Z początkiem roku weszły w życie zmiany organizacyjne w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Dotychczasowego operatora – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zastępują Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Choć reorganizacja jest poważna, będzie praktycznie niezauważalna dla Klientów, chcących załatwić sprawy związane z odpadami.

Zmiany dotyczą wyłącznie zmiany adresata dla składanych deklaracji. Dotychczas były one kierowane do Dyrektora GZDiZ, a od 1 stycznia 2018 r. ich adresatem jest Prezydent Miasta Gdańska reprezentowany kompetencyjnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Każdy Klient będzie obsłużony fizycznie w tych samych co dotychczas okienkach Biura Obsługi Klienta na ul. Partyzantów 36. Dodatkowe informacje można uzyskać w referatach Wydziału zajmujących się gospodarką odpadami na ul. Partyzantów 36, bądź poprzez infolinię.

Numer infolinii dot. gospodarki odpadami – 58 731-64-64

Biuro Obsługi Klienta (Gospodarka Odpadami Komunalnymi)

ul. Partyzantów 36, budynek A (w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Biuro i Kasa czynne: pn, wt, czw, pt (7:00 – 15:00) oraz w środy (7:00 – 16:30)

Właściwe referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami w Gdańsku to:

Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 7
tel.: + 48 58 731-64-64
fax: + 48 58 323 70 63
e-mail:
wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

– Organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. celem zagospodarowania

– Organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych

Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D
pokój nr 16
tel.: +48 58 731-64-64
fax: +48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

– Ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

– Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie

Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Kartuska 5
pokój nr 316
tel.: + 48 323 70 80
fax: + 48 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

– Koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście

– Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Referat dedykowany w ramach Wydziału Finansowego to:

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D

tel.: +48 58 524 45 87
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

od 25 stycznia 2018r.

ul. Nowe Ogrody 8/12 pok. 232

tel.: +48 58 323 62 32
fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

– prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych

– systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– przygotowywanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień,

– wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

– wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości

Informacje dot. poszerzenia systemu segregacji odpadów w Gdańsku, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2018 r., będą przekazywane sukcesywnie w najbliższych tygodniach.