Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Stogi

Czwarte w tym roku spotkanie obywatelskie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbyło się 17 czerwca w dzielnicy Stogi. Spotkanie to poprzedziły warsztaty z liderami lokalnej społeczności oraz wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 06 sierpnia 2015 r.Data publikacji: 06 sierpnia 2015 r.

Rozbudowana formuła obywatelskich spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami pozwala lepiej poznać najważniejsze sprawy mieszkańców poszczególnych dzielnic. Oto raport końcowy, podsumowujący spotkania i działania w dzielnicy Stogi.

WARSZTATY
W warsztatach udział wzięli Radni Dzielnicy Stogi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 oraz urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta.

d
d
d

Raport z warsztatów przedstawiony został na stronie internetowej miasta. W skrócie efektem spotkania jest:

Sugestia dotycząca możliwości premiowania aktywności mieszkańców w Budżecie Obywatelskimtj. premiowania dzielnic, w których mieszkańcy są bardzo aktywni i jednoczą się wokół osiągnięcia wspólnego celu -  Budżet Obywatelski co roku podlega ewaluacji i zmianom zgodnie z głosami i wolą mieszkańców (dokonywana jest m. in. na podstawie badań ankietowych). Każda sugestia może być wzięta pod uwagę przy planowaniu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Rozwój ZHP w dzielnicy Stogi i potrzeba finansowego wsparcia hufców ze strony Miasta - Obecnie dokonywane są działania legislacyjne na poziomie krajowym, aby wspomóc ZHP i stworzyć system ich stałego finansowania. Na poziomie miejskim ZHP jest wspierane finansowo w systemie konkursów grantowych.

Potrzeba utworzenia placów, parków do ćwiczeń np. „street workout W tej kwestii niezbędna jest współpraca mieszkańców z Radą Dzielnicy oraz lokalnymi stowarzyszeniami, które mogą brać udział w konkursach grantowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Powstanie Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy dla Osób Starszych z Punktem Informacji oraz Pomocy w Kryzysie - Plan rozbudowy DPS „Ostoja” zakłada otwarcie domu na środowisko lokalne, w tym wspomaganie seniorów i ich rodzin w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Zwiększy się również liczba miejsc dla pensjonariuszy. 

Potrzeba utworzenia domu sąsiedzkiego i zwiększenia animacyjności skierowanej do dzieci - Konieczność zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz dzielnicy. Obecnie zauważalne jest bardzo duże zaangażowanie Rady Dzielnicy w życie społeczne mieszkańców. (Temat Domu Sąsiedzkiego poruszony jest w dalszej części raportu)

Na Stogach z Rodzinnych Ogrodów Działkowych obecnie korzysta 400 rodzin, 70 % użytkowników to osoby młode, które spędzają 90 % czasu w okresie wiosenno-letnim w swoich ogródkach działkowych. To ważny element integracji społeczności lokalnej -

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zapewnił, pomoc ogródkom działkowym na Stogach w pozyskaniu dofinansowania z UE. Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak zaprosił Prezesa ROD na Stogach do udziału w pracach komisji, która będzie zajmować się ogrodami działkowymi i współpracą miasta
z przedstawicielami ROD.

d
d
d

Potrzebny remont ul. Hożej, prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” -Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Stogi opracuje harmonogram realizacji utwardzenia wewnętrznych dróg komunikacyjnych (zlokalizowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi), parkingów jak też chodników przylegających bezpośrednio do budynków mieszkalnych w Dzielnicy Stogi. Następnie od 2016 roku rozpocznie się proces utwardzania terenów ujętych w ww. harmonogramie. Z uwagi na zakres rzeczowy robót zadanie zostanie podzielone na etapy realizacyjne przewidziane do wykonania w kolejnych latach budżetowych. Zakres rzeczowy robót w kolejnych latach będzie zależny od wielkości środków finansowych jakie Miasto będzie mogło przeznaczyć na ten cel w danym roku budżetowym.

Konieczność wymiany torów i taboru tramwajowego jeżdżącego na Stogi na sprawny i nowoczesny – Nowe tabory będą mogły funkcjonować na liniach na Stogach dopiero po wymianie torów. Cała infrastruktura będzie przebudowana za 3 lata, w następnej edycji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Zwiększona zostanie wtedy liczba nowoczesnych tramwajów.
d
d
d


WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY
Kolejnym etapem przygotowań do spotkania była wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w dzielnicy Stogi. Towarzyszyli mu urzędnicy oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy i Przewodniczący Rady Dzielnicy.

Efektem tego spotkania są zobowiązania dla jednostek miejskich do wykonania następujących czynności:
1) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
- Remont elewacji budynku przy ul. Stryjewskiego 23
- Rozmowy ze Wspólnotą w sprawie remontu budynku przy ul. Stryjewskiego 25
Trwają analizy kosztów, które są niezbędne do zaplanowania dalszych kroków względem budynku nr 23. Ponadto GZNK zorganizuje spotkanie w sprawie rewaloryzacji terenu dzielnicy Stogi, na którym temat m.in. elewacji będzie szeroko poruszany.
- Rozebranie pozostałości betonowego ogrodzenia zlokalizowanego przy ul. Hożej oraz uprzątnięcie przyległego terenu
- Rozebranie zdewastowanych koszy do gry przy ul. Hożej
Pozostałości ogrodzenia oraz kosze do koszykówki zostały rozebrane i zutylizowane.

2) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
- Załatanie dziur w jezdniach przy ul. Hożej i Zimnej
Do dnia 18 czerwca br. zostały usunięte wyrwy w nawierzchni bitumicznej jezdni wspomnianych ulic. Kompleksowy remont nawierzchni jezdni zostanie uwzględniony w wykazie zadań planowanych do realizacji przez ZDiZ w Gdańsku w 2016 roku.
- Uprzątnięcie gruzu na ul. Zimnej
Gruz betonowy został uprzątnięty w czerwcu.
- ul. Zakole – położenie płyty na drodze oraz ustawienie kilku lamp
Wykonanie utwardzenia fragmentu nawierzchni gruntowej jezdni w pasie drogowym ul. Zakole zostanie ujęte w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku. ZDiZ w Gdańsku przygotuje wniosek o wykonanie w 2016 roku oświetlenia ulicznego na przedmiotowym fragmencie ulicy.
- wymalować oznaczenia poziome na głównych drogach na terenie dzielnicy (przejścia dla pieszych, linie pojedyncze, przerywane, krawędziowe, warunkowego i bezwzględnego zatrzymania itp.)
Do 17 czerwca br. zostało wykonane oznakowanie poziome na głównych ulicach na terenie dzielnicy Stogi.

3) Wydział Skarbu
- Sprawdzić status budynku zlokalizowanego przy ul. Zimnej 11 oraz czy odprowadzany jest podatek od tej nieruchomości.
Grunt jest własnością Skarbu Państwa, natomiast budynek stanowi własność prywatną. Podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste są regulowane. Z ustaleń w Wydziale Finansowym wynika, że właściciel nie zgłosił nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wydział Finansowy przeprowadzi postępowanie w tej sprawie.

4) Wydział Programów Rozwojowych
- Sprawdzić czy planowany jest remont fragmentów nabrzeży Martwej Wisły zlokalizowanych w pobliżu części zamieszkałych dzielnicy
Teren Wyspy Stogi, z uwagi na lokalizację jest naturalnym zapleczem dla przyszłego rozwoju Portu Gdańsk w kolejnych dziesięcioleciach. Kompleksowa przebudowa nabrzeży przyspieszy proces industrializacji tego obszaru i zapewni impuls do gwałtownego rozwoju usług portowych, przeładunkowych i żeglugowych. Miastu zależy na tym, aby powyższe działania przebiegały etapowo i sukcesywnie. Istotne jest uporządkowanie terenów nadbrzeżnych, jednakże podjęcie przez Miasto działań inwestycyjnych na terenie działek nr 6,7, 8/1, 8/4, 8/6 w obrębie 278 jest niemożliwe ponieważ cały teren należy do Skarbu Państwa, przy czym działka nr 6 (bezpośredni teren nadbrzeżny) znajduje się we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni a działka nr 7, 8/1, 8/4 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Yacht Klubu Północnego w Gdańsku.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Zorganizować działania rekreacyjne na plaży Stogi
MOSIR w okresie wakacyjnym organizuje:
- turnieje piłki nożnej plażowej, które odbywają się w każdy wtorek (w kategorii open) i czwartek (w kategorii do 15 lat) o godzinie 11:00, - zajęcia Zumby w każdą środę od 11:00,
- Tor Skimboarding zajęcia i szkolenia, codziennie.
Dodatkowo eventy i wydarzenia krótkoterminowe: Miasteczko Nivea (25-28 czerwca br.), BGŻ (11-13 lipca), Cosmepic (15-16 sierpnia). 

6) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Nawiązać kontakt z Grupą Lotos i rozważyć, czy można byłoby połączyć monitoring ropociągu z monitoringiem fragmentu dzielnicy Stogi.
Ropociąg stanowi własność Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN). Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego po rozmowach z właścicielem rurociągu ustalił, że działające tam kamery, to kamery przemysłowe ze specjalnym przeznaczeniem i bez możliwości podłączenia się przez Miasto w celu dodatkowego podglądu.

7) Wydział Rozwoju Społecznego
- W budynku zlokalizowanym przy ul. Zakole 4A zorganizować Dom Sąsiedzki. Remont należy przeprowadzić przy zaangażowaniu mieszkańców; sprawdzić możliwość poszerzenia terenu wokół budynku, tak aby w przyszłości możliwe było organizowanie spotkań plenerowych; stworzyć listę rankingową większych firm, które działają na Stogach i zorganizować we wrześniu spotkanie Prezydenta z przedstawicielami firm w celu zachęcenia ich do partycypowania w kosztach przystosowania obiektu do pełnienia funkcji Domu Sąsiedzkiego – spotkanie miałoby się odbyć z udziałem Radnych Dzielnicy, którzy przygotują program funkcjonalno-użytkowy obiektu. Ponadto zlecić wstępną wycenę kosztów adaptacji budynku na cele użytkowe.

W lipcu br. odbyło się spotkanie Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG z przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na temat zaplanowania kolejnych działań w tej kwestii.
8) Biuro Rozwoju Gdańska
- Sprawdzić czy na terenie Stogów znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło w 2010 roku „Studium możliwości rozwojowych i inwestycyjnych dzielnicy Stogi”, którego efektem było przygotowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Istnieją spore możliwości inwestycyjne w zakresie realizacji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej między innymi: w północnej części ulicy Wrzosy (są to tereny prywatne, gminne i Skarbu Państwa) – oraz w odcinku końcowym ulicy Sokolej, a także w rejonie ul. Tamka. 

9) Gdańskie Melioracje
- Sprawdzić drożność przepustu pomiędzy Pustym Stawem, a Martwą Wisłą.
Pomiędzy Pustym Stawem a Martwą Wisłą, nie istnieje już żadne połączenie. To, które było zostało ostatecznie zniszczone w latach 90` XX w. 
- Przedstawić informację czy była wykonana koncepcja odwodnienia ul. Skiby i pozostałych ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
„Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. w 2004 roku wykonały opracowanie pt. „Program odprowadzania wód opadowych ze zlewni terenów Stogi, Przeróbka, Krakowiec i Górki Zachodnie”. W roku 2014 dokonano przeglądu kanalizacji deszczowej 27 ulic na Stogach oraz wykonano: - oczyszczenie mechaniczne 190 szt. wpustów wraz z przykanalikami,
- czyszczenie 17 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej fi 1200,
- systemy podczyszczające (Mrongowiusza/Jodłowa, Jodłowa) 2 szt., - oczyszczenie mechaniczne 4 kolektorów, - inne prace np. zapobiegające kradzieżom elementów żeliwnych. W 2013 roku Gdańskie Melioracje wykonały modernizację kanalizacji deszczowej oraz profilowanie nawierzchni wnętrz podwórek na Gdańskich Stogach w ul. Stryjewskiego, Falck-Polonusa i Tamka.

10) Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego
- Nawiązać kontakt z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 11 w celu usunięcia reklamy z płotu szkoły.
Reklama niezwłocznie została usunięta.
Ponadto Rada Dzielnicy w porozumieniu z Radną Miasta Gdańska Beatą Dunajewską przygotują propozycję harmonogramu kładzenia płyt typu Jumbo na nieutwardzonych drogach w dzielnicy Stogi.


SPOTKANIE PREZYDENTA ADAMOWICZA NA STOGACH
Spotkanie odbyło się 17 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku. Na początku spotkania prezydent Paweł Adamowicz poruszył najważniejsze sprawy dzielnicy podczas prezentacji multimedialnej. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się jakie inwestycje zostały w ostatnim czasie zrealizowane w dzielnicy, a także jak planowany jest dalszy rozwój działań inwestycyjnych na Stogach. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Prezydent wręczył trzy wyróżnienia: Pani Bogumile Rydlewskiej, Pani Halinie Bogdanowicz i Pani Ewie Zawadzkiej za wyjątkowe zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.
W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców.
Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy dotyczył m.in.:

- Konieczny remont fragmentu chodnika przed przychodnią lekarską

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w czerwcu br. wyremontował wjazd na posesję do przychodni zdrowia, stanowiący fragment chodnika w ciągu ul. Stryjewskiego.

- Zabrudzone i zaśmiecone podwórka na Stogach. Brak koszy na śmieci.

Powołana jest grupa osób bezrobotnych, która sprząta interwencyjnie, uzupełniając służby miejskie. Od marca do połowy czerwca br. zlikwidowano na Stogach kilka dzikich wysypisk śmieci. Podwórka częściowo zagospodarowane wraz z odwodnieniem terenu przy
ul. Stryjewskiego 3,5,9,11,13, ul. Tamka 2, Falck Polonusa 3,9,11,4-8, 12-14, ul. Zimna 2, nie zostały one przejęte przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W miesiącu sierpniu br. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Gdańsku przygotuje wraz z Radą Dzielnicy wykaz podwórek do zagospodarowania i odwodnienia w porozumieniu ze Wspólnotami, które podejmą się ich dzierżawy po realizacji zadania. Ponadto Rada Dzielnicy wspólnie z mieszkańcami sporządzi listę miejsc, gdzie należy ustawić kosze na śmieci.

- Dlaczego mieszkańcy powinni wykupywać tereny przy budynkach, w których mieszkają?

Dlatego, że w momencie, kiedy mieszkańcy wykupywali lokale, funkcjonowało prawo, które zobowiązywało tylko do wykupu terenu po obrysie budynku. Natomiast według prawa, które funkcjonuje obecnie, wykupuje się budynek wraz z terenem przyległym. Miasto obecnie dąży do ujednoliceniu systemu własnościowego w tym zakresie. Ważne jest, by właściciele budynków byli zarazem gospodarzami podwórek oraz najbliższych terenów i sami dbali o nie. Podwórka można wykupić albo wydzierżawić.

- Mieszkańcy trzech wieżowców położonych obok siebie nie mają parkingów. Natomiast są zaniedbane trawniki i wysokie krawężniki, można by zorganizować tam miejsca parkingowe nawet na sprzedaż.

Na Stogach są wspólnoty mieszkaniowe, które się porozumiały i zorganizowały na swoich podwórkach parkingi. Miasto wydzierżawiło teren mieszkańcom, dało pieniądze na zagospodarowanie terenu. Pomocne są warsztaty, w których udział biorą specjaliści, osoby z organizacji pozarządowych, Radni Dzielnicy. Wiele zależy od wspólnoty i chętnych mieszkańców, można się porozumieć i zaplanować, jaki teren ma stanowić trawnik, a jaki parking.

- Dlaczego jeżeli 2-3 osoby ze wspólnoty nie zgadzają się na wykup, to ogranicza to wszystkich członków wspólnoty?

Jest to prawo ustanowione przez Sejm, a nie Urząd Miejski w Gdańsku. Mieszkańcy budynku jako wspólnota mieszkaniowa mogą wydzierżawić i zarządzać terenem na pełnych prawach. Do wykupu terenu musi być jednomyślność.

- Droga przy ul. Siennej została wyremontowana z Budżetu Obywatelskiego, a zniszczona była głównie przez Stocznie i okoliczne firmy.

Remont ul. Siennej mieszkańcy zgłosili do Budżetu Obywatelskiego i oddali na niego swoje głosy. Do kwoty granicznej pieniądze wystarczyły na ten odcinek. Są sytuacje określone ustawą, w których można wymagać od prywatnych podmiotów partycypacji w kosztach remontu drogi, jednak nie dotyczą one tego przypadku. Ponadto ul. Sienna jest
w rezerwowej grupie inwestycji na 2016 rok więc najpóźniej zadanie to będzie wykonane w 2017 roku.

- Potrzebny kompleksowy remont ul. Ugory tj.: poszerzenie jej, wykonanie kanalizacji, chodnika, wymiana nawierzchni jezdni.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku umieści wniosek mieszkańców do realizacji w ramach planowanego Programu Modernizacji ulic na terenie Gdańska. Obecnie trwają prace nad stworzeniem listy ulic do przebudowy lub remontu. W ramach planowanego programu będzie przebudowana lub wyremontowana określona liczba ulic rocznie w różnych dzielnicach Gdańska.

- Brak publicznych ogólnodostępnych toalet. Na Stogach jest dużo sklepów monopolowych, czynne są całą dobę ale toalet nie ma.

W przyszłym roku Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w porozumieniu z Radą Dzielnicy Stogi ustali lokalizacje, w których zostaną postawione toi-toie.

- Potrzebne jest jedno miejsce, gdzie byłoby można wyprowadzać psy, bo jest problem z zanieczyszczeniami.

Wybieg dla psów to dobry pomysł na projekt do Budżetu Obywatelskiego. Zanieczyszczenia po psach to kwestia kultury osobistej właścicieli zwierząt.

- Zły stan budynku przy ul. Hożej 3. Mieszkańcy budynku przy ul. Hożej nr 5 skarżą się na nieprzyjemny zapach, spowodowany paleniem w piecu nieznanymi materiałami w budynku przy ul. Hoża nr 3. Może istnieć tam zagrożenie zaczadzenia.

Budynek wymaga kapitalnego remontu (dachu, elewacji wraz z dociepleniem, klatki schodowej, instalacji elektrycznej, izolacji). Orientacyjny koszt to około 300 000 zł. W kwestii nieprzyjemnego zapachu, Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1 nie otrzymało żadnych informacji o uciążliwościach ani od mieszkańców budynku nr 5, ani zgłoszeń od Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której jeden z budynków stoi naprzeciwko. Przegląd kominiarski odbył się w dniu 20.10.2014 r. nie wykazał żadnych nieprawidłowości w zakresie złego spalania.

- Na Stogach nie jest remontowana komunikacja miejska, nie ma przystanków odpowiednich dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Za 3 lata w następnej edycji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej cała infrastruktura będzie przebudowana, tak żeby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie wejść do tramwaju. Zwiększona będzie też liczba nowoczesnych taborów, w których są wysuwane platformy.

- Autobus nr 111 zatrzymuje się na ul. Zimnej, a następnie przy Elektromontażu. Jest to duża odległość do przejścia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Sprawa dodatkowego przystanku zostanie przeanalizowana pod względem organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu robót drogowych na Przeróbce (wrzesień 2015), zostaną oddane do użytku wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe: Lenartowicza, Przeróbka, Głęboka. Oznacza to, że ze Stogów będzie można również podjechać tramwajem do tych przystanków i tam z tego samego peronu wsiąść do autobusu linii 111.

- Dziury na drogach na ul. Zimnej, ul. Hożej, ul. Wrzosy.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy opracuje harmonogram realizacji utwardzenia wewnętrznych dróg komunikacyjnych (zlokalizowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi), parkingów i chodników przylegających bezpośrednio do budynków mieszkalnych w Dzielnicy Stogi, w oparciu o który począwszy od 2016 roku rozpocznie się proces ich utwardzania. Zadanie zostanie podzielone na etapy realizacyjne przewidziane do wykonania w kolejnych latach budżetowych.

- Możliwość zabudowy ul. Hożej 2 od ul. Tamka.

