Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wybory ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2020-2023

A
A

 

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 maja 2019 r.  w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023 Rada Miasta Gdańska powinna wybrać następującą ilość ławników:

  • do Sadu Okręgowego w Gdańsku – 74, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 4,
  • do Sadu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku – 42, w tym do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy – 32.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U.  z  2019  r. poz. 52,   55, 60, 125).

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Gdańska po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Gdańska kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

5) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata, opatrzony datą nie późniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Rady Miasta Gdańska - Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. 207, tel. 058 323 70 39, p. Irena Dondziak.

Druki do pobrania:

karta zgloszenia kandydata na ławnika (64.84 KB)

lista osób popierajacych ogłoszenie kandydata na ławnika (51.44 KB)

oświadczenie - postępowanie (33.3 KB)

oświadczenie - władza rodzicielska (33.89 KB)