Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z warsztatów w dzielnicy Śródmieście

Miasto Gdańsk rozpoczęło realizację nowego cyklu spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnic pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Zmieniona formuła spotkań realizowana jest nie tylko poprzez samo spotkanie Prezydenta z mieszkańcami, które w przypadku mieszkańców Śródmieścia będzie miało miejsce 16 marca 2015 roku, ale także przez inne działania. Pierwszym elementem było się spotkanie warsztatowe, które odbyło się 20 lutego w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2015 r.Data publikacji: 12 marca 2015 r.

Miasto Gdańsk rozpoczęło realizację nowego cyklu spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnic pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.  Zmieniona formuła spotkań realizowana jest nie tylko poprzez samo spotkanie Prezydenta z mieszkańcami, które w przypadku mieszkańców Śródmieścia będzie miało miejsce 16 marca 2015 roku, ale także przez inne działania. Pierwszym elementem było się spotkanie warsztatowe, które odbyło się 20 lutego w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Dzielnicy, liderzy społeczności lokalnej i przedstawiciele organizacji, prowadzących działania i projekty społeczne w różnych częściach dzielnicy Śródmieście. Dobór uczestników spotkania gwarantował znajomość potrzeb dzielnicy i jej bieżących problemów, na co dzień najbardziej odczuwalnych dla mieszkańców dzielnicy. Podczas spotkania rozmawiano także o przeszkodach, które utrudniają podmiotom III sektora (NGO) skuteczniejsze działanie i rozwinięcie swojej oferty usług na rzecz mieszkańców dzielnicy.

Poniżej publikujemy poruszane podczas spotkania kwestie i problemy oraz wypracowane sposoby i możliwości ich rozwiązania.

 1.      SENIORZY

Blisko 30% mieszkańców zameldowanych w dzielnicy Śródmieście stanowią osoby powyżej 60 roku życia, a wiele z nich angażuje się m. in. w lokalne kluby Seniora, czy w Gdańską Akademię Seniora.

Poruszana kwestia: brak odpowiednich (głownie wielkościowo) lokali dedykowanych tej grupie społecznej.

Możliwości rozwiązania: Dla rozwiązania tego problemu przedstawiciele Klubu Seniora Motława oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM zaproponowali, by w godzinach przedpołudniowych zajęcia dla seniorów odbywały się w Pałacu Młodzieży. Organizacje deklarowały chęć porozumienia z Dyrekcją Pałacu Młodzieży, co skutkować mogłoby podpisaniem umowy partnerskiej umożliwiającej Seniorom korzystanie z sal w czasie, w którym placówce nie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Sprawa wykorzystania infrastruktury Pałacu do realizacji zajęć dla seniorów i osób dojrzałych przez tych samych lub innych instruktorów, w tym również wprowadzenie oferty zajęć bezpłatnych, była jednym z powodów planowanej przez Miasto reorganizacji Pałacu Młodzieży. Temat będzie przedstawiony i dyskutowany na forum Gdańskiej Rady Oświatowej oraz wypracowany w zespołach roboczych, co nastąpić ma do końca tego roku.

Chęć współpracy z seniorami wyraziła także Dyrekcja Zespołu Szkół Łączności. Deklarowana współpraca miałaby mieć kształt wzajemnego wsparcia: na zasadzie seniorzy dla młodzieży - młodzież dla seniorów. Ustalono także, że po wcześniejszych uzgodnieniach możliwe jest nieodpłatne użyczenie auli na organizowane przez seniorów przedstawienie.

 

2.      ESTETYZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PRZESTRZENI

W dzielnicy Śródmieście istotnymi zagadnieniami są estetyzacja i bezpieczeństwo przestrzeni.

Poruszana kwestia: Brak oświetlenia i nieodpowiedni stan chodników przy ul. Za Murami.

Możliwości rozwiązania: Miasto od 2014 roku realizuje Program modernizacji chodników na terenie Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni uwzględniając argumenty zgłoszone przez uczestników spotkania będzie wnioskował o ujęcie remontu chodnika w kolejnej edycji programu Miejskiego Programu Modernizacji Chodników.

W kwestii realizacji oświetlenia ulicznego na ulicy Za Murami ustalono, że zadanie to może być zrealizowane jedynie w procesie inwestycyjnym. Zarząd Dróg i Zieleni przygotuje i złoży wniosek o umieszczenie zadania w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych.

Poruszana kwestia: Możliwość zagospodarowania miejskiego zieleńca przy ul. Szerokiej.

Możliwości rozwiązania: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wielokrotnie starał się o pozyskanie finansowania na przebudowę zieleńca ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. ZDiZ posiada bowiem dokumentację projektową zagospodarowania zieleńca oraz pozwolenie na budowę od 2012 r., jednak do tej pory zadanie to nie uzyskało dofinansowania pozwalającego rozpocząć inwestycję. Planowane zagospodarowanie zieleńca miejskiego obejmować ma wszystkie elementy zagospodarowania terenu – przejścia piesze, małą architekturę, zieleń, uzbrojenie sieciowe, oświetlenie terenu, iluminację pomnika z uwzględnieniem funkcji spacerowej, wypoczynkowej, reprezentacyjnej i ewentualnie dodatkowych funkcji do wprowadzenia w sezonie letnim np. kulturalnej, gastronomicznej. Zagospodarowanie skweru pozwoli na stworzenie nowej organizacji przestrzeni publicznej z możliwością wykorzystania terenu placu jako: zielonego skweru, miejsca spotkań mieszkańców i turystów oraz imprez plenerowych, miejsca rekreacji.

Poruszana kwestia: Niezagospodarowane podwórka kamienic.

Możliwości rozwiązania: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych uruchomił dofinansowanie pod nazwą „Podwórka śródmiejskie”, które jest wsparciem dla inicjatyw społecznych wspólnot mieszkaniowych z terenu Śródmieścia. Możliwa wysokość dofinansowania to 50 tys. zł. na jedno podwórko (wnętrze kwartałowe) rocznie. Przy założeniu większego zakresu prac rewitalizacyjnych, działania można podzielić na etapy, tak by możliwe było korzystanie z dofinansowania w latach kolejnych. Program poprawia przestrzeń podwórka, przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności, która z niego korzysta i bierze za nie odpowiedzialność. To mieszkańcy (właściciele lokali) sporządzają koncepcję zagospodarowania podwórka. GZNK zleca wykonanie kosztorysu inwestorskiego tej koncepcji, następnie rozpisuje przetargi na realizację pomysłu, do 50 tys. zł brutto. W przypadku tej inicjatywy wymagane jest zaangażowanie ze strony zainteresowanej Wspólnoty Mieszkaniowej, ponieważ po jej stronie leży sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozytywnej opinii konserwatora. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie umowy dzierżawy terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji.

Dla budowania kapitału społecznego mieszkańców dzielnicy Śródmieście bardzo ważna jest osoba Menadżera Śródmieścia, który może pełnić rolę fachowego, merytorycznego wsparcia. Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia pełni Jakub Żelazny jakub.zelazny@gdansk.gda.pl.

 

3.      GOSPODARKA ODPADAMI

Poruszana kwestia: problemy z segregowaniem śmieci.

Możliwości rozwiązania: Gmina Gdańsk umożliwia pełną segregację surowcową wszystkim właścicielom/zarządcom nieruchomości. Stąd mieszkańcy i organizacje, które chcą segregować śmieci w pierwszej kolejności powinny zwrócić się do Wspólnoty Mieszkaniowej/Zarządcy o wydzielenie miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki. Kolejnym krokiem jest złożenie formalnego wniosku do Zakładu Utylizacyjnego
Sp. z o.o. o udostępnienie pojemników (w tej sprawie można kontaktować pod
nr 58 326 01 11.)

Poruszana kwestia: problem przepełnionych śmietników, z których korzystają mieszkańcy wspólnot i podmioty gospodarcze (lokale gastronomiczne, sklepy itd.).

Możliwości rozwiązania: W tej kwestii właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożyć deklarację do ZDiZ, w której oświadczają o sposobie zbierania odpadów komunalnych: w sposób selektywny lub nieselektywny oraz składają zapotrzebowanie na ilość i wielkość pojemników dla danej nieruchomości. Wszyscy użytkownicy danej nieruchomości korzystają z jednego punktu gromadzenia odpadów. Natomiast jeżeli lokal użytkowy (również mający ustanowioną odrębną własność) znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, to dana Wspólnota jest zobowiązana ponosić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami i złożyć deklarację do ZDiZ.

4.      SPRAWY SPOŁECZNE

Poruszana kwestia: brak Domu Sąsiedzkiego na Biskupiej Górce, który pomagałby integrować i aktywizować mieszkańców.

Możliwości rozwiązania: Przedstawiciel GZNK poinformował, że obecnie na terenie Biskupiej Górki nie posiada w zasobie lokalu, który można przeznaczyć na ten cel. Natomiast Stowarzyszenie WAGA, funkcjonujące na terenie Biskupiej Górki dysponuje lokalem o powierzchni 90 m.kw. W 2015 roku w drodze konkursu organizacja otrzymała 20 tys. zł na działania Domu Sąsiedzkiego w okresie marzec-grudzień 2015 oraz dotację na prowadzenie portalu osiedlowego: biskupiagorka.pl.

Lidia Lisińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21, znajdującej się na terenie Biskupiej Górki, zadeklarowała chęć współpracy i otwartość na inicjatywy społeczne z dzielnicy.

Ponadto w Śródmieściu funkcjonują też: Dom sąsiedzki Dolne Miasto, ul. Dolna 4/1, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Dom Sąsiedzki za Murami,
ul. Ogarna 27/28, prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM.

Poruszana kwestia: zbliżający się koniec rewitalizacji Dolnego Miasta, a tym samym środków na dalszą działalność Centrum Reduta, które wpisało się już w przestrzeń dzielnicy jako miejsce spędzania czasu dla młodych ludzi, którzy korzystają tam ze wsparcia i pomocy oraz szerokiej oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych.

Możliwości rozwiązania: Program rewitalizacji realizowany jest przy udziale środków europejskich. Rewitalizacja dzielnicy to proces ciągły i wieloletni stąd Referat Rewitalizacji UMG przewiduje kontynuację programu na terenie Dolnego Miasta w kolejnej perspektywie środków finansowych. Gmina Miasta Gdańska na okres przejściowy pomiędzy obiema dotacjami z UE, przewidziała środki na kontynuację działań społecznych na obszarze Dolnego Miasta. Ich podział zostanie dokonany w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony w czerwcu br. a następnie w grudniu na realizację programu rewitalizacji w roku 2016.

Poruszana kwestia: konflikty sąsiedzkie

Możliwości rozwiązania: Straż Miejska oddelegowała Naczelnika Wydziału Dzielnic Gdańsk Północ – Artura Młodawskiego do bezpośrednich kontaktów z Gdańskim Centrum Mediacji.

Poruszana kwestia: problem samochodów parkujących bezpłatnie przy ul. Za Murami, które stanowią utrudnienie przy przechodzeniu i wejściu do siedziby organizacji FORUM.

Możliwości rozwiązania: Na ulicy Za Murami pojazdy parkują poza pasem drogowym, co uniemożliwia skorzystanie z przepisów dotyczących ruchu drogowego. Straż Miejska przeprowadziła rozeznanie w terenie ww. ulicy, które ujawniło, że brak jest podstaw prawnych do podejmowania interwencji również w oparciu o artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń dotyczący niszczenia publicznych terenów zielonych. Problem został zgłoszony do zarządcy terenu. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, który jest administratorem tego terenu podejmie decyzję co do rekultywacji terenów zielonych przy ulicy Za Murami i sposobie zabezpieczania ich przed wjeżdżającymi pojazdami, a Straż Miejska reagować będzie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Ponadto wszelkie spostrzeżenia mieszkańcy mogą zgłaszać pod bezpłatnym numerem alarmowym 986.


5.      INNE KWESTIE

Biuro Rozwoju Gdańska wystąpiło do uczestników spotkania z prośbą o zainteresowanie sprawami zagospodarowania przestrzennego w ramach powstającego dokumentu „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Informacje na temat harmonogramu i przebiegu prac dostępne są m.in. na stronie www.gdansk.pl oraz na Facebooku jednostki. BRG zadeklarowało także dystrybucję informacji za pośrednictwem bazy obywatelskich NGO-sów dostępnej w Referacie Współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz za pośrednictwem Rady Dzielnicy.

Referat Współpracy UMG podjął już rozmowy z BRG w wyniku czego zaplanowano,
że podczas najbliższego spotkania przedstawicieli UMG z organizacjami pozarządowymi na temat Zespołów Dialogu Obywatelskiego, pracownik Biura Rozwoju Gdańska poruszy zagadnienie „Partycypacji społecznej w procesie prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gdańska”.

Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
***