Integracja społeczna i aktywność obywatelska

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grupa ludzi na scenie podczas Gali Wolontariatu
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W rozdziale opisano, w jaki sposób w Gdańsku realizowana jest polityka integracji społecznej - wspierającej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej.

  • Podczas Europejskiej Gali Wolontariatu w Padwie w grudniu 2020 r., ogłoszono werdykt międzynarodowego jury, iż Gdańsk został wybrany na Europejską Stolicę Wolontariatu 2022. Gdańsk może pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem pracy z wolontariatem, licznymi inicjatywami i 20-tysięczną wspólnotą wolontariuszy.
  • W minionym roku zrealizowano ósmą edycję gdańskiego Budżetu Obywatelskiego (BO). W czerwcowym naborze projektów, mimo obostrzeń zgłoszono rekordową liczbę projektów – 629. Została też wprowadzona istotna zmiana w regulaminie BO: prawie 4 mln zł z kwoty BO (18,5 mln zł) zostało wydzielonych na Zielony Budżet Obywatelski. W ramach projektów „zielonych” w dzielnicach i projektów ogólnomiejskich mieszkańcy mogli zgłaszać modernizacje istniejących zieleńców, a także propozycje utworzenia nowych parków kieszonkowych, skwerów, ogrodów deszczowych czy łąk kwietnych. Gdańszczanie chętnie podchwycili inicjatywę i zgłoszonych zostało 147 takich projektów. W głosowaniu na zgłoszone projekty udział wzięło 40 383 mieszkańców.
  • W 2020 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska przyjęto Gdańską Kartę Praw Osób Bezdomnych, określającą obszary i kierunki działań zmierzające do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej miasta dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób doświadczających bezdomności.
  • Zakończono budowę nowej siedziby Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego. Dzięki inwestycji podopieczni placówek znaleźli nowoczesne i przestronne nowe miejsce zamieszkania.
  • Na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o zdrowiu publicznym przyznano z budżetu miasta Gdańska kwotę 70,9 mln zł, czyli o 2,1 mln zł więcej niż 2019 r. W 2020 r. dotację otrzymały 332 organizacje. W czasie pandemii wprowadzono pakiet pomocy dla gdańskich NGO.
  • Gdańscy radni ustanowili rok 2020 Rokiem Lecha Bądkowskiego. Patron roku odegrał ogromną rolę w tworzeniu podstaw samorządności na Pomorzu. Od 2001 roku w Gdańsku przyznawane są nagrody im. L. Bądkowskiego dla gdańskich organizacji samorządowych, darczyńców i aktywnych społeczników.
  • W minionym roku opracowano i uchwalono trzy nowe branżowe dokumenty: Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021-2025 oraz Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025. Ponadto przedłużono do 2025 r. program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska.
  • W 2020 r. zakończyła się pierwsza kadencja Rady ds. Równego Traktowania. Do Rady drugiej kadencji na lata 2021–2025 powołano 14 osób – reprezentantów uczelni wyższych, instytucji publicznych, ekspertów zajmujących się tematem różnorodności, a także przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających przeciw dyskryminacji i wykluczeniu. Od października 2020 r. wznowiono działalność Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, które udziela wsparcia osobom doświadczających dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami.
  • Kluczowym zadaniem realizowanym na rzecz integracji imigrantek i imigrantów jest prowadzone przez organizację pozarządową Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które oferuje wsparcie prawne, integracyjne i zawodowe. W grudniu 2020 r. rozpoczęła się trzecia kadencja działalności Rady Imigrantów i Imigrantek. W jej składzie znalazło się 16 przedstawicieli i przedstawicielek dziewięciu narodowości.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel