PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Infrastruktura

Infrastruktura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakres Programu Operacyjnego

Infrastruktura techniczna kształtuje warunki życia mieszkańców. Rozwój miejskich systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, transportowych, łączności oraz mieszkalnictwa umożliwia zaspokojenie potrzeb materialno-bytowych. Infrastruktura techniczna determinuje również warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do kluczowych elementów rozwoju i wzrostu gospodarczego. W sposób bezpośredni i pośredni decyduje o jakości życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacyjnej Gdańska.

W mieście występują obszary zdegradowane, cechujące się wyeksploatowaną i awaryjną infrastrukturą techniczną, wymagające podjęcia kompleksowych programów naprawczych – w tym rewitalizacyjnych.

Działania przewidziane w Programie odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania rozwojowe. Poprawa efektywności energetycznej, zwłaszcza w obszarze budownictwa (mieszkaniowego oraz publicznego) i ciepłownictwa, wynika z konieczności efektywnego korzystania z zasobów. Będzie ona służyć optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie czystości powietrza.

W odpowiedzi na obserwowane zmiany klimatyczne, zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk powodziowych oraz ekstremalnych zdarzeń pogodowych skutkujących podtopieniami, przewiduje się podjęcie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.

Planowane przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą służyły lepszemu gospodarowaniu zasobami wody pitnej, jak również efektywnemu oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz ograniczeniu zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków opadowych, dzięki czemu zmniejszy się oddziaływanie człowieka na środowisko.

Poprawa czystości przestrzeni publicznej zwiększy jej estetykę. Czystsze i bardziej zadbane chodniki, place, skwery, trasy rowerowe wpłyną na uatrakcyjnienie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej. Większa obecność mieszkańców w przestrzeni publicznej będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa.

Działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej posłużą zwiększeniu dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego. Ich celem jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej dla obecnych i przyszłych mieszkańców miasta. Przedsięwzięcia te będą również skierowane ku osobom potrzebującym wsparcia społecznego.

Konieczne jest podjęcie działań mających na celu pozyskanie terenów pod nowe cmentarze oraz rozbudowę istniejących z powodu ograniczonej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.

Ze względu na duże zagęszczenie na terenie Gdańska infrastruktury sieciowej oraz planowanie remontów i inwestycji, niezbędne jest uspójnienie i zintegrowanie informacji, ułatwiające działania spółek komunalnych i inwestycje rozwojowe.

Jeżeli zaiteresowała Cię powyższa problematyka pobierz:

> Program Operacyjny Infrastruktura

 

Olga Goitowska

Koordynator: Olga Goitowska
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
tel.: +48 58 323 70 80
e-mail: olga.goitowska@gdansk.gda.pl

Skład Zespołu Programowego:

Anna Babis-Kłudka - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
Lucyna Berendt - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Barbara Dziubich - Wydział Gospodarki Komunalnej
Anita Frąckiewicz - Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Joanna Grzyba - Biuro Energetyki
Ziemowit Borowczak - Gdańskie Nieruchomości
Michał Kozłowski - Biuro Rozwoju Gdańska
Wojciech Kruczkowski - Wydział Projektów Inwestycyjnych
Jacek Ołdakowski - Wydział Gospodarki Komunalnej
Mariusz Sadłowski - Biuro Energetyki
Wojciech Szpakowski - Gdańskie Wody
Magdalena Wiśniewska - Wydział Gospodarki Komunalnej
Jacek Wojtczak - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Kamila Zmuda-Baszczyn - Gdańskie Nieruchomości

 

Raport z realizacji Programu Operacyjnego:

> Raport Infrastruktura za rok 2016
> Raport Infrastruktura za rok 2017
> Raport Infrastruktura za rok 2018
> Raport Infrastruktura za rok 2019
> Raport Infrastruktura za rok 2020
> Raport Infrastruktura za rok 2020 - wersja dostępna cyfrowo
> Raport Infrastruktura za rok 2021
> Raport Infrastruktura za rok 2021 - wersja dostępna cyfrowo