PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inne dokumenty rozwojowe, które powstają w Gdańsku

Inne dokumenty rozwojowe, które powstają w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Strategia i Programy Operacyjne to kluczowe dokumenty obejmujące szeroki zakres zagadnień społeczno-gospodarczych, których wdrażanie ma służyć osiąganiu trwałego rozwoju oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców Gdańska. Wyznaczają one jednocześnie ramy odniesienia dla innych dokumentów rozwojowych o charakterze bardziej branżowym, które powstają w mieście. Tworzenia tych dokumentów wynika z różnego rodzaju uwarunkowań, w tym wymogów prawnych, i w spójny sposób dopełnia plany rozwojowe Gdańska ujęte w Strategii i Programach Operacyjnych.

Podstawowy instrument określający kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej miasta stanowi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska. Dokument określa lokalne zasady zagospodarowania oraz służy koordynacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być z nim zgodne.

Koordynację procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego zapewnia natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa. Obejmuje ona prognozę między innymi takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Limity wydatków zarezerwowane na inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej oddziaływają z kolei na zadania ujmowane w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych. Baza pozwala na zebranie danych dotyczących potrzeb inwestycyjnych i wyłonienie z nich priorytetów, które sukcesywnie realizowane będą w zależności od możliwości finansowych miasta.

Inne gdańskie dokumenty rozwojowe usystematyzowane w podziale na obszary tematyczne Programów Operacyjnych to w szczególności:

 

w obszarze EDUKACJA

w obszarze ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

w obszarze INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

w obszarze KULTURA

w obszarze GOSPODARKA i RYNEK PRACY

w obszarze INFRASTRUKTURA

w obszarze MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

w obszarze PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Ponadto część dokumentów tworzonych w Gdańsku odnosi się do zagadnień horyzontalnych, wspólnych dla wszystkich Programów Operacyjnych:

w obszarze ŚRODOWISKO

w obszarze BEZPIECZEŃSTWO

w obszarze SMART CITY

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze