Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie spotkań i działań w dzielnicy Śródmieście

16 marca w Śródmieściu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz rozpoczął nowy cykl spotkań z mieszkańcami dzielnic „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Nowa formuła spotkań obejmuje większą liczbę spotkań i rozmów z mieszkańcami, których celem jest pogłębienie wiedzy o ważnych sprawach dzielnicy. 9 kwietnia zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak spotkał się z radnymi dzielnicy i przedstawił podsumowanie wszystkich działań i spotkań w Śródmieściu.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 czerwca 2015 r.Data publikacji: 11 kwietnia 2015 r.

16 marca w Śródmieściu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz rozpoczął nowy cykl spotkań z mieszkańcami dzielnic „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Nowa formuła spotkań obejmuje większą liczbę spotkań i rozmów z mieszkańcami, których celem jest pogłębienie wiedzy o ważnych sprawach dzielnicy. 9 kwietnia zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak spotkał się z radnymi dzielnicy i przedstawił podsumowanie wszystkich działań i spotkań w Śródmieściu.

 

WARSZTATY

Pierwszym etapem przygotowań do spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem były warsztaty z liderami lokalnej społeczności, w których uczestniczyli także urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta. Pełen raport z warsztatów przedstawiony został tutaj.

 

Najważniejsze ustalenia:

 • porozumienie w sprawie znalezienia dodatkowych miejsc na zajęcia dla seniorów. Zarówno dyrekcja Pałacu Młodzieży jak i Zespołu Szkół Łączności wyraziły chęć udostępniania pomieszczeń na spotkania seniorów;
 • brak oświetlenia i nieodpowiedni stan chodników przy ul. Za Murami – tematy zgłoszone będą do kolejnej edycji Miejskiego Programu Modernizacji Chodników oraz  do Bazy Projektów Inwestycyjnych;
 • niezagospodarowane podwórka - pomocą w rozwiązaniu problemu może być program dofinansowania podwórek uruchomiony przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych pod nazwą „Podwórka śródmiejskie”, które jest wsparciem dla wspólnot mieszkaniowych z terenu Śródmieścia. Możliwa wysokość dofinansowania to 50 tys. zł. na jedno podwórko (wnętrze kwartałowe) rocznie przy jednoczesnej współpracy GZNK w mieszkańcami wspólnot;
 • problemy z segregowaniem śmieci - mieszkańcy i organizacje, które chcą segregować śmieci, w pierwszej kolejności powinny zwrócić się do Wspólnoty Mieszkaniowej/Zarządcy o wydzielenie miejsca na pojemniki do selektywnej zbiórki. Kolejnym krokiem jest złożenie formalnego wniosku do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. o udostępnienie pojemników;
 • problem przepełnionych śmietników, z których korzystają mieszkańcy wspólnot i podmioty gospodarcze (lokale gastronomiczne, sklepy itd.)Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za organizację gospodarki odpadami, ale to właściciele nieruchomości składają zapotrzebowanie na liczbę i wielkość pojemników dla danej nieruchomości. Wszystkie informacje dotyczące polityki gospodarowania odpadami dostępne są na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl
 • brak Domu Sąsiedzkiego na Biskupiej Górce – jedyny lokal komunalny jest w użytkowaniu Stowarzyszenia WAGA. Jednak Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 znajdującej się na terenie Biskupiej Górki, zadeklarowała chęć współpracy i otwartość na inicjatywy społeczne z dzielnicy;
 • zbliżający się koniec rewitalizacji Dolnego Miasta, a tym samym środków na dalszą działalność Centrum Reduta - program rewitalizacji realizowany jest przy udziale środków europejskich. Gmina Miasta Gdańska na okres przejściowy pomiędzy  dotacjami z UE, przewidziała środki na kontynuację działań społecznych na obszarze Dolnego Miasta. Ich podział zostanie dokonany w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony w czerwcu br. a następnie w grudniu na realizację programu rewitalizacji w roku 2016;
 • problem samochodów parkujących bezpłatnie przy ul. Za Murami - niestety samochody parkują poza pasem drogowym, w tej sytuacji Straż Miejska nie ma podstaw do podejmowania interwencji. Zarząd Dróg i Zieleni jako administrator terenu  może jedynie rozpatrzyć kwestię rekultywacji terenu.

 

WIZYTA PREZYDENTA W DZIELNICY

Kolejnym etapem przygotowań do spotkania była wizyta prezydenta Pawła Adamowicza w Śródmieściu. Towarzyszyli mu radni dzielnicy, urzędnicy oraz menadżer Śródmieścia.

Prezydent Gdańska zlecił poszczególnym jednostkom miejskim wykonanie następujących prac:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • Wypełnienie betonem ubytków przy studzienkach telekomunikacyjnych na ul. Św. Ducha
 • Zamontowanie lamp na ul. Grząskiej
 • Ujednolicenie słupków drogowych na obszarze historycznym Głównego Miasta
 • Zlikwidowanie pomarańczowych słupków zamontowanych przy stojakach rowerowych zlokalizowanych m. in. na ul. Piwnej - mają zostać zastąpione innym rozwiązaniem
 • Wymalowanie przejścia dla pieszych w pobliżu rogu budynku przy ul. Grobla III

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

 • Podjęcie działań w celu wynajęcia lokalu po dawnym Cotton Clubie przy ul. Złotników
 • Zwiększenie kontroli gospodarowania śmieciami. Należy stworzyć system i następnie dotrzeć do zarządców lokali użytkowych i wspólnot, aby respektowane były wspólne ustalenia pomiędzy zarządcami lokali użytkowych, a wspólnotami.
 • Załatanie dziury w jezdni przy ul. Złotników 30/31
 • Wiata śmietnikowa w pobliżu wspólnoty mieszkaniowej ul. Św. Ducha 32-34 powinna zostać zastąpiona nowym modelem wraz z instrukcją w kilku językach na temat zasad jej użytkowania.

Menadżer Śródmieścia

 • Ustalenie właściciela i ustawienie krat, bądź zakupienie farby odbijającej mocz i wymalowanie nią miejsc, w których szczególnie często jest on oddawany  oraz zamontowanie tabliczek ostrzegających;
 • Skwer przy ul. Szerokiej -  wspólnie z  Radą Dzielnicy Śródmieście oraz organizacjami pozarządowymi z rejonu Śródmieścia, we współpracy z Referatem Estetyzacji UMG należy się spotkać i ponownie przedyskutować projekt zagospodarowania Skweru wraz z projektantem oraz dokonać jego modyfikacji, która będzie kompromisem pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, a funkcjonalnością Skweru.

Wydział Środowiska UMG

 • Bardziej estetyczne oznakowanie budek dla kotów

Straż Miejska w Gdańsku

 • Dopilnowanie uprzątnięcia terenu przez właściciela działki przy ul. Mieszczańskiej

 

Ponadto Prezydent zobowiązał podległe mu służby do:

- zlikwidowania nielegalnego postoju taksówek na styku ulic Piwnej i Chlebnickiej;

- wypracowania rozwiązania, które umożliwiłoby zakupienie farb antygraffiti i bezpłatne przekazanie ich wspólnotom mieszkaniowym, aby mogły pomalować kamienice do wysokości 1-2 piętra;

- zinwentaryzowania miejsc, gdzie brakuje oświetlenia i jego uzupełnienie;

- uporządkowania wiat śmietnikowych.

Wszystkie kwestie omówione podczas spaceru są w trakcie sprawdzania i wykonania. Do 15 maja br. jednostki miejskie zobowiązane są przedstawić informacje o stanie ich realizacji.

 

SPOTKANIE PREZYDENTA ADAMOWICZA W ŚRÓDMIEŚCIU

Podczas spotkania w Zespole Szkół Łączności 16 marca prezydent Paweł Adamowicz przestawił najważniejsze tematy dotyczące Śródmieścia podczas prezentacji multimedialnej. W drugiej części spotkania zastępcy prezydenta odpowiadali na pytania mieszkańców. Wszystkie pytania zostały zapisane i jeżeli mieszkaniec nie otrzymał odpowiedzi podczas spotkania, jego sprawa została przekazane poszczególnym wydziałom UMG i jednostkom miejskim w celu sprawdzenia.

 

Zakres tematów, które zgłaszali mieszkańcy dotyczył m.in.:

 • Zaniedbanych terenów, braku sprzątania m.in.: na terenach wokół byłych zakładów mięsnych (koniec ul. Barbary i Angielskiej Grobli), przy ul. Górka, nabrzeże nad Motławą pomiędzy Mostem Zielonym a Podwalem Przedmiejskim – tereny te zostały sprawdzone, częściowo uprzątnięte. Teren wokół byłych zakładów mięsnych jest jednak własnością prywatną i to właściciel zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku.  Jeśli chodzi o nabrzeże to planowany jest kompleksowy remont tego terenu,  jednak w tej chwili nie ma jeszcze dokładnych terminów wykonania prac.
 • Zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej oraz wprowadzenie patroli nocnych – w okresie letnim od 1 maja patrole straży będą wydłużone w weekendy i dni, w których organizowane są imprezy miejskie do godziny 2-giej w nocy.
 • Nocowanie osób bezdomnych w śmietnikach – dopóki osoby takie nie łamią prawa, nie ma podstaw by rozpocząć interwencję. Strażnicy miejscy informują o możliwości skorzystania z pomocy, lecz nie mogą zmusić do skorzystania z niej. Skutecznym rozwiązaniem  byłoby zamknięcie wiat, dlatego tak istotna jest mobilizacja wspólnot mieszkaniowych w tej sprawie.
 • Brak placów zabaw i terenów zielonych w Śródmieściu – na terenie dzielnicy place zabaw zbudowane wiele lat temu, nie spełniają standardów estetycznych i  zabawowych obecnych miejsc zabaw. Zarząd Dróg i Zieleni monitoruje stan bezpieczeństwa placów i jeżeli nie spełniają wymagań, są one likwidowane np. plac przy ul. Za Murami. Nadzieją na poprawę tego stanu jest program wspomagania budowy placów zabaw prowadzony przez Wydział Programów Rozwojowych – powstał m.in. mały plac zabaw w rejonie  ulic Żabi Kruk /Toruńska  oraz przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście, a także budżet obywatelski, dzięki któremu powstanie w 2015 roku Sportpark przy ul. Św. Barbary.

Poza tym:

 • W Szkole Podstawowej nr 57 po uzyskaniu finansowania planowane jest wykonanie boiska;
 • Przedszkole nr 35 przy ul. Wałowej  - po uzyskaniu dokumentacji projektowej (połowa maja) i oszacowaniu kosztów planowane jest wykonanie izolacji  ścian zewnętrznych  i budowa placu zabaw;
 • uwagi dotyczące jakości prac prowadzonych podczas remontu ul. Łąkowej zostały przekazane wykonawcy;
 • elewacja budynku przy ul. Ogarnej 27/28  jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Do czasu wykonania remontu kapitalnego   Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych   w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków  wystąpi o pilne wykonanie prac zabezpieczających w zakresie :

- skucia luźnych elementów ozdobnych elewacji z podnośnika ,

- zabezpieczenia chodników na całej długości  od ul. Ogarnej daszkiem zabezpieczającym  o konstrukcji drewnianej,

- podjęcie działań w zakresie opracowania programu konserwatorskiego napraw i zabezpieczeń elewacji.

 

 

Kolejne spotkanie prezydenta Gdańska odbędzie się 28 kwietnia z mieszkańcami dzielnicy Zaspa Rozstaje.

 

Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych
***