Działania miasta w związku z pandemią COVID-19

( Publikacja: 15.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Człowiek stroju ochronnym sprząta w pojeździe
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Konsekwencje pandemii COVID-19 z pełną mocą ukazały fundamentalną rolę samorządu terytorialnego w tworzeniu bezpiecznych warunków życia, zdrowia, nauki i pracy gdańszczan. Sprawny samorząd jest gwarantem wzmacniania procesów partycypacyjnych, włączenia społecznego i demokratyzacji życia publicznego, jednocześnie stanowiąc podstawę skutecznego zarządzania państwem. Jest to szczególnie widoczne właśnie w sytuacji globalnego kryzysu, któremu sprostać muszą lokalne społeczności.

 • Ogółem z budżetu miasta na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 przeznaczono prawie 33,5 mln zł, w tym 24,6 mln zł sfinansowano ze środków własnych Miasta.
 • Kluczowym partnerem w realizacji działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 były organizacje pozarządowe. Zlecono im m.in.: koordynację usług wsparcia, zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla gdańskich organizacji pozarządowych i szczególnie wrażliwych grup mieszkańców Gdańska, wsparcie grup szczególnie wrażliwych, niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej pandemią, umożliwienie rodzicom i opiekunom pełnego powrotu do pracy po okresie izolacji, a dzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach przez organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć integrujących i wspierających dla grup szczególnie zagrożonych konsekwencjami izolacji społecznej oraz wsparcie żywnościowe.
 • W sposób szczególny sytuacja pandemiczna wpłynęła na komunikację miejską. Z uwagi na ograniczenie dopuszczalnej liczby pasażerów uruchomiono dodatkowe kursy na najbardziej obciążonych odcinkach tras, w godzinach, w których z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej osób.
 • W czasie pandemii Urząd Miejski w Gdańsku wspierał placówki oświatowe w organizacji nauczania zdalnego oraz zapewniał środki umożliwiające funkcjonowanie szkół w warunkach pandemicznych. Placówki oświatowe zostały doposażone w sprzęt komputerowy - przekazano 444 iPady, 113 laptopów oraz 784 zestawy komputerowe. Dodatkowo pozyskano 380 komputerów od sponsorów i przekazano je uczniom najbardziej potrzebującym wsparcia. Prowadzona była bieżąca komunikacja i współpraca z placówkami oświatowymi na temat przestrzegania obostrzeń i organizacji pracy placówek; wsparcie dla nauczycieli (m.in. szkoleniowe).
 • W 2020 r. miasto (w tym również spółki miejskie) wspierało działalność placówek medycznych i szpitali m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego, środków dezynfekujących i testów na obecność koronawirusa. Zakupiono 29 sztuk aparatury i sprzętu medycznego, w tym 9 respiratorów. Sprzęt o wartości ponad 1,5 mln zł użyczono na czas nieokreślony podmiotom leczniczym w Gdańsku. W ramach działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 obiekt AmberExpo, zarządzany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG), został przeznaczony w listopadzie 2020 r. na tymczasowy szpital dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Obiekt przygotowano na 400 łóżek, w tym 20 w ramach oddziału intensywnej terapii.
 • Akcja #GdańskPomaga służyła pomocą osobom i instytucjom, którym pandemia COVID-19 utrudnia lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Efektem podjętych w ramach akcji działań było powstanie gdańskiego systemu wsparcia mieszkanek i mieszkańców w czasie pandemii. Początkowo system ten opierał się na 20 lokalnych punktach pomocowo-informacyjnych, prowadzonych przez gdańskie stowarzyszenia i fundacje oraz na dedykowanej stronie internetowej. Pod koniec 2020 r. Miasto Gdańsk dysponowało już lokalnymi punktami wsparcia w każdej z 35 dzielnic.
 • Pandemia COVID-19 przyczyniła się do pogorszenia sytuacji osób doświadczających przemocy domowej. Prowadzono kampanię społeczną Dom bez przemocy, w ramach której rozpowszechniano informacje o miejscach i formach pomocy skierowanych do osób doświadczających przemocy bądź posiadających informację o jej stosowaniu w najbliższym otoczeniu.
 • Dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej uruchomiono Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców – pakiet narzędzi wsparcia lokalnej gospodarki obejmujący m.in.: odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości, umorzenie i obniżenie czynszu w gminnych lokalach użytkowych, obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego, uproszczenia dla przedsiębiorców w postępowaniach na remonty lokali mieszkalnych, bezpłatne doradztwo online dla przedsiębiorców, uruchomienie na stronie przedsiebiorczygdansk.pl specjalnego panelu KORONAWIRUS, zawierającego informacje dla przedsiębiorców na temat działań realizowanych w ramach wsparcia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19.
 • Wsparcie w pandemii oferowała także Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, a zrealizowane przez nią działania obejmowały m.in. program doradczy Wsparcie Kryzysowe oraz usługę wirtualnego biura w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER do prowadzenia działalności w czasie pandemii.
 • Pomoc realizował również Gdański Urząd Pracy, który w ramach tzw. tarcz antykryzysowych udzielał niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych, dofinansowywał części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowywał części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz przekazywał dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw określonych branż.
 • Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na branży turystycznej. Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) podjęła w tym czasie działania mające na celu pomoc członkom stowarzyszenia – zrealizowano akcję społeczną #GdanskWillWait, kampanię #CzasNaGdańsk, umorzono również składki członkowskie GOT.
 • W 2020 r. instytucje kultury przeniosły część swojej oferty do przestrzeni internetu: koncerty, spektakle, spotkania, konferencje, szkolenia, warsztaty i wydarzenia kulturalne odbywały się stacjonarnie, a prezentowane były w formie wirtualnej – streamingu czy retransmisji. W 2020 r. instytucje kultury zorganizowały ok. 1 tys. takich wydarzeń. Dostosowując się do sytuacji wywołanej pandemią przeformułowano kulturalne programy stypendialne miasta Gdańska – ujęto je w jeden program Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. Wsparto 165 artystów rekordową kwotą 1,2 mln zł. W odpowiedzi na trudną sytuację przedsiębiorców działających w obszarze kultury powstał Gdański Fundusz Wydawniczy skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw.
LIMB.ERROR: nie odnaleziono szablonu | right-panel