Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uwaga! Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia!

A
A

Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (ustawa aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP), od nowego okresu świadczeniowego zmienią się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców (500+, „becikowe”, zasiłek rodzinny)
Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku rodzinnym, samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak i „becikowego” będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica.

O wiele prościej jest zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.

Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód (500+, zasiłek rodzinny, świadczenie alimentacyjne)
Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego, w tym świadczenia 500+, poza dochodami z roku poprzedzającego okres, na który jest ustalane uprawnienie do świadczenia, uwzględniane są nowe dochody członków rodziny, uzyskane po tym roku, jak również pomijane są te dochody, których rodzina już nie uzyskuje. Te wszystkie działania mają na celu urealnienie sytuacji finansowej rodziny na czas ustalania uprawnień

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić

w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.

Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

Zmiana zasad uwzględniania dochodów uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczających się na podstawie tzw. ryczałtu. (500+, „becikowe”, zasiłek rodzinny, świadczenie alimentacyjne)
Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach pracownik Gdańskiego Centrum Świadczeń sam na podstawie obwieszczenia wydawanego corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wliczał odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu.

Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe (500+, zasiłek rodzinny, świadczenie alimentacyjne)
Rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowane. Już od tego roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać od 1 sierpnia.

Zmiana terminów rozpatrywania wniosków (500+, zasiłek rodzinny, świadczenie alimentacyjne)
W stosunku do poprzednich okresów zasiłkowych zmianie ulegną terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenia alimentacyjne.