Teren ten jest możliwy do zabudowy więc jeżeli znajdzie się inwestor, który zechce kupić ten teren i budować, to będzie mógł to robić.
- Problemem jest uciążliwy hałas, który generuje Stocznia z ul. Stryjewskiego 3. Jej plac budowy jest blisko zabudowań mieszkalnych (ok. 200 m).
Przeprowadzono kontrole i obecnie prowadzone przez stocznię prace według prawa nie wymagają instalacji ekranów akustycznych. Jednak właściciel stoczni, rozumiejąc uciążliwość, odszedł od używania, w niektórych godzinach szlifierek kontowych pneumatycznych.
- Plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Pustym Stawie.
Na chwilę obecną nie ma takiego planu, ponieważ według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod tereny leśne. Najpierw musiałoby być zmienione studium, a następnie może powstać plan zagospodarowania przestrzennego.
- Potrzebny jest monitoring siłowni pod chmurką ponieważ jej elementy często są kradzione.
Monitoringiem powinny być obejmowane bardziej problematyczne tereny, gdzie zagrożone jest ludzkie życie.  W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest czujność mieszkańców i ich obserwacja siłowni oraz powiadamianie odpowiednich służb.
- Winda w NZOZ Stogi często ulega awarii, jest to duży problem dla pacjentów.
Winda będzie wyremontowana albo wymieniona. Wydział Programów Rozwojowych UMG w sierpniu br. będzie znać koszty tej inwestycji, a następnie zaplanuje dalsze kroki w tej sprawie.
- Możliwość budowy basenu przy boisku przy Szkole Podstawowej nr 11.
Obecnie prowadzone są analizy przestrzenno-techniczne sprawdzające możliwość wybudowania basenu wpasowanego w realia szkoły. Konieczne jest też przeanalizowanie kwestii utrzymania basenu i tego jakie jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców.
- Potrzeba oczyszczenia Pustego Stawu.
Teren przy jeziorze Pusty Staw jest ujęty w harmonogramie bieżącego sprzątania w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie lasów komunalnych. W ubiegłym i bieżącym roku zagospodarowywane jest otoczenie Pustego Stawu, powstają: ścieżki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, urządzenia rekreacyjno-sportowe, oświetlenie, nowe nasadzenia. Jeśli chodziłoby o bagrowanie zbiornika wodnego, to prace te możliwe są do wykonania jedynie w procesie inwestycyjnym, ponieważ według szacunków jest to koszt kilku milionów złotych.

- Zbyt mała odległość pomiędzy plażą na Stogach a portem.

Dla Gdańska jako miasta nadmorskiego, bardzo ważne jest żeby Port się rozwijał i przyciągał inwestorów.

- Fundacja „Pomóż sobie i innym” szuka środków na sfinansowanie akcji letniej

Wszystkie organizacje pozarządowe mogą się starać o pieniądze z konkursów grantowych, organizowanych przez Miasto oraz o środki unijne. Można starać się wspólnie z innymi np. z harcerzami.

- Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” – potrzebne wsparcie finansowe na działalność.

Miasto może przekazywać pieniądze poprzez granty ale tylko organizacjom i stowarzyszeniom, warto przekształcić się w stowarzyszenie, by móc starować w konkursach grantowych. Po rejestracji klub nadal mógłby spotykać się w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”. Stowarzyszenie będzie można zarejestrować np. w Domu Sąsiedzkim, który powstanie na Stogach. Poza tym małe granty do 40 tys. przekazuje także Regionalne Centrum Wolontariatu. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne, z czego także można skorzystać. Dyrektor MOPR spotka się z przedstawicielami Klubu Seniora, by omówić formy dostępnego wsparcia.

- W Przedszkolu nr 58 niezbędna jest naprawa chodnika, tak by nie stanowił zagrożenia dla dzieci.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska była na wizji lokalnej w Przedszkolu. Pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na tej podstawie będą planowane kolejne działania.  

- Konieczny remont płotu w Przedszkolu nr 16.

Do zaplanowania modernizacji niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która określi kwotę potrzebną na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ujmie opracowanie powyższej dokumentacji w propozycjach planu inwestycyjnego na rok 2016.

W przyszłym roku startuje Regionalny Program Operacyjny Edukacja – Oś Przedszkola, można  by także spróbować tej drogi, jednak na razie nie wiadomo jakie będą to kwoty.

- Zgłoszenie, że mieszkaniec z ul. Tamka 23 pali kable.

Straż Miejska w Gdańsku przeprowadziła w tej sprawie kontrolę, która nie potwierdziła zgłaszanych nieprawidłowości związanych ze spalaniem odpadów i wypalaniem kabli na terenie wskazanej posesji. Wskazany teren jest objęty prewencyjnym nadzorem przez dzielnicowego Referatu VI Straży Miejskiej w Gdańsku.

Wszystkie powyższe informacje zostaną także zamieszczone na stronie internetowej miasta. Już wcześniej część z tych informacji była publikowana. Materiał ze wszystkich spotkań i warsztatów przygotował Referat Komunikacji Społecznej w Wydziale Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej UMG, który dysponuje pełną dokumentacją.


Raport przygotowała:
Anna Sochacka
Referat Komunikacji Społecznej/
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe