PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Czym jest Strategia, a czym Programy Operacyjne

Czym jest Strategia, a czym Programy Operacyjne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Strategia i Programy Operacyjne stanowią wzajemnie powiązane dokumenty, których wdrażanie ma służyć osiąganiu trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska.

Strategia, jako dokument nadrzędny, wyznacza ogólne kierunki i priorytety rozwojowe Gdańska w długiej perspektywie czasowej. Strategia identyfikuje najważniejsze wyzwania przyszłości oraz kluczowe potrzeby rozwojowe mieszkańców. Wskazuje przy tym efektywne ścieżki pozwalające na optymalne wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Dzięki czemu możliwe było sformułowanie wizji Gdańska jako miasta skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze – ludzi dumnych z dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość. Dokument Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta przyjęty został uchwałą nr LVII/1327/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 roku.

Programy Operacyjne z horyzontem czasowym do roku 2023 posłużą natomiast wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta. Programy Operacyjne obejmują dziewięć obszarów życia miasta: Edukację, Zdrowie publiczne i sport, Integrację społeczną i aktywność obywatelską, Kulturę i czas wolny, Innowacyjność i przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjną, Infrastrukturę, Mobilność i transport oraz Przestrzeń publiczną. W odniesieniu do Strategii, Programy Operacyjne charakteryzuje większa szczegółowość oraz krótszy czas obowiązywania, powiązany z okresem programowania i rozliczania projektów wspieranych środkami unijnymi. Programy konkretyzują ponadto działania planowane do realizacji w Gdańsku w najbliższych latach. Tworzą także mechanizm, który na podstawie różnorodnych wskaźników pozwoli mierzyć osiągane efekty i ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Dokument Gdańsk Programy Operacyjne 2023 przyjęty został przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XVII/514/2015 w dniu 17 grudnia 2015 roku.

  

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze