Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport po spotkaniu warsztatowym na Stogach

A
A

Spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” w dzielnicy Stogi poprzedziły warsztaty. Wzięli w nich udział dyrektorzy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Programów Rozwojowych, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz jednostek miejskich (Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Straż Miejska, Gdański Archipelag Kultury, Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”), przedstawiciele organizacji pozarządowych (Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków), Radni Dzielnicy Stogi oraz dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11.

 

Poniżej publikujemy poruszane podczas spotkania kwestie i potrzeby mieszkańców oraz formy współpracy społeczności lokalnej i wsparcia ze strony jednostek miejskich.

 

1. W zakresie współpracy społeczności lokalnej i inicjatyw mieszkańców:

Poruszana kwestia: Duże zaangażowanie mieszkańców w poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego. Sugestia dotyczyła możliwości premiowania aktywności mieszkańców w BO – tj. premiowania dzielnic, w których mieszkańcy są bardzo aktywni i jednoczą się wokół osiągnięcia wspólnego celu.

Możliwości rozwiązania: Budżet Obywatelski co roku podlega ewaluacji i zmianom zgodnie z głosami i wolą mieszkańców (dokonywana jest na podstawie badań ankietowych). Każda sugestia może być wzięta pod uwagę przy planowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poruszana kwestia: Rozwój ZHP w dzielnicy Stogi oraz integracja grup sportowych na Stogach. Potrzeba finansowego wsparcia hufców ze strony Miasta. Propozycja wcielenia przedstawiciela ZHP w struktury miasta, dzięki czemu będzie on miał bezpośrednią możliwość zgłaszania potrzeb harcerstwa.

Możliwości rozwiązania: Obecnie dokonywane są działania legislacyjne na poziomie krajowym, aby wspomóc ZHP i stworzyć system ich stałego finansowania. Na poziomie miejskim ZHP jest wspierane finansowo  w systemie konkursów grantowych.

Pomysł dot. tworzenia placów, parków do ćwiczeń np. „street workout” – wsparcie lokalnych stowarzyszeń.


Poruszana kwestia: Powstanie Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy dla Osób Starszych z Punktem Informacji oraz Pomocy w Kryzysie.

Możliwości rozwiązania: Plan rozbudowy DPS „Ostoja”. Otwarcie domu na środowisko lokalne, w tym wspomaganie seniorów i ich rodzin w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Planowana rozbudowa DPS „Ostoja” zwiększy miejsca dla pensjonariuszy.  


Poruszana kwestia: Wspieranie partnerstw lokalnych i aktywności mieszkańców w dzielnicy, którzy potrafią być razem. Potrzeba utworzenia domu sąsiedzkiego i zwiększenia animacyjności skierowanej do dzieci – zbuduje to potencjał społeczności lokalnej.

Możliwości rozwiązania: Konieczność zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz dzielnicy. Obecnie zauważalne jest bardzo duże zaangażowanie Rady Dzielnicy w życie społeczne mieszkańców.

 

Poruszana kwestia: Rodzinne Ogrody Działkowe na Stogach – obecnie mamy 400 rodzin korzystających z ogródków działkowych, w tym 70 % użytkowników to osoby młode, które spędzają 90 % czasu w okresie wiosenno-letnim w swoich ogródkach działkowych. Ważnym elementem jest integracja społeczności lokalnej poprzez np. Dzień Działkowca.

Możliwości rozwiązania: Prezes ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku - Łukasz Prażnowski wyjaśnił, że Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zapewnił, pomoc ogródkom działkowym na Stogach w pozyskaniu dofinansowania z UE. Stwierdził również, że  Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej docenił potrzebę tworzenia ogródków działkowych i zaprosił Prezesa ROD na Stogach do udziału w pracach komisji, która będzie zajmować się ogrodami działkowymi i współpracą miasta z przedstawicielami ROD. Wniosek o utworzenie dojazdu do ogródków działkowych na Stogach.

 

Poruszana kwestia: ul. Hoża prowadząca do Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” umożliwiająca dojazd pensjonariuszom – bardzo zniszczona. Wniosek o jej naprawę.

Możliwości rozwiązania: staraniem Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Stogi  zostanie opracowany harmonogram realizacji utwardzenia wewnętrznych dróg komunikacyjnych (zlokalizowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi), parkingów jak też chodników przylegających bezpośrednio do budynków mieszkalnych w Dzielnicy Stogi w oparciu o który począwszy od 2016 roku rozpocznie się proces ich utwardzania. Z uwagi na zakres rzeczowy robót zadanie zostanie podzielone na etapy realizacyjne przewidziane do wykonania w kolejnych latach budżetowych. Zakres rzeczowy  robót w kolejnych latach będzie zależny od wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć na ten cel w danym roku budżetowym.

 

2. W zakresie poprawy kondycji komunikacji miejskiej:

Poruszana kwestia: konieczność wymiany torów i taboru tramwajowego jeżdżącego na Stogi na sprawny i nowoczesny.

Możliwości rozwiązania: cała infrastruktura będzie przebudowana za 3 lata, w następnej edycji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Zwiększona zostanie liczba nowoczesnych tramwajów.

 

Przygotowała:

Angela Dubielska

Referat Komunikacji Społecznej

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe