PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Integracja społeczna i aktywność obywatelska

Integracja społeczna i aktywność obywatelska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Sfera relacji i więzi oraz bezpieczeństwa społecznego ma bardzo istotny wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska. Czynniki takie jak: poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania, poczucie przynależności do wspólnoty, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności odpowiadają w dużym stopniu za poziom odczuwanego dobrostanu.

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego zadania rozbudują i uspójnią system działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska, podniosą jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego. W ramach realizacji Programu upowszechni się wolontariat i inne formy aktywności społecznej, zwiększające potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Gdańszczanie oraz organizacje czy instytucje działające w Gdańsku zyskają lepsze warunki partycypacji w procesie kreowania polityk miejskich. Otwartość procesu kształtowania miejskiej polityki wymaga istnienia silnego partnera społecznego, dlatego też podejmowane będą działania, mające na celu poprawę warunków rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.

Szczególnym wyzwaniem podejmowanym w ramach realizacji Programu jest skoordynowanie interdyscyplinarnego procesu rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Gdańska, w szczególności o charakterze społecznym. Programy społeczne, które za cel stawiają sobie wsparcie społeczności lokalnych zdegradowanych dzielnic Gdańska, realizowane będą z wykorzystaniem wszystkich wymienionych w Programie działań, łączonych ze sobą w zależności od potrzeb dzielnicy i samych mieszkańców.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska

 

maslak

Koordynator: Maria Maślak 
Z-ca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych
Wydział Rozwoju Społecznego
tel.: +48 58 323 67 65
e-mail: maria.maslak@gdansk.gda.pl

Skład Zespołu Programowego:

Sylwia Betlej - Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Barbara Borowiak - Wydział Rozwoju Społecznego
Agnieszka Huelle - Wydział Rozwoju Społecznego
Dawid Jastrzębski - Regionalne Centrum Wolontariatu
Ewa Kamińska - Wydział Rozwoju Społecznego
Marcin Męczykowski - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ewa Pielak - Biuro Rozwoju Gdańska
Magdalena Skiba - Wydział Rozwoju Społecznego
Grzegorz Szczuka - Wydział Rozwoju Społecznego
Agnieszka Wróbel - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Michał Zorena - Wydział Rozwoju Społecznego

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2016
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2017
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2018
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2019
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2020
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2021
> Raport Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo