Integracja społeczna i aktywność obywatelska
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Integracja społeczna i aktywność obywatelska

Integracja społeczna i aktywność obywatelska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
06_pola_nadziei_16_799x533.JPG
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W rozdziale opisano, w jaki sposób w Gdańsku realizowana jest polityka integracji społecznej - wspierającej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. Naszkicowano także “statystyczny portret” aktywności obywatelskiej gdańszczan.

  • Kluczowym krokiem 2018 r. było przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania służącego budowaniu miasta przyjaznego dla wszystkich, bez względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne czy stopień sprawności. Nad dokumentem pracowało ponad 90 ekspertów, zawiera 179 rekomendacji.
  • W publikacji zawarto wykres słupkowy, który pokazuje, z jakich najczęściej przyczyn rodziny w naszym mieście korzystają ze wsparcia (z podziałem na lata). W 2018 roku na pierwszym miejscu była niepełnosprawność.
  • Z publikacji dowiedzieć się można np. jakie grupy mieszkańców Gdańska i w jakiej formie korzystają z usług pomocy społecznej. Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców objętych usługami opiekuńczymi, w 2018 r. przyznano je 1248 osobom, podczas gdy w 2012 r. - 1054 (w tabeli statystyki dotyczące poszczególnych lat).
  • Jedna z tabel pokazuje jak w latach 2012-18 działały w Gdańsku rodziny zastępcze i ile dzieci było pod ich opieką.
  • Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, ich współpraca z samorządem rozwijana jest m.in. poprzez zlecanie realizacji części działań podejmowanych w Gdańsku na rzecz mieszkańców NGO`som. W 2018 r. z miastem współpracowało 439 organizacji pozarządowycha na współpracę wydatkowano z budżetu miasta ponad 55 mln złotych (o 13 proc. więcej niż w r. 2017).
  • Wykres na podstawie danych Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku pokazuje, że między rokiem 2013 a 2018 blisko dwukrotnie wzrosła liczba mieszkańców, którzy podjęli działalność woluntarystyczną za pośrednictwem Centrum.    
  • W 2018 r. działały w Gdańsku już 23 domy i kluby sąsiedzkie, a Gdańskie Dni Sąsiadów osiągnęły rekordową liczbę spotkań - 253, z udziałem ponad 19 tys. osób.
  • Rozdział kończy się listą kilkudziesięciu najważniejszych inwestycji i projektów dotyczących integracji społecznej i aktywności obywatelskiej z 2018 r.