PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Programy na start!

Programy na start!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Programy Operacyjne tworzone były w procesie, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Gdańska. Dzięki tym doświadczeniom, także wdrażanie już uchwalonych dokumentów oprzeć chcemy o szeroką współpracę.

Właśnie w tym celu Koordynatorzy poszczególnych Programów powołali zespoły, które integrują przedstawicieli środowisk w różny sposób zaangażowanych w rozwój miasta. Zespoły pełnią przede wszystkim rolę doradczą, inicjują działania oraz zapewniają niezbędne wsparcie w zakresie realizacji poszczególnych projektów. Służą ponadto wiedzą ekspercką na etapie monitorowania i ewaluacji efektów wdrażania Programów.

Konsultowanie działań w ramach zespołów, jak również koordynowanie podejmowanych inicjatyw pomiędzy Programami buduje wielostronny dialog strategiczny oraz relacje istotne z punktu widzenia zarządzania miastem. Dzięki temu możliwe jest pogłębianie współpracy w zakresie procesów społeczno-gospodarczych w skali miasta oraz ściślejsza integracja na rzecz wdrażania celów operacyjnych i strategicznych. Tym samym wzmacniane zostaje dążenie do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności i atrakcyjności Gdańska zgodnie z przyjętą w Strategii wizją rozwoju Gdańska.

Pierwsze spotkania robocze zespołów programowych były m.in. okazją do wspólnego omówienia aktualnie podejmowanych działań, wymiany opinii na temat dotychczasowych doświadczeń z tym związanych oraz nakreślenia najważniejszych planów co do dalszych kierunków prac.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze