Zagadnienia horyzontalne
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagadnienia horyzontalne

Zagadnienia horyzontalne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rewitalizacja na Biskupiej Górce
Rewitalizacja na Biskupiej Górce
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

RÓWNE SZANSE:

 • Powołano Gdańskie Centrum na rzecz Równego Traktowania – sieć punktów wsparcia informacyjno-prawnego oraz psychologicznego dla osób doznających dyskryminacji.
 • Realizowano 15 projektów społecznych w obszarze upowszechniania wolności i praw człowieka. W ramach tych inicjatyw: osoby, które doświadczały dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami, otrzymały wsparcie; prowadzona była edukacja antydyskryminacyjna, a także edukacja na rzecz godzenia życia rodzinnego z zawodowym - w tym działania na rzecz szerszego włączania ojców w życie rodzinne.
 • W ramach działań na rzecz seniorów podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 r. zainaugurowano pilotażowy projekt pn. “Złota rączka dla seniora”, czyli bezpłatne drobne usługi naprawcze dla osób powyżej 75. roku życia, samotnych, niesamodzielnych lub schorowanych, które nie mogą lub nie potrafią samodzielnie dokonać naprawy.
 • Po raz trzeci przyznano Gdańską Nagrodę Równości (od 2019 r. - im. Pawła Adamowicza).

 

REWITALIZACJA:

 • W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 prowadzono działania na 4 podobszarach: Biskupia Górka / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. W minionym roku dokonano aktualizacji Programu.
 • W 2019 r. w ramach GPR zakończono pierwszy etap działań społecznych z wybranymi społecznościami lokalnymi w formie animacji, warsztatów i wspólnej realizacji zagospodarowania podwórek w celu integracji mieszkańców i poprawy jakości współużytkowanej przestrzeni.
 • Oddano do użytku Centrum Wsparcia Terapii i Rodzin na Dolnym Mieście, Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce oraz Youth Point w Nowym Porcie.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

 • W 2019 r. przyjęty został Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 - 2021. W ramach wdrażania programu w 2019 r. realizowano m.in. programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w szkole, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy pożarniczej.
 • Kontynuowano wspieranie działalności policji i straży pożarnej poprzez m.in. finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (np. dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę ok. 4 mln zł i zakup 2 samochodów rozpoznawczo - operacyjnych).

 

ŚRODOWISKO:

 • W 2019 r. uchwałą rady miasta przyjęto Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gdańska (MPA).
 • Poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych miasto chce osiągnąć dzięki dotacjom udzielanym na likwidację prywatnych źródeł niskiej emisji, programowi termomodernizacji oraz eliminacji procederu spalania odpadów w przydomowych paleniskach. Skuteczną realizację tego ostatniego celu ma zapewnić EkoPatrol - nowo powołany referat Straży Miejskiej dysponujący m.in. mobilnym laboratorium i dronem.
 • W ramach edukacji ekologicznej uruchomiono kampanię „Gdańsk bez plastiku” - przygotowano 10 zasad dla mieszkańców i 5 dla przedsiębiorców, które pomóc mają w ograniczeniu korzystania z plastiku.

 

SMART CITY:

 • Gdańsk realizuje politykę otwartości poprzez projekt Otwarty Gdańsk, tj. udostępnia zasoby danych publicznych w otwartych i uporządkowanych formatach.
 • w 2019 r. uruchomiono nową odsłonę portalu Gdańsk w liczbach, na którym prezentowane i udostępniane są dane dotyczące różnych dziedzin życia.
 • Przykłady projektów z obszaru smart city w Gdańsku: Otwarte dane ZTM, Sohjoa Baltic (w ramach którego testowany był poruszający się bez kierowcy elektryczny minibus), czy Ruggedised (inteligentne sieci ciepłownicze i elektroenergetyczne).