lub Przewodniczących Rad Osiedli. Ponadto wnioski mogły być składane m.in. przez Radnych Rady Miasta, wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki i zakłady budżetowe. Priorytetowo traktowano pomysły wpisujące się w zakres pakietu „Inwestycje 2020”, który konsultowany był szeroko z mieszkańcami Gdańska pod koniec roku 2015. Przed włączeniem do BPI złożone wnioski przekazane zostały właściwym Koordynatorom Programów Operacyjnych, którzy dokonali ich analizy i oceny.

Więcej informacji o Bazie Projektów Inwestycyjnych znaleźć można pod adresem:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/publikacje/Wieloletni-Plan-Inwestycyjny-Miasta-Gdanska,a,637

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze