PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet miasta

Budżet miasta
02_2019-05-27_wielka_aleja_lipowa_02_799x533
Łukasz Ogrodziński; Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

W rozdziale tym opisano podstawowe kwestie związane ze strukturą budżetu Miasta Gdańska oraz kondycję finansową naszego miasta, w tym m.in:

  • W 2018 r. zarówno dochody jak i wydatki budżetowe Gdańska po raz pierwszy przekroczyły sumę 3 mld złotych. W porównaniu z 2017 r. dochody miasta wzrosły o 354,2 mln zł, wydatki zaś o 434,7 mln zł, a budżet zamknął się deficytem 28,6 mln zł.
  • Poprzednio deficyt w budżecie odnotowano w 2012 r. Wówczas wyniósł 36,8 mln zł - przy znacznie niższych dochodach (o 344 mln) i niższych wydatkach (o blisko 345 mln) w porównaniu z rokiem 2018.
  • Dynamikę dochodów, wydatków i wyników budżetu miasta w latach 2012-18 obrazuje wykres słupkowy.
  • Źródła dochodów budżetu Miasta Gdańska w latach 2012-18 prześledzić można w tabeli. Niezmienne największym źródłem dla kasy miasta jest udział w podatkach - głównie w podatku dochodowym. Na drugim miejscu plasują się subwencje, w tym najwyższa - oświatowa; na trzecim - lokalne opłaty i podatki.
  • W odrębnej, słupkowej formie, przedstawiono strukturę dochodów własnych miasta, które w 2018 r. wyniosły 2 mld 681,6 mln zł i wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 271,4 mln zł. Wyszczególniono również ich źródła, z których najbardziej znaczącym jest udział w podatku od osób fizycznych (48,23 proc. ogółu dochodów własnych w 2018 r.).
  • Miasto zabiega o to, by osoby mieszkające w Gdańsku składały zeznania podatkowe na miejscu, prowadzącloterię “PIT w Gdańsku. Się opłaca!”. W 2018 r. 1985 uczestników deklarowało, że po raz pierwszy rozliczyło podatek w Gdańsku.
  • Strukturę wydatków budżetu Miasta Gdańska w latach 2012-18 ujęto w tabelę. Niezmiennie pozycję nr 1 wśród wydatków zajmuje edukacja, opieka wychowawcza i pomoc materialna (31,2 proc. w 2018 r.); kolejne pozycje to system komunikacji miejskiej (odpowiednio 21,5 proc.) oraz pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej (16 proc.).
  • Raport wyjaśnia także różnicę między wydatkami budżetowymi bieżącymi i majątkowymi. Ich strukturę w latach 2012-18 (wraz z inwestycjami) przedstawiono w formie wykresu słupkowego.
  • Na jednym z wykresów prześledzić można również dynamikę oceny ratingowej Gdańska w latach 2012 - 18. Nasze miasto jako jedno z pierwszych w Polsce poddało się tej ocenie. Wysoka ocena od lat jest świadectwem wiarygodności dla instytucji finansowych i pozwala Miastu pozyskiwać kredyty na korzystnych warunkach. Więcej szczegółów w raporcie.
  • Wykres “Zadłużenie Gdańska, dochody oraz dług w relacji do dochodów 2012-18” przedstawia, jak przez lata maleje dług naszego miasta, również w relacji do dochodów